Κήρυγμα

Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γιαννακόπουλος: Κυριακή Ζ΄ Λουκά ΚΗΡΥΓΜΑ

Να προσπαθήσουμε να βάλουμε την πίστη μας στη σωστή βάση
Κυριακή Ζ΄ Λουκά 7 Νοεμβρίου 2021 - ΚΗΡΥΓΜΑ στο Αποστολικό Ανάγνωσμα - Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γιαννακόπουλος για την ORTHODOXIA.ONLINE

Κυριακή Ζ΄ Λουκά ΚΗΡΥΓΜΑ στο Αποστολικό Ανάγνωσμα
Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γιαννακόπουλος για την ORTHODOXIA.ONLINE

Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακή 7 Νοεμβρίου Ζ΄ Λουκά

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Α´ 11 – 19

11 Γνωρίζω δε υμίν, αδελφοί, το ευαγγέλιον το ευαγγελισθέν υπ’ εμού ότι ουκ έστι κατά άνθρωπον· 12 ουδέ γαρ εγώ παρά ανθρώπου παρέλαβον αυτό, ούτε εδιδάχθην, αλλά δι’ αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. 13 Ηκούσατε γαρ την εμήν αναστροφήν ποτε εν τω Ιουδαισμώ, ότι καθ’ υπερβολήν εδίωκον την εκκλησίαν του Θεού και επόρθουν αυτήν, 14 και προέκοπτον εν τω Ιουδαισμώ υπέρ πολλούς συνηλικιώτας εν τω γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. 15 Ότε δε ευδόκησεν ο Θεός ο αφορίσας με εκ κοιλίας μητρός μου και καλέσας διά της χάριτος αυτού 16 αποκαλύψαι τον υιόν αυτού εν εμοί, ίνα ευαγγελίζωμαι αυτόν εν τοις έθνεσιν, ευθέως ου προσανεθέμην σαρκί και αίματι, 17 ουδέ ανήλθον εις Ιεροσόλυμα προς τους προ εμού αποστόλους, αλλά απήλθον εις Αραβίαν, και πάλιν υπέστρεψα εις Δαμασκόν. 18 Έπειτα μετά έτη τρία ανήλθον εις Ιεροσόλυμα ιστορήσαι Πέτρον, και επέμεινα προς αυτόν ημέρας δεκαπέντε· 19 έτερον δε των αποστόλων ουκ είδον ει μη Ιάκωβον τον αδελφόν του Κυρίου.

Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακή 7 Νοεμβρίου Ζ΄ Λουκά
Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Α´ 11 – 19

11 Σας γνωστοποιώ δε, αδελφοί, ότι το ευαγγέλιον, που εκηρύχθη εις σας από εμέ, δεν είναι επινόημα ανθρώπου. 12 Διότι όχι μόνον οι λοιποί απόστολοι, αλλά και εγώ δεν παρέλαβον αυτό από άνθρωπον, ούτε το εδιδάχθην από άνθρωπον, αλλά παρέλαβον αυτό κατ’ ευθείαν δι’ αποκαλύψεως του Θεού, ο οποίος αμέσως μου εφανέρωσε και μου απεκάλυψε τον Ιησούν Χριστόν. 13 Ότι δε με υπερφυσικήν αποκάλυψίν μου παρεδόθη από αυτόν τον Θεόν το ευαγγέλιον, αποδεικνύεται από την κατά το παρελθόν δράσίν μου. Διότι ηκούσατε την διαγωγήν, που έδειξα κάποτε, όταν ηκολούθουν τον νόμον και τα έθιμα των Ιουδαίων. Ηκούσατε δηλαδή, ότι υπερβολικά κατεδίωκον την Εκκλησίαν του Θεού και προσεπάθουν να την καταστρέψω. 14 Και προώδευα εις τον Ιουδαισμόν περισσότερον από πολλούς συνομήλικάς μου εις το έθνος μου και εδείκνυον περισσότερον από αυτούς ζήλον υπέρ των παραδόσεων, που παρελάβομεν από τους πατέρας. 15 Όταν όμως ευηρεστήθη ο Θεός, ο οποίος με εξεχώρισε και με εξέλεξεν από τον καιρόν ακόμη, που ήμην εις την κοιλίαν της μητρός μου, και με εκάλεσε διά της χάριτός του, χωρίς εγώ από τα έργα μου να είμαι άξιος διά μίαν τέτοιαν εκλογήν, 16 διά να αποκαλύψη τον Υιόν αυτού εις το βάθος της ψυχής μου, διά να τον κηρύττω μεταξύ των εθνών, ευθύς δεν συνεβουλεύθην σάρκα και αίμα, δηλαδή άνθρωπόν τινα οιονδήποτε. 17 Ούτε ανέβην εις τα Ιεροσόλυμα προς συνάντησιν των Αποστόλων, που είχον κληθή προ εμού εις το αποστολικόν αξίωμα, αλλά επήγα εις την Αραβίαν και πάλιν επέστρεψα εις την Δαμασκόν. 18 Έπειτα, μετά τρία έτη αφ’ ότου επέστρεψα εις τον Χριστόν, ανέβην εις Ιεροσόλυμα διά να γνωρίσω τον Πέτρον και έμεινα πλησίον του δεκαπέντε ημέρας. 19 Άλλον δε από τους αποστόλους δεν είδον παρά μόνον τον Ιάκωβον τον αδελφόν του Κυρίου.

