Ορθοδοξία

Τα παιδιά στην Εκκλησία αγγίζουν τον Χριστό

Τα παιδιά στην Εκκλησία αγγίζουν τον Χριστό
Αφού ο Ιερέας εκπροσωπεί τον Χριστό, οι μητέρες φέρνουν τα παιδιά τους στην Εκκλησία όχι μόνο για να προσευχηθούν, αλλά και να τα αγγίξει ο Ιερέας.

Η πιο εγκάρδια ευχή

Η πιο εγκάρδια ευχή των μητέρων είναι τα παιδιά τους να μπορούν ν’ αγγίξουν τον Χριστό.

Τα παιδιά στην Εκκλησία

Κι αφού ο Ιερέας εκπροσωπεί τον Χριστό, οι μητέρες φέρνουν τα παιδιά τους στην Εκκλησία όχι μόνο για να προσευχηθούν, αλλά και να τα αγγίξει ο Ιερέας. Κι όχι μόνο τα άρρωστα, αλλά και τα υγιή. Σε μερικούς αμερικανούς αυτό μπορεί να τους φαίνεται περίεργο, νεωτερισμός. Αλλά δεν είναι ούτε περίεργο έθιμο ούτε νεωτερισμός.

Το ίδιο γινόταν και στα χρόνια του Χριστού. «Και προσέφερον αυτώ παιδία, ίνα αυτών άψηται» (Μαρκ. ι’ 13). Οι Απόστολοι τότε δεν ήξεραν τίποτα για την δύναμη του αγγίγματος «άνωθεν», και γι’ αυτό «επετίμων τοις προσφέρουσιν» (Μαρκ ι’ 13). Νόμιζαν πως μόνο οι ενήλικες και οι άρρωστοι πρέπει να πλησιάζουν τον Χριστό, τον Κύριό τους.

Το παιδί δέχεται τον λόγο του Ευαγγελίου

Αλλά, «ιδών ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπεν αυτοίς· άφετε τα παιδία έρχεσθε προς με και μη κωλύετε αυτά· των γαρ τοιούτων εστίν η Βασιλεία του Θεού» (Μαρκ ι’ 14). Και μετά πρόσθεσε τα φοβερά αυτά λόγια: «αμήν λέγω υμίν, ος εάν μη δέξηται την Βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, ου μη εισέλθη εις Αυτήν» (Μαρκ ι’ 15). Αυτή είναι η αλήθεια, διότι ένα κανονικό και συνηθισμένο παιδί δέχεται τον λόγο του Ευαγγελίου με πίστη, με απλότητητα και υπακοή, χωρίς αμφιβολία, έπαρση η επιφύλαξη. Ο Κύριος είπε επίσης και τα συγκλονιστικά αυτά λόγια: «αμήν λέγω υμίν, εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία, ου μη εισέλθητε εις την Βασιλείαν των Ουρανών» (Ματθ. ιη’ 3).

Το παιδί λοιπόν είναι το ιδεώδες. Ποτέ πριν στην ιστορία του ανθρώπου δεν είχε πεί κάποιος σοφός τέτοια λόγια. Και μάλιστα με τέτοια έμφαση! Κι αφού ο Χριστός έκανε τις συγκλονιστικές αυτές δηλώσεις για τις προϋποθέσεις της Βασιλείας Του, «εναγκαλισάμενος αυτά (τα παιδία) κατηυλόγει τιθείς τας χείρας επ’ αυτά» (Μαρκ. ι’ 16). Στον Βίο του Αγίου Ιγνατίου Αντιοχείας αναφέρεται, ότι ανάμεσα στα παιδιά αυτά ήταν κι ο Άγιος. Ο Ιησούς τον πήρε και τον ευλόγησε με ιδιαίτερη αγάπη, προβλέποντας πως ο Ιγνάτιος αργότερα θα γινόταν Μάρτυρας για χάρη Του, κατά τους διωγμούς του αυτοκράτορος Τραϊανού.

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ”Πάτερ ημών”, έκδοσις Πέτρος Μπότσης σελ. 87, 90, Αθήνα 2003