Ορθοδοξία

Γερόντισσα Μακρίνα: «Το χεράκι Της στην εικόνα ήταν πολύ ζεστό

Παναγία
Γερόντισσα Μακρίνα Βασσοπούλου: Γι’ αύτό σάς λέω, είναι πολύ ζωντανή ή Παναγία μας. Άλλη φορά, ένα βράδυ ήρθε μία κυρία καί μου είπε κάτι πού αίσθάνθηκε εδώ πέρα στήν εκκλησία, τήν ώρα τού Εσπερινού.

Γι’ αύτό σάς λέω, είναι πολύ ζωντανή ή Παναγία μας. Άλλη φορά, ένα βράδυ ήρθε μία κυρία καί μου είπε κάτι πού αίσθάνθηκε εδώ πέρα στήν εκκλησία, τήν ώρα τού Εσπερινού.

«Πήγα, Γερόντισσα, νά προσκυνήσω τήν Παναγία καί ήταν τό χεράκι Της πολύ ζεστό. Πάω καί βάζω τό πρόσωπό μου στο χεράκι Της καί βάζω τό πρόσωπό μου στο προσωπάκι Της καί ζεστάθηκε τό μάγουλό μου.

Τί μεγάλη Χάρι πού έχετε, τί ωραία πού είστε έδώ! Πολύ σάς άγαπάει ή Παναγία, πολύ ζωντανή είναι ή Κυρία Θεοτόκος έδώ, τόσο ζεστό τό χεράκι Της καί τό προσωπάκι Της πού άκούμπησα απάνω καί τό αίσθάνθηκα θερμό!».

Πόσο ζωντανή είναι καί πόσο μάς βοηθάει! Όπως παλαιότερα κυκλοφορούσε ή Παναγία μέσα στο Μοναστήρι μας, άπό ’δώ πήγαινε από ’κει, καί ή αδελφή Θεοδώρα πολλές φορές Τήν είδε καί πολλές άλλες Τήν είδαν νά κάνη τον κανόνα Της μπροστά στον Χριστό.

Ύστερα άνοιγε τήν Ωραία Πύλη καί έμπαινε μέσα καί νόμιζαν ότι ήμουν έγώ, ή Γερόντισσα. Καλά, μπορώ εγώ νά μπω από τήν Ωραία Πύλη; Αμα ήμουν έγώ, δεν θά μπορούσα νά μπω άπό τήν Ωραία Πύλη- ήταν ή Παναγία. Πολλές φορές Τήν άκούγανε πού κυκλοφορούσε, άκούγανε τά βήματά Της.

Πολλές φορές Τήν βλέπανε μέ ένα γκρίζο φορεματάκι, μέ ζωστικό γκρί, πανύψηλη. Γι’ αύτό νά Τήν έχετε σέ πολλή ευλάβεια. Κι έτσι λοιπόν ή Παναγία μας θά μάς βοηθάη καί θά μάς σώση δωρεάν. Όποιος Τήν ευλαβείται και όποιος Τήν διακονεί άγογγύστως, όλα τά βηματάκια του τά γράφει. Ένα χαρτάκι θά δήτε και θά τό μαζέψετε; Θά σάς τό γράψη.

‘Ένα σκούπισμα θά κάνετε; Θά σάς τό γράψη. Ό,τι θά κάνετε μέσα στή Μονή γιά τήν άγάπη Της, όλα αύτά θά σάς τά γράφη. Δέν θά μείνη τίποτε άγραφο, τίποτε, όλα, και τό παραμικρό. Καί πάλι θά σάς πω αύτό πού μού είπε ή άδελφή Βρυαίνη: «Πές στις αδελφές νά μή οκνεύουν. Ό,τι κάνουν έδώ μέσα, όλα γίνονται διαμαντένια στον ουρανό».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ. ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