ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΕΜΑΤΑ | Το συνεχές και διαχρονικό θαύμα στην Ορθοδοξία

παπα Γιώργης Δορμπαράκης: Είναι εύκολο να είναι κανείς Ορθόδοξος;
Το συνεχές και διαχρονικό θαύμα στην Ορθοδοξία του αγιασμού μας αναλύει ο Δημήτριος Παναγόπουλος.

Δημήτριος Παναγόπουλος: H Ορθόδοξη Εκκλησία μας εἶναι ἡ ΜΟΝΗ Γνήσια καί Ἀληθινή Ἁγία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό εἶναι μία αναμφισβήτητη Αλήθεια πού κατά παραχώρηση Θεοῦ μπορεῖ ὁ κάθε ἓνας καλοπροαίρετος ἂνθρωπος ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ.
Ἓνα συνεχές διαχρονικό θαῦμα!

Πάρε δύο ποτήρια και γέμισέ τα μέ νερό άπό τήν ἲδια βρύση! Τό πρῶτο άποθήκευσέ το σέ κάποιο άσφαλές μέρος. Πᾶρε και τό δεύτερο και δῶσε το σέ ἓναν Ὀρθόδοξο ἱερέα γιά νά τό διαβάση, ὣστε μέ τήν Χάρη Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά γίνει Ἁγιασμός. Ἀποθήκευσέ το καί αὐτό.Μετά άπό ἓναν περίπου χρόνο,τό νερό στό πρῶτο ποτήρι θά ἒχει βρωμίσει καί δέν θά πίνεται. Ὁ ἁγιασμός ὃμως στό δεύτερο ποτήρι θά ἒχει παραμείνει φρέσκος , δροσερός και εὒγευστος καί γιά τά έπόμενα 500 χρόνια.

Μετά άπό αὐτήν τήν διαπίστωση,κάλεσε τόν Πάπα μέ ὃλους τούς καρδιναλίους του γιά νά κάνουν αύτό πού ἒκανε τό πετραχείλι τοῦ ὀρθόδοξου παπᾶ τῆς γειτονιᾶς σου! Δέν θά καταφέρουν τίποτε άπολύτως οὒτε και μετά άπό μία ἑβδομάδα, διότι εἶναι αἱρετικοί καί δέν ἒχουν Ἃγιο Πνεῦμα.

Ἒπειτα κάλεσε τούς Προτεστάντες,τούς Πεντηκοστιανούς,τούς Εὐαγγελιστές,τούς Μεθοδιστές τούς Ἰεχωβῖτες καί ὃποια ἂλλη παραφιάδα άπό αύτούς θέλεις ,γιά νά κάνουν τό νερό, ἁγιασμό! Ὃμως καί αύτοί δέν πρόκειται νά καταφέρουν τίποτε, διότι εἶναι αἰρετικοί και δέν ἒχουν Ἃγιο Πνεῦμα.

Ἒπειτα κάλεσε τούς Ἀρμένιους ,τους Κόπτες και ὃλους τούς Μονοφυσῖτες για νά κάνουν τό νερό, ἁγιασμό. Ἀλλά και αύτοί δέν πρόκειται να καταφέρουν τίποτε άπολύτως διότι εἶναι αἱρετικοί καί δέν ἒχουν Ἃγιο Πνεῦμα.

Μόνο ὁ Ὀρθόδοξος ἱερέας μέ τό πετραχείλι του, άξιώνεται καί γίνεται άποδεκτός άπό τό Ἃγιο Πνεῦμα ὣστε μέσω Aὐτοῦ νά ἐνεργήσει ὁ Θεός γιά νά μετατραπεῖ τό νερό σέ Ἁγιασμό , θαυματουργικά. Οἱ αἰρετικοί παπικοί ρίχνουν στόν «ἁγιασμό» τους ἀλάτι ,γιά νά μήν βρωμίσει (Αὐτό μπορεῖς νά τό διαπιστώσεις έάν δοκιμάσεις τόν ἁγιασμό τους άπό τήν άχιβάδα πού ἒχουν στήν εἲσοδο τοῦ κάθε ναοῦ τους).

Και ἂς γνωρίζουμε καλά, ὃτι πρόκειται νά άπολογηθοῦμε κάποια μέρα στόν Θεό γιά τήν άδιαφορία μας αύτή, νά μήν ψηλαφίζουμε δηλαδή τά σημάδια πού μᾶς ἂφησε ὁ Χριστός έδῶ στήν γἢ , προκειμένου νά Τόν πιστέψουμε. Ὁ Χριστός δέν άπέρριψε τόν δύσπιστο Θωμᾶ άλλά τόν κάλεσε νά ψηλαφίσει τίς πληγές Του προκειμένου νά πιστέψει, ὣστε νά μήν χαθεῖ.

Ἂλλο σημάδι πού μᾶς ἂφησε ὁ Χριστός, εἶναι τό Ἃγιο Φῶς πού δίνεται μόνο στούς ὀρθόδοξους (ὃχι βέβαια διότι οἱ ὀρθόδοξοι εἶναι δῆθεν καλλίτεροι άπό τούς ἂλλους , άλλά γιά νά δηλώσει σέ ὃλα τά ἂλλα δόγματα ὃτι οἰ ὀρθόδοξοι εἶναι ἐκεῖνοι πού διατηροῦν άκόμη τήν ὀρθή διδασκαλία Του, ὣστε νά άναθεωρήσουν καί νά άνακάμψουν).Καί ένῶ ὃλα τά ἂλλα δόγματα παίρνουν το Ἃγιον Φῶς άπό τόν Ὀρθόδοξο Πατριάρχη, ὁ Πάπας για να μήν ρίξει τά μοῦτρα του προκειμένου νά πάρει το Ἃγιο Φῶς άπό τόν Ὀρθόδοξο Πατριάρχη, προτιμᾶ νά δουλέψει τόν άναπτήρα.

Ἂλλο σημάδι πού μᾶς ἂφησε ὁ Χριστός, εἶναι άκόμη τά λείψανα τῶν Ἁγίων Του πού εύωδιάζουν καί θαυματουργοῦν.(τά ἂλλα δόγματα ἒχουν βεβαίως καλούς άνθρώπους ὃχι ὃμως Ἁγίους ).

Ἒτσι ὁ Πατήρ, μέσω τῶν Μυστηρίων τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας Του, διά Τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἁγιάζει τήν Δημιουργία Του. Τό ἓλαιον άγιάζεται ,ὁ οἶνος καί ὁ ἂρτος άγιάζονται ,τὀ νερό ἁγιάζεται, τά λουλουδια ἁγιάζονται ,οἱ ἂνθρωποι άγιάζονται, καί ἡ μεταπτωτική φθαρτή δημιουργία, ξαναβρίσκει μέσα άπό τά Ἃγια Μυστήρια, τήν Ἁρχική Προπτωτική της Δόξα . Και ὃλα αύτά μόνο μέσα άπό τήν ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ἡ όποία εἶναι ἡ ΜΟΝΗ πού ύπάρχει καί ἡ ΜΟΝΗ πού ΣΩΖΕΙ.
Για την Δόξαν Τοῦ ἉγἰουΤριαδικοῦ Θεοῦ και μόνον.

Τοῦ ἀείμνηστου Ἱεροκ. Δ. Παναγόπουλου. (Άπό τήν ὁμιλία του «Πλευρές Κυρίου»)

You cannot copy content of this page