Ορθοδοξία

Να λες εις τον Χριστόν μας: Σ’ αγαπώ, Κύριε

Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης
Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης : Να λες εις τον Χριστόν μας:” Σ’ αγαπώ, Κύριε. Σ’ αγαπώ, διότι είσαι Αγάπη!”

Να λες εις τον Χριστόν μας:” Σ’ αγαπώ, Κύριε. Σ’ αγαπώ, διότι είσαι Αγάπη!”

Μη τον αγαπάς, ούτε διά τα μέλλοντα αγαθά, ούτε δι’ όσα σε έδωκε μέχρι τώρα, αλλά να Τον αγαπάς και μόνον διότι χρεωστείς να Τον αγαπάς μόνον διότι είναι Αγάπη!

Και να γνωρίζης, οι προχωρημένοι εις τα πνευματικά, αυτοί όπου κατάλαβαν τι είναι ο Θεός, όταν πιπτουν , δεν σκέπτονται την τιμωρίαν και δεν φοβούνται, αλλά πονά η ψυχή των, κλαίγουν συχνά ημέρες, μήνες, διατί να λυπήσουν τον Θεόν. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα τους τιμωρήση, αλλά διατί να Τον λυπήσουν! Ένα μικρό δείγμα ότι αγαπάει κανείς τον Θεόν, είναι και τα δάκρυα-, ιδίως εις την προσευχήν.

Όχι, κόρη, δάκρυα λύπης, όχι δάκρυα απελπισίας,όχι δάκρυα διά δυσκολίες που συναντάς και διά τούτες Τον παρακαλείς, αλλά δάκρυα από αγάπην Θεού. “Ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρευσουσιν ύδατος ζώντος”, λέγει εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον(ζ’ 38).

Όπως ενθυμείσαι, έλεγεν ο μακαρίτης Γέροντας μου:” Τα μάτια μου μικρά, τα δάκρυα πολλά, δεν χωρούν “. Ναι, ποταμοί τα δάκρυά του, κόρη!

Αχ! Αχ! Μόνον οι πνευματικές χαρές μένουν και δεν φεύγουν. Να το ενθυμήσαι τούτο. Η χαρά του κόσμου, όποια και να ‘ναι, η χαρά η κοσμική, δέκα λεπτά χαρά έρχεται και μετά ξεχνιέται, φεύγει. Συχνά, αμέσως μετά έρχεται η θλίψις. Ενώ η χαρά η πνευματική σε κάνει και πετάς! Να προσπαθής, να ζητάς, μόνον αυτήν την χαράν. Όλα τα άλλα λύπην φέρνουν. (362-3)

Από το βιβλίο: Ο Γέρων Ιερώνυμος της Αιγίνης (1883-1966), Σωτηρίας Δ. Νούση, σελ. 362-3, 330