Κυριακή Ζ΄ Λουκά ΚΗΡΥΓΜΑ στο Αποστολικό Ανάγνωσμα
Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γιαννακόπουλος 

 

     Η Εκκλησία μεταξύ των Αποστόλων κατατάσσει και τον Παύλο, τον οποίο θεωρεί Πρωτοκορυφαίο. Ο Απόστολος Παύλος δεν γνώρισε τον Χριστό προσωπικά. Όμως περισσότερο από κάθε άλλον κατανόησε το νόημα το Ευαγγελίου. Γι’ αυτό και ονομάσθηκε «Απόστολος των Εθνών». Ο Παύλος συνετέλεσε στο να κατανοηθεί η πνευματικότητα και η οικουμενικότητα του Ευαγγελίου του Χριστού. Ο Παύλος πικραμένος από τους ξηρούς τύπους του Μωσαϊκού Νόμου κήρυξε την ελευθερία του πνεύματος. Λέει ο Απόστολος Παύλος στο σημερινό Αποστολικό ανάγνωσμα: «Πρέπει να ξέρετε, αδελφοί μου, πως το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα εγώ δεν προέρχεται από άνθρωπο. Γιατί κι εγώ ούτε το παρέλαβα ούτε το διδάχθηκα από άνθρωπο, αλλά μου το αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός» (ΓΑΛ. 1, 11). Αναφέρεται στο γνωστό όραμα της Δαμασκού. 

     Διερωτάται ο Παύλος, τι ήμουν πριν γνωρίσω τον Χριστό; Με ειλικρίνεια απαντά ότι ήταν ένας φανατικός Φαρισαίος που καταδίωκε την Εκκλησία του Χριστού. Και από τη στιγμή που γνώρισε το Ευαγγέλιο του Χριστού αναγεννήθηκε και το ευαγγελίσθηκε σε όλα τα έθνη. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι το Ευαγγέλιο που κηρύττει «ουκ έστι κατά άνθρωπον» (ΓΑΛ. 1, 11). Τι εννοεί; Μήπως ότι δεν αναφέρεται για τους ανθρώπους, αλλά για υπερφυσικά όντα; Όχι. Ο Παύλος εννοεί ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν μπορούν να το κατανοήσουν σκοτισμένοι άνθρωποι που ακολουθούν την πλάνη της ειδωλολατρίας ή μία ψεύτικη μορφή θρησκείας. Μόνο εκείνοι που το δέχονται με πίστη, αναγεννούνται, φωτίζονται στο νου, συγκινούνται και απαλλάσσονται από τα πάθη τους. Οι αναγεννημένοι μέσω της πίστης έμειναν πιστοί μέχρι θανάτου. Αυτοί οι πιστοί δημιούργησαν τη στρατιά των Μαρτύρων της Εκκλησίας.

