Ποια είναι η προσευχή της μετάνοιας
Προσευχές

Προσευχή για να μας δώσει ο Θεός μετάνοια

 
 

Η Προσευχή για να μας δώσει ο Θεός μετάνοια είναι ο Πεντηκοστός Ψαλμός του Δαυίδ

Eλεησόν με ο Θεός κατά το μέγα Ελεός Σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών Σου εξάλειψον το ανόμημα μου! Επι πλειον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με.

Οτι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου εστί δια παντός. Σοί μόνω ήμαρτον, και το πονηρόν ενώπιον Σου εποίησα. Όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις Σου και νικήσης εν τω κρίνεσθαί Σε.

Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην και εν αμαρτίαις εκίσσησε με η μήτηρ μου.

Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας. Τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας Σου εδήλωσας μοι. Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι. Πλυνείς με και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς μοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην.

Αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον Σου από των αμαρτιών μου. Και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός. Και πνευμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου. Μη απορρίψης με από του προσώπου Σου. Και το πνεύμα Σου το Αγιον μη αντανέλης απ εμού. Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου Σου.

Και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξόν με! Διδάξω ανόμους τας οδούς Σου. Και ασεβείς επί Σε επιστρέψη. Ρύσαι με εξ αιμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην Σου.

Κύριε,τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσιν Σου.

Ότι, ει ηθέλησας θυσίαν,έδωκα αν! Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις. Θυσία τω Θεώ, πνεύμα συντετριμμένον. Καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθυνον Κύριε εν τη ευδοκία Σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίσουσιν επι τω θυσιαστήριον Σου μόσχους!

Women’s Ring with Amethyst & Baroque Water Pearl Handmade Gold Finish | Divine Jewelry

Κάνε το σχόλιο σου

Click here to post a comment

Απάντηση