Προσευχές

Η μεσημεριανή προσευχή του φαγητού όπως την έκανε ο Άγιος Παΐσιος

Η μεσημεριανή προσευχή του φαγητού όπως την έκανε ο Άγιος Παΐσιος

Η μεσημεριανή προσευχή του φαγητού στο σπίτι του Αγίου Παϊσίου ήταν πολύ σημαντική, ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος περιγράφει τις στιγμές.

Στο τραπέζι καθόμασταν όλοι μαζί.

Κάναμε πρώτα προσευχή και υστέρα αρχίζαμε να τρώμε.

Αν άρχιζε κανείς να τρώει, πριν ευλογηθεί το τραπέζι, λέγαμε: «αυτός πόρνευσε».

Την έλλειψη εγκράτειας την θεωρούσαμε πορνεία.

Είναι διάλυση της οικογενείας να έρχεται ο καθένας στο σπίτι, οποία ώρα θέλει, και να τρώει μόνος του χωρίς να υπάρχει λόγος.

Εσείς γέροντα την έλλειψη της εγκράτειας στο φαγητό τη θεωρούσατε πορνεία .

Όσοι από εμάς θεωρούμε την πορνεία αρετή, άλλά και τα κουσούρια τα ονομάσαμε υπέρβαση και απελευθέρωση σε τι σειρά αρετής κατατασσόμαστε;

Αν αυτό που τότε λέγατε εσείς ήταν το αποκορύφωμα της εγκράτειας, αυτό που τώρα κάποιοι λένε από εμάς είναι προφανώς το αποκορύφωμα… της διαφθοράς!

Η μεσημεριανή προσευχή του φαγητού

Προσευχή της Τραπέζης πριν από το μεσημεριανό γεύμα.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς˙ αγιασθήτω το όνομά σου˙ ελθέτω η βασιλεία σου˙ γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον˙ και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών ˙ ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών˙ και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού˙ αμήν.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι˙ και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων˙ αμήν.

Κύριε ελέησον ˙ Κύριε ελέησον ˙ Κύριε ελέησον .

Χριστέ ο Θέος ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι άγιος ει , πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων˙ αμήν.

Προσευχή για μετά το φαγητό

Ευχαριστούμε σοι, Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησας ημάς των επιγείων σου αγαθών˙ μη στερήσης ημάς και της αιωνίου σου βασιλείας˙ αλλ’ ως εν μέσω των μαθητών σου παρεγένου, Σωτήρ, την ειρήνην διδούς αυτοίς, ελθέ και μεθ’ ημών, και σώσον ημάς.
Δι’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

ΑΜΗΝ