Ορθοδοξία

Η Αγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια και η θεραπεία της μαγεμένης κοπέλας

Η Αγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια έκανε το θαύμα της - Συγκλονιστική μαρτυρία
Παραθέτουμε ένα από τα παλαιά θαύματα της Αγίας πού αναφέρεται σέ θεραπεία μαγεμένης κοπέλας στο μοναστήρι πού ήταν τότε ηγουμένη η Αγία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου.

πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος (Βίοι Αγίων 89, Η Αγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια, σελ. 34 ε.):

Μια κοπέλα ευγενής και ωραία, πού καταγόταν από την Καππαδοκία, ήταν αρραβωνιασμένη. Έπειτα μετάνιωσε η νέα και δεν τόν ήθελε τόν μνηστήρα. Αλλά γιά νά μήν την ενοχλεί εκείνος, έφυγε και πήγε στο Μοναστήρι, πού ήταν Ηγουμένη η Αγία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου, κοντά στην Κωνσταντινούπολη και εκεί εμόνασεν.

Ο μνηστήρας της δεν μπορούσε μέ κανέναν τρόπο νά την βγάλη από τό Μοναστήρι. Ηταν μεθυσμένος από τόν έρωτα. Γι αυτό βρήκε ένα μεγάλο μάγο και του έταξε πολλά χρήματα, αν θά μπορούσε νά καταφέρη την νέα μέ τά μάγια του, νά εγκαταλείψη τό Μοναστήρι και νά γίνη γυναίκα του.

Ο μάγος εκεί στην Καππαδοκία έκανε τά μάγια του και η γυναίκα βγήκε από τίς φρένες της. Γύριζε όλο τό Μοναστήρι και φώναζε τόν μνηστήρα μέ τό όνομά του. Ωρκιζόταν δέ, ότι εάν δεν της ανοίξουν την πόρτα νά πάη νά τόν βρή θά πνιγόταν.

Η Οσία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου, η Ηγουμένη, την έβλεπε σ αυτην την κατάσταση, έκλαιγε και έλεγε:

  • Αλλοίμονο σέ μένα την αθλία, διότι διά την αμέλειαν των βοσκών αρπάζουν οι λύκοι τά πρόβατα. Αλλά, πονηρέ διάβολε, άδικα κοπιάζεις. Ο Χριστος δεν θά σέ αφήση νά καταπιής την αμνάδα μου.

Τότε συγκέντρωσε όλη την αδελφότητα και τίς δίδαξε νά φυλάγωνται από τίς πανουργίες του δαίμονος. Διέταξε κατόπιν νά νηστέψουν όλες όλη την εβδομάδα και νά προσεύχωνται. