Ορθοδοξία

Οι Επενέργειες του Αγίου Πνεύματος

Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά Το Άγιο Πνεύμα
 Τά δῶρα πού μᾶς χαρίζει ὁ φιλάνθρωπος Θεός μέ τό μυστήριο τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι μεγάλα καί θαυμαστά καί ξεπερνοῦν κάθε ἀνθρώπινη λογική.

 Τά δῶρα πού μᾶς χαρίζει ὁ φιλάνθρωπος Θεός μέ τό μυστήριο τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι μεγάλα καί θαυμαστά καί ξεπερνοῦν κάθε ἀνθρώπινη λογική.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀποκαθιστᾶ τόν ἄνθρωπο στήν κατά φύση λειτουργία τῆς ὑπάρξεώς του, ὥστε νά γίνεται «ναός Θεοῦ ζῶντος» (Β΄ Κορ. 6,16).

Ἀκόμη, ὡς ἡ κατ’ ἐξοχήν Κοινωνία Ἀγάπης «συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν» (Ρωμ. 8,26), ἔρχεται βοηθός στίς ἀδυναμίες καί τίς θλίψεις μας, συγχωρεῖ τίς ἁμαρτίες μας καί μεσιτεύει στόν Θεό γιά ἐμᾶς.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα κατεργάζεται τήν ἐν Χριστῷ υἱοθεσία καί ἀδελφότητα τῶν ἀνθρώπων καί τήν οἰκείωση τῆς σωτηρίας πού προσφέρει ὁ Χριστός. Τό ζητούμενο εἶναι ἡ δική μας συνέργεια.

Ἄς ἱκετεύουμε, λοιπόν, τόν Παράκλητο νά ἔλθει καί νά «σκηνώσῃ ἐν ἡμῖν»· νά σώσει τήν ψυχή, τήν ζωή, ὁλόκληρη τήν ὕπαρξή μας. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Ν. Κ.