ΧΡΗΣΙΜΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Ποιοι πρόκειται να το χάσουν

ΟΠΕΚΑ για επίδομα παιδιού: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης Α21
Νέοι έλεγχοι έρχονται από τον ΟΠΕΚΑ σε όσους λαμβάνουν το επίδομα παιδιού Α21 το τρέχον έτος.

Νέοι έλεγχοι από τον ΟΠΕΚΑ θα εφαρμοστούν φέτος για τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού Α21.

Συγκεκριμένα, εάν τα παιδιά δεν έχουν επαρκή φοίτηση στο τέλος του σχολικού έτους 2023-2024 λόγω αδικαιολόγητων απουσιών, το επίδομα θα διακοπεί από 1-7-2024 μέχρι 31-12-2024 και δεν θα επαναχορηγηθεί ακόμα κι αν το παιδί εγγραφεί στο νέο σχολικό έτος 2024-2025.

Τα παιδιά ηλικίας 4-16 ετών των δικαιούχων του επιδόματος πρέπει:

α. να είναι εγγεγραμμένα στην υποχρεωτική εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2023-2024, και
β. να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη φοίτησή τους μέχρι τις 30-6-2024, χωρίς να επαναλάβουν την τάξη λόγω αδικαιολόγητων απουσιών.

Για την έγκριση της αίτησης μέχρι τις 30-6-2024 πρέπει να πληρούνται η προϋπόθεση (α), και από 1-7-2024 μέχρι 31-12-2024 πρέπει να πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις.

Για την ηλεκτρονική διασταύρωση της φοίτησης των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, πρέπει να καταχωρηθούν στην καρτέλα με τα προσωπικά στοιχεία του παιδιού τα εξής:

α. τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας, η Τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του/της μαθητή/μαθήτριας, αν το παιδί είναι στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
β. το έτος ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο), αν το παιδί την έχει ολοκληρώσει.

Εάν τα στοιχεία διασταυρωθούν επιτυχώς, η αίτηση προχωρά κανονικά. Σε περίπτωση αποτυχίας διασταύρωσης, εμφανίζεται σχετική επισήμανση.

Εάν δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονική διασταύρωση, απαιτείται η επισύναψη βεβαίωσης εγγραφής ή φοίτησης για το τρέχον σχολικό έτος από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας. Αν το παιδί έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, χρειάζεται απολυτήριο Γυμνασίου ή σχετική βεβαίωση. Για παιδιά που φοιτούν στο Λύκειο, μπορεί να επισυναφθεί βεβαίωση φοίτησης στο Λύκειο ή το Απολυτήριο Γυμνασίου.

Δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού είναι Έλληνες πολίτες, Ομογενείς αλλοδαποί, πολίτες κρατών μελών της ΕΕ, πολίτες χωρών του Ε.Ο.Χ., και πολίτες τρίτων χωρών ή απάτριδες που έχουν καθεστώς πρόσφυγα, επικουρικής προστασίας ή ανθρωπιστικής παραμονής, που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 5 έτη πριν από την αίτηση. Για άλλους πολίτες, απαιτείται να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης Α21.

Η μόνιμη και νόμιμη διαμονή αποδεικνύεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κάθε έτος, είτε από τους ίδιους είτε από τους συζύγους τους ή, αν δεν ήταν υπόχρεοι, από τη δήλωση στην οποία εμφανίζονται ως εξαρτώμενα τέκνα. Λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1) που έχουν υποβληθεί εντός της προθεσμίας και όχι αργότερα.