Ορθοδοξία

Μοναχή Σωφρονία: Τα θαύματα δεν είναι κάτι μακρινό και απρόσιτο

Μοναχή Σωφρονία: Τα θαύματα δεν είναι κάτι μακρινό και απρόσιτο
Πίστις εἶναι ἡ πεποίθηση γιά τά μή ὁρώμενα πού τελικά γίνονται πιό βλεπόμενα καί ἀπό τά ὑλικά πράγματα τοῦ κόσμου τούτου.

Πίστις εἶναι ἡ πεποίθηση γιά τά μή ὁρώμενα πού τελικά γίνονται πιό βλεπόμενα καί ἀπό τά ὑλικά πράγματα τοῦ κόσμου τούτου.

Γιατί τά θαύματα δέν εἶναι κάτι μακρινό καί ἀπρόσιτο.
Κάτι γιά μερικούς καί ἐκλεκτούς.

Εἶναι τά σημάδια καί ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή τοῦ καθενός ἀνθρώπου.

Μποροῦμε νά ἑλκύσουμε τή χάρη τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας κι αὐτό εἶναι τόσο
ἁπλό καί τόσο ζωογόνο παράλληλα.

Ξεκινώντας τή διαδρομή ἀπό τή θεραπεία τῆς ψυχῆς ἕως τή θέωση μέσα
ἀπό τά λειτουργικά βιβλία ἐπισημαίνουμε ὅτι ἡ προσήλωση καί ἡ ἐμφύτευση τῶν λόγων αὐτῶν μέσα στήν καρδιά μας δέν εἶναι κάτι τό εὔκολο καί ἁπλό.

Θέλει βία καί κόπο. «Βία διηνεκής» ἡ πνευματική ζωή. Πολλές φορές ἀκόμα
καί ἄν δέν καταλαβαίνουμε τά κείμενα ἀπό πλευρᾶς λεξιλογικῆς, αὐτά ἐπιδροῦν μυστηριακά στόν ἐσωτερικό μας κόσμο καί μᾶς μεταμορφώνουν ἀφοῦ πρῶτα θεραπεύσουν κατάλληλα
τό κάθε πάθος μας.

Συμβαίνει τό ἴδιο ἀκριβῶς μέ τή χορήγηση φαρμάκων, ἀντιβιώσεων κ.λπ.

Χωρίς νά γνωρίζουμε τίς οὐσίες πού περιέχουν αὐτές ἐπιδροῦν στό σῶμα μας καί ἀντιμετωπίζουν τίς ἀσθένειες πού αὐτό ἔχει διακριτικά, σταδιακά καί συχνά ὕστερα καί ἀπό μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μοναχή Σωφρονία
Στῶμεν καλῶς…ΕΔΩ
Ἡ ψυχική θεραπεία μέσα ἀπό τά λειτουργικά κείμενα (απόσπασμα)