Ορθοδοξία

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης: Πρέπει να έχεις καρδιά πού συμπάσχει

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης: Πρέπει να έχεις καρδιά πού συμπάσχει

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης: Προσδοκώντας τή σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἀγάπη ἐπιθυμεῖ νά φθάσει ἕως τό τέλος.

Γι’ αὐτό ἀγκαλιάζει ὄχι μόνο τό σύνολο ὅσων βρίσκονται τώρα πάνω στή γῆ, ἀλλά ἀκόμη καί αὐτούς πού εἶναι ἤδη κεκοιμημένοι, ἀκόμη καί τόν ἅδη καί αὐτούς πού ἀκόμη δέν ἔχουν γεννηθεῖ, μέ ἄλλα λόγια τόν ὅλο Ἀδάμ.

Μακαρία ἡ ψυχή πού ἀγαπᾶ τόν ἀδελφό της, διότι ὁ ἀδελφός μας εἶναι ἡ ἴδια ἡ ζωή μας.

Ἡ ψυχή λυπᾶται, ὅταν βλέπει τόν ἄλλο νά ὑποφέρει.

Ἐάν μποροῦσα νά βοηθήσω ἔστω καί ἕναν μόνο ἄνθρωπο, θά εὐλογοῦσα γι’ αὐτό αἰωνίως τόν Κύριο.

Πρέπει νά ἔχεις καρδιά πού συμπάσχει καί νά ἀγαπᾶς ὄχι μόνο τούς ἀνθρώπους, ἀλλά ἐπίσης νά σέβεσαι κάθε πλάσμα, καθετί πού ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπό τόν Θεό.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης