Προσευχές

Προσευχή για να μας προστατεύει ο Θεός από τη μελαγχολία

Προσευχή για να μας προστατεύει ο Θεός από τη μελαγχολία
Μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος: Ευχή εις περιπεσόντα εν μελαγχολία

Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Σωτήρ ημών, Μακρόθυμε, Πολυεύσπλαχνε και Παντοδύναμε, το της φιλανθρωπίας ανεξιχνίαστον πέλαγος, η ανεξάντλητος της αγαθότητος πηγή, η κραταιά αντίληψις και βοήθεια των απηλπισμένων.

Κατάπεμψον τους πλουσίους Σου οικτιρμούς επί τον δούλόν Σου τούτον (…), τον περιπεσόντα εν μελαγχολία και ῥύσαι αυτόν από πάσης θλίψεως και καταθλίψεως, άγχους και αγωνίας, απογοητεύσεως, πικρίας και στενοχωρίας.

Χορήγησον την ίασιν εκ της συνεχούσης αυτόν ασθενείας και αδυναμίας, ζάλης και ταραχής.

Με την προσευχή μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά στο σχολείο – Άγιος Πορφύριος

Δώρησαι αυτώ την εκ πάντων των ανιαρών και ραθύμων καταστάσεων απαλλαγήν.
Ναι, ευδιάλλακτε και πολυέλεε Κύριε, εμφύτευσον εν τη καρδία αυτού χαράν και ευφροσύνην, πραότητα και γαλήνην.

Άγγελον εξ αγίου ουρανίου κατοικητηρίου Σου απόστειλον αυτώ, φύλακα άγρυπνον, ενισχύοντα αυτόν και προστατεύοντα από παντός κακού και επηρείας του πονηρού.

Ανάτειλον φως ιλαρόν εν τώ προσώπω αυτού, φως αναψυχής, αγαλλιάσεως και ειρήνης,

Χάριτι του ανάρχου Σου Πατρός και του ζωοποιού Σου Πνεύματος, ευχαίς και πρεσβείαις της παναχράντου Σου Μητρός και πάντων των Αγίων. ΑΜΗΝ.