ΑΠΟΨΕΙΣ

Ερωτήσεις προς τους Επισκόπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας (διώξατε τους λύκους)

 

 

Άγιοι Αρχιερείς, φύλακες της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας…, προσέξατε παρακαλώ θερμώς και ικετεύω μετά δακρύων. Προβατόσχημοι λύκοι, εισελθόντες στην αυλή των λογικών προβάτων διά της πολιτικής και της αντίχριστου Μασονίας, ζητούν να καταργήσουν τα διατεταγμένα από τους πανσόφους Αγίους Αποστόλους και τους θεοφόρους Αγίους Πατέρας, και να εξευρωπαίσουν, εκλατινίσουν και εκμοντερνίσουν.

 

Πριν αλλά κυρίως μετά από την ψευτοσύνοδο της Κρήτης τέθηκαν από ιερείς, μοναχούς και λαϊκούς, από ανθρώπους πού ανησυχούσαν και πόναγαν για την Πίστη και την Εκκλησία, πολλά ερωτήματα στους Επισκόπους, τα οποία όμως ποτέ δέν απαντήθηκαν.
Αφού λοιπόν δεν απαντούν οι Επίσκοποι, παρά μόνο αρκούνται σε ευλογίες των ιδίων γενείων, την απάντηση στα ακόλουθα ερωτήματα θα δώσει ο Φώτης Κόντογλου, τον οποίο τόσο συχνά αναφέρουν οι ίδιοι οι Επίσκοποι ως υπόδειγμα Ορθοδόξου:

Γιατί δεν διαφυλάξατε και σε ποιόν βωμό θυσιάσατε την ορθότητα, την συνέπεια, την ακρίβεια της Πίστεως, την περιχαράκωση, την περιθρίγκωση, την αστασίαστο άρνηση, την ομολογία, την θυσιαστική αυταπάρνηση (λέξεις που συχνά χρησιμοποιεί το στόμα σας, αλλά όχι κι η καρδιά σας);

Φώτης Κόντογλου: «διότι δεν είσθε οι ποιμένες οι καλοί, οι θυσιάζοντες την ζωήν αυτών υπέρ των προβάτων και οδηγούντες αυτά εις τους ευώδεις λειμώνας της αθανάτου ζωής. Σείς είσθε οι μισθωτοί ποιμένες, και κατά το πανάγιον στόμα του Κυρίου «ο μισθωτός ποιμήν ουκ έστι ποιμήν» (Ιω. ι’, 12).

Είσθε μισθωτοί των αρχόντων του κόσμου τούτου, διά την δόξαν και τον πλούτον των οποίων εργάζεσθε. Και άπαξ είσθε οι δούλοι τοιούτων κυρίων, είσθε ωπλισμένοι με τα όπλα της βίας, με τα οποία απειλείτε τα πιστά πρόβατα του Χριστού, διά να τα αναγκάσητε να σας ακολουθήσουν». Πηγή: «Αντιπαπικά»,εκδόσεις «Όρθοδόξου Τύπου», 1993.

Σε ποιόν κάλαθον των αχρήστων εκσφεντονίσατε τήν ομολογητική και ελεγκτική,προς εσάς απευθυνόμενη επιστολή του οσίου γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, η οποία σας υπενθύμιζε: «Δεν αρκεί, δεν ωφελεί μόνον να γνωρίζουμε τον νόμο του Θεού, τις εντολές, τα δόγματα, τους κανόνας, τις αποστολικές και πατερικές παραδόσεις, αλλά και να φυλάττουμε αυτές…

 

Άγιοι Αρχιερείς, φύλακες της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας…, προσέξατε παρακαλώ θερμώς και ικετεύω μετά δακρύων. Προβατόσχημοι λύκοι, εισελθόντες στην αυλή των λογικών προβάτων διά της πολιτικής και της αντίχριστου Μασονίας, ζητούν να καταργήσουν τα διατεταγμένα από τους πανσόφους Αγίους Αποστόλους και τους θεοφόρους Αγίους Πατέρας, και να εξευρωπαίσουν, εκλατινίσουν και εκμοντερνίσουν.

Αυτούς και όλους τους καταφρονητάς των Αποστολικών και Πατερικών Παραδόσεων, να αποβάλετε ως λοιμώδεις λύκους από την Ορθόδοξη Εκκλησία, για να μη καταστήσουν αυτήν αιρετική, πανθειστική και παναιρετική με όσα ξένα και αιρετικά επιδιώκουν να εισαγάγουν…διώξατε τους λύκους. Εκείνους που λέγουν και πράττουν παρά τα διατεταγμένα, συστήσατε εις αυτούς μετάνοια… Η Εκκλησία έχει ανάγκη από πολλούς εργάτες, όχι χλιαρούς και φιλοσώματους, αλλ’ αληθινούς, με πίστη και ζήλο, αυταπάρνηση και αγάπη ολόψυχο προς τον Θεό και τον άνθρωπο»;

Φώτης Κόντογλου: «διότι δεν είσθε ποιμένες καλοί,μισθωτός ποιμήν ουκ έστι ποιμήν, είσθε οι μισθωτοί ποιμένες, ωπλισμένοι με τα όπλα της βίας».

Σε ποια ιερατική συνεδρίαση ακυρώσατε τους Παύλειους λόγους «αντεχόμενον του κατά την διδαχήν πιστού λόγου,ίνα δυνατός η και παρακαλείν εν τη διδασκαλία τη υγιαινούση και τους αντιλέγοντας ελέγχειν» (Τιτ. 1,9) και «τις ούν μοί εστιν ο μισθός; ίνα ευαγγελιζόμενος αδάπανον θήσω το ευαγγέλιον του Χριστού, εις το μη καταχρήσασθαι τη εξουσία μου εν τω ευαγγελίω» (Α’ Κορ. 9,18);

Φώτης Κόντογλου: «διότι δεν είσθε ποιμένες καλοί, μισθωτός ποιμήν ουκ έστι ποιμήν, είσθε οι μισθωτοί ποιμένες, ωπλισμένοι με τα όπλα της βίας».

Σε ποια κρυφή συμφωνία σβήσατε από την μνήμη σας τις εντολές της Αποκαλύψεως που απευθύνονται σε Επισκόπους:

Γίνου πιστός άχρι θανάτου (Αποκ. β΄10).Γίνου γρηγορών, και στήριξον τα λοιπά, α έμελλον αποθανείν ου γαρ εύρηκά σου τάέργα πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού μου.Μνημόνευε ούν πως είληφας και ήκουσας, και τήρεικαί μετανόησον (γ΄ 1-3).Κράτει ο έχεις, ίνα μηδείς λάβη τον στέφανόν σου (γ΄ 11).Ούτως ότι χλιαρός ει, και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλλω σε εμέσαι (γ΄ 15, 19);

Φώτης Κόντογλου: «διότι δεν είσθε ποιμένες καλοί, μισθωτός ποιμήν ουκ έστι ποιμήν,είσθε οι μισθωτοί ποιμένες, ωπλισμένοι με τα όπλα της βίας».

 

Σε ποιο πανηγυρικό συλλείτουργο παρανοήσατετόν λόγο του αγίου Ειρηναίου Λουγδούνου:«Οιτής Εκκλησίας προιστάμενοι, οις άπας ο κόσμος εμπεπίστευται,φυλάττουσιν αγρύπνως την αποστολικήν παράδοσιν μαρτυρούντες ημίν ότι πάντες τηρούσι μίαν και την αυτήν πίστιν» (Κατά Αιρέσεων V, 20, 1);

Φώτης Κόντογλου: «διότι δεν είσθε ποιμένες καλοί, μισθωτός ποιμήν ουκ έστι ποιμήν, είσθε οι μισθωτοί ποιμένες, ωπλισμένοι με τα όπλα της βίας».

Σε ποια εκλογή Επισκόπου αποκρύψατε, διαγράψατε, παραγράψατε, εξοβελίσατε, διακωμωδήσατε τό διδαχτικό συμπέρασμα του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου:

«Δεν καταλαμβάνομεν την εξουσία διά την προστασία των αδελφών, αλλά διά την δόξαν και την ανάπαυσιν. Διότι αν γνώριζες ότι ο Επίσκοπος οφείλει να φροντίζη περί πάντων βαστάζων όλων τα βάρη, ότι διά μεν τους άλλους όταν οργίζωνται υπάρχει συγγνώμη, δι’ αυτόν δε καθόλου, ότι διά τους άλλους όταν αμαρτάνουν υπάρχει πολλή προσευχή διά συγγνώμην, δι’ αυτόν δε καθόλου, δεν θα έσπευδες προς την εξουσία.(Άπαντα Χρυσοστόμου, τόμος 76, υπόμνημα εις τας Πράξεις, ομιλία γ΄);

Φώτης Κόντογλου: «διότι δεν είσθε ποιμένες καλοί, μισθωτός ποιμήν ουκ έστι ποιμήν, είσθε οι μισθωτοί ποιμένες, οπλισμένοι με τα όπλα της βίας».

«Τα λόγια μου δεν απευθύνονται προς πάντας, αλλά προς τους επιθυμούντας εξουσίαν» (Ι. Χρυσόστομος, υπόμνημα εις τας Πράξεις, ομιλία γ΄).

 

Αφού δεν απαντούν οι Επίσκοποι θα απαντήσει ο Φώτης Κόντογλου αντί των Επισκόπων. 

Αδαμάντιος Τσακίρογλου, Κλασσικός Φιλόλογος, Ιστορικός.

 

Πηγή: ΑΚΤΙΝΕΣ

Κάνε το σχόλιο σου

Click here to post a comment