Ορθοδοξία

Σταυρός : Το ενισχυτικό όπλο που μας παρέχει η Εκκλησία

Σταυρός : Το ενισχυτικό όπλο που μας παρέχει η Εκκλησία
Μοναχή Σωφρονία | Σταυρός : Το ενισχυτικό όπλο που μας παρέχει η Εκκλησία

…Παίρνουμε πολλά ἐνισχυτικά ὅπλα ἀπό τήν ἐκκλησία μας.

Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ.

Νά ἀποκτήσουμε αὐτή τήν εὐλογημένη συνήθεια νά σταυρώνουμε τό σῶμα καί τό κεφάλι μας μέ τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ.

Ἀκόμα καί ὅταν βλέπουμε ὅτι λογισμοί ἐνάντιοι μᾶς κυκλώνουν ἄς σταυρώσουμε τό κεφάλι μας μέ τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ λέγοντας:

«Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου».

Ἄς ψάλλουμε τό ἐξαποστειλάριον τῆς Τετάρτης καί Παρασκευῆς:

«Σταυρὸς ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης∙ Σταυρὸς ἡ ὡραιότης τῆς ἐκκλησίας∙ Σταυρὸς βασιλέων τὸ κραταίωμα∙ Σταυρὸς, πιστῶν τὸ στήριγμα∙ Σταυρός, ἀγγέλων ἡ δόξα καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα».

Μέσα σέ μιά ἐποχή ἄκρως ὀρθολογιστική καί μηχανική ἴσως κάτι τέτοιες συμβουλές νά φαντάζουν λίγο παγανιστικές ἀπό κάποιους λογικούς νόες!

Ὅμως μπροστά στό θάνατο, στήν ἀπρόσμενη ἀσθένεια, στό σκοτάδι καί στόν πόνο κάθε λογική καθίσταται τόσο μικρή καὶ ἀνίσχυρη.

Ὁ Θεός δέν κλείνεται μέσα σέ σχήματα οὔτε στό μικρῆς χωρητικότητος μυαλό μας.

Δέν ἀποδεικνύεται μέ τή λογικὴ ἡ πίστις μας οὔτε μὲ ὀρθολογιστικά οὔτε κἄν μέ θεολογικά ἐπιχειρήματα. Εἶναι βιωματική ὑπόθεσις ὁ Θεός ἀλλά καί μιά ἀξία «ἄπιαστη».

Μοναχή Σωφρονία
Στῶμεν καλῶς…
Ἡ ψυχική θεραπεία μέσα ἀπό τά λειτουργικά κείμενα (απόσπασμα)
ΒΙΒΛΙΟ ΕΔΩ