Advertisements
Advertisements
Προσευχές

Πρωινή προσευχή | Για να μας φυλά ο Θεός όλη μέρα

Ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον Θεό χαίρεται τα πάντα
Όπως είπαμε στο προηγούμενο άρθρο μας για τη βραδινή προσευχή κατά τους άγχους και των κρίσεων πανικού , ο κόσμος πλέον ταλαιπωρείτε από άγχος, στρες, ανασφάλεια και όπως είναι φυσικό όλα αυτά τα ψυχικά συμπτώματα εξωτερικεύονται δημιουργώντας ακόμα και χρόνια προβλήματα υγείας.
Advertisements

Όπως είπαμε στο προηγούμενο άρθρο μας για τη βραδινή προσευχή κατά τους άγχους και των κρίσεων πανικού , ο κόσμος πλέον ταλαιπωρείτε από άγχος, στρες, ανασφάλεια και όπως είναι φυσικό όλα αυτά τα ψυχικά συμπτώματα εξωτερικεύονται δημιουργώντας ακόμα και χρόνια προβλήματα υγείας.

Advertisements

Στόχος μας δεν είναι να υποκαταστήσουμε την ιατρική επιστήμη, αλλά να ενημερώσουμε τους αδελφούς μας, έστω και αν αυτήν την περίοδο της ζωής τους δεν είναι κοντά στην εκκλησία, πως για τα ψυχικά προβλήματα που τους ταλαιπωρούν υπάρχει μια απλή και αποτελεσματική λύση που δεν κοστίζει και τίποτα στο κάτω κάτω της γραφής.

Αυτό που χρειάζεται κάποιος να κατανοήσει είναι πως ο Θεός δεν είναι κάποιος χωροφύλακας, ή κάποιος εισαγγελέας που σαν big brother, για να χρησιμοποιήσουμε την σύγχρονη ορολογία, μας κοιτά συνεχώς και καταγράφει τα λάθη και τις αστοχίες μας ώστε να λάβει τα απαραίτητα τιμωρητικά μέτρα.

Advertisements

| Είδη μνημείου

Ο λεγόμενος “φόβος Θεού” που όλοι οι συνειδητοποιημένοι Χριστιανοί έχουν, δεν έχει ως βάση την αποφυγή της τιμωρίας, αλλά μοιάζει με τον σεβασμό και την αγάπη που έχει ένα μικρό παιδί στον πατέρα του.

Πατέρας μας είναι ο Θεός και όχι αντίπαλος μας. Είναι ο Πατέρας που μας έχει δώσει τα πάντα, είναι ο Πατέρας που μας έφερε από την ανυπαρξία στο φως και μέσα από αυτήν Του τη δωρεά μας παρέχει ταυτόχρονα την δυνατότητα να αποκτήσουμε την αθανασία και την αιώνια ευτυχία δίπλα του.

Δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, επιφορτισμένοι με τα προβλήματα της επιβίωσης σε έναν κόσμο που δεν βασίζεται στην αλληλεγγύη και την αδελφικότητα, αλλά στον σκληρό ανταγωνισμό και στην επιβράβευση του ΕΓΩ και της ατομικότητας έχουν ξεχάσει τα παραπάνω.
Αν είχαμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με ένα άνθρωπο που πέθανε πριν από λίγη ώρα θα διαπιστώναμε, με έκπληξη ίσως, πως όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν είναι ουσιαστικά προβλήματα ανύπαρκτα.

Τα επαγγελματικά, τα προσωπικά και πάσης φύσεως προβλήματα, είναι προβλήματα με ημερομηνία λήξεως και αυτή η ημερομηνία είναι κάτι που κανείς άνθρωπος δεν απέφυγε στην ανθρώπινη ιστορία. Η αιωνιότητα όμως που περιμένει όλους μας, είναι αυτή που δίνει στα προβλήματα μας την βάση ώστε να τα αξιολογήσουμε και να τα τοποθετήσουμε στην σωστή τους διάσταση.

Αύριο το πρωί λοιπόν, αφού ξυπνήσουμε, ας μην βάλουμε με το που θα ανοίξουμε τα μάτια μας τα προβλήματα μας ως πρώτη προταιρεότητα. Ας φροντίσουμε την σχέση με τον Πατέρα μας πρώτα. Άλλωστε Πατέρας μας είναι και ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς τις ανάγκες μας.
Με αυτήν την σκέψη, με αγάπη και ταπείνωση ας κάνουμε την παρακάτω προσευχή, ας έχουμε εμπιστοσύνη στο Θέλημα Του ώστε να μας φυλά όλη μέρα και να μας δίνει τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε ότι κακό βρεθεί στο διάβα μας.

Πρωινή προσευχή
Τελείται το πρωί, αμέσως μετά την έγερσή μας από το νυκτερινό ύπνο.

Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι.

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

(Το Τρισάγιον)

Αγιος ο Θεός, Αγιος Ισχυρός, Αγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. (Τρις).

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Αγιε επίσκεψαι και ίασαι τας ασθαινείας ημών, ένεκεν του ονόματός Σου. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

(Μετά τα παρόντα τριαδικά)

Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτομέν Σοι, Αγαθέ, και τον Αγγέλων τον ύμνον βοώμεν Σοι, Δυνατέ. Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με, Κύριε, τον νουν μου φώτισον, και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνείν Σε, Αγία Τριάς. Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αθρόον ο Κριτής επελεύσεται, και εκάστου αι πράξεις γυμνωθήσονται. Αλλά φόβω κράξομεν εν τω μέσω της νυκτός. Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Κύριε, ελέησον ιβ’ (12).

(Ευχαριστήριες ευχές)

Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώ Σοι, Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν Σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ ωργίσθης εμοί τω ραθύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπώλεσάς με ταις ανομίαις μου, αλλ’ εφιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ήγειράς με, εις το ορθρίσαι και δοξολογήσαι το κράτος Σου. Και νυν φώτισόν μου τα όμματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα, του μελετάν τα λόγιά Σου, και συνιέναι ταις εντολαίς Σου, και ποιείν το θέλημά Σου, και ψάλλειν Σοι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνείν το πανάγιον όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δόξα Σοι, Βασιλεύ, Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία Σου και φιλανρώπω προνοία ηξίωσάς με τον αμαρτωλόν και ανάξιον εξ ύπνου αναστήναι και τυχείν της εισόδου του αγίου Σου οίκου. Δέξαι Κύριε, και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών Σου δυνάμεων, και ευδόκησον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσενεχθήναι Σοι την εκ των ρυπαρών χειλέων μου αίνεσιν. Όπως καγώ κοινωνός γένωμαι των φρονίμων παρθένων, εν φαιδρά λαμπηδόνι της ψυχής μου, και δοξάζω Σε, τον εν Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν Λόγον. Αμήν.

Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Καλή αυριανή 
Σύνταξη orthodoxia.online