     Στην εποχή που ζούσε ο Απόστολος Παύλος υπήρχε ηθική κατάπτωση. Οι ιστορικοί της εποχής περιγράφουν με τα μελανότερα χρώματα την ηθική κατάπτωση των χρόνων εκείνων. Η οικογένεια ήταν σε διάλυση, για τα παιδιά καμία μέριμνα, ο εγωϊσμός και η φιληδονία ήταν τα ιδεώδη αυτής της εποχής. Με ένα αναλογικό συσχετισμό τα ίδια γεγονότα παρατηρούμε και στην εποχή μας. Και σήμερα οι άνθρωποι χωρίς Χριστό κυριαρχούνται από τον εγωϊσμό και τη φιληδονία. Και στη σημερινή εποχή βλέπουμε τον κλονισμό του οικογενειακού βίου, συγκρούσεις των συζύγων χωρίς αγάπη, απειθαρχία των παιδιών προς τους γονείς, παντού συγκρούσεις και αναστατώσεις. Στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο προβάλλονται τα διάφορα πάθη. Μάλιστα στις ημέρες μας προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιβάλουν την ομοφυλοφιλία σαν κάτι το φυσιολογικό, προβάλλοντας ανάλογα πρότυπα!

     Κάποια στιγμή οι σύγχρονοι χρονογράφοι και ηθογράφοι θα καταγράψουν και τη σημερινή κατάπτωση των ηθών. Ασφαλώς οι άνθρωποι των αισθησιακών απολαύσεων δεν μπορούν να κατανοήσουν την πνευματικότητα του Ευαγγελίου. Είναι υποδουλωμένοι στις υλιστικές επιθυμίες τους. Λέει ο Συγγραφέας Σωτήρης Γουνελάς: «Να λοιπόν ο σύγχρονος άνθρωπος: ενταγμένος στο βασίλειο των ζώων, μέγας καταναλωτής, δούλος της επιθυμίας, της ηδονής και της απόλαυσης, σταθερός διεκδικητής δικαιωμάτων και όχι υποχρεώσεων, μέγας εξολοθρευτής του  άγριου ζωϊκού βασιλείου (κοντεύει να μη μείνει τίποτα), μέγας καταστροφέας του πλανήτη». (Περιοδικό «Νέα Ευθύνη», τ. 50-51, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2020). Δυστυχώς στην εποχή μας τα πράγματα έχουν ξεφύγει πολύ. Χρειάζεται μεγάλη μετάνοια για να επανέλθουμε στο δρόμο του Ευαγγελίου του Χριστού.

     Δεν πρέπει βέβαια να απογοητευθούμε, παρόλη την ηθική σήψη της εποχής μας! Υπάρχουν οι εκλεκτοί. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που συγκινούνται από τις υψηλές διδαχές του Ευαγγελίου. Έχουμε νέους που θέλγονται από τις αξίες της Χριστιανικής πίστης και αγωνίζονται να προσαρμόσουν τη ζωή τους προς τις αξίες αυτές. Δεν παρασύρονται από το ρεύμα της εποχής. Επειδή κάνουν διάφορες ασωτίες οι άλλοι νέοι να κάνουν και αυτοί το ίδιο. Αντιστέκονται στη μάζα και αποκτούν προσωπικότητα. Υπάρχουν και σήμερα οικογενειάρχες που βλέπουν την οικογένεια ως πνευματική ενότητα και κοπιάζουν και θυσιάζονται για την καλή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Τα παιδιά θωρακισμένα με την καλή ανατροφή που θα λάβουν στην οικογένεια, αποβαίνουν χρήσιμες προσωπικότητες του κοινωνικού μας βίου. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο στην κοινωνία μας.

     Χρειάζεται επαγρύπνηση στα πνευματικά θέματα. Αξίζει τον κόπο να αγωνιζόμαστε εναντίον των αδυναμιών μας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ελευθερωθούμε από τα πάθη που μας ταλαιπωρούν. Ο πνευματικός αγώνας πρέπει να είναι το καθημερινό άθλημα των Χριστιανών. Όλοι οι πιστοί άνθρωποι με την αγωνιστικότητά τους και την επιτέλεση καλών έργων στολίζονται με χαρά και ειρήνη. Ζουν όχι τη ζωή της αγωνίας και του άγχους, αλλά την εν Χριστώ ευτυχία. Αυτή η ζωή κατανοείται και βιώνεται από τους αληθινούς Χριστιανούς και προάγονται προς τον ουρανό. Έχουν κατανοήσει, όπως και ο Απόστολος Παύλος, ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού οδηγεί «εις πάσαν την αλήθειαν» (ΙΩΑΝ. 16, 13). Από σήμερα κιόλας ας προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε στα Ευαγγελικά νοήματα και να αρχίσουμε μία νέα ζωή, όπως τη θέλει ο Χριστός μας. 

Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γιαννακόπουλος
Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Αλεξίου Αιγίου

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

You cannot copy content of this page