Ορθοδοξία

Τρία πράγματα είναι που αποκτά με δυσκολία ο άνθρωπος

Ο Χριστός νίκησε τα πάντα, για αυτό μη μελαγχολείς
Ορθοδοξία – Τρία πράγματα είναι που αποκτά με δυσκολία ο άνθρωπος. Και αυτά τα τρία τον βοηθούν να διατήρηση στην ψυχή του όλες τις αρετές. Είναι δε αυτά τα τρία τα εξής:

Τρία πράγματα είναι που αποκτά με δυσκολία ο άνθρωπος. Και αυτά τα τρία τον βοηθούν να διατήρηση στην ψυχή του όλες τις αρετές. Είναι δε αυτά τα τρία τα εξής:

  • Το πένθος
  • Τα δάκρυα για τις αμαρτίες του
  • Η διαρκής ενθύμησις του θανάτου.

 

Εκείνος που σκέπτεται καθημερινώς τον θάνατον και λέγει στον εαυτόν του ότι μόνο σήμερα θα ζήσω στον μάταιον αυτό κόσμον, ποτέ δε θα αμαρτήση ενώπιον του Θεού.

Αντιθέτως αυτός που ελπίζει, πως θα ζήση πολλά χρόνια θα περιπέση σε πολλές αμαρτίες.

Εκείνον που έχει στον νουν του το φοβερόν κριτήριον και ετοιμάζεται να λογοδοτήση για όλες τις πράξεις του ενώπιον του Θεού και ο Θεός φροντίζη να καθαρίζη τον δρόμον της ζωής του από τις αμαρτίες.

Ενώ εκείνος που αδιαφορεί και λέγει στον εαυτόν του , έχω καιρόν μέχρις ότου να φθάσω σ’ εκείνην την ώρα, συγκατοικεί με τους πονηρούς.

Πριν αρχίσης την καθημερινήν σου εργασίαν, να ενθυμήσαι σε ποια ψυχική κατάσταση βρίσκεσαι και πού πρόκειται να μεταβής, όταν θα εξέλθης από το φθαρτό και πρόσκαιρο σώμα και μην αμελήσης ούτε μια μέρα για την ψυχή σου.

Πρόσεχε συνεχώς, ώστε να ενθυμήσαι διαρκώς το τέλος σου και να έχης εμπρός στα μάτια σου τον θάνατον, την αιώνια κόλασι, καθώς και εκείνους , που βασανίζονται και υποφέρουν εκεί.

Να λογαριάζης δε τον εαυτόν σου όχι ως ζωντανόν , αλλά ως έναν από αυτούς που φλογίζονται στην αιώνια κόλασι».

Από το βιβλίο: «Π.Μ. Σωτήρχου “Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες” Β’ τόμος- Εκδόσεις «Αστέρος»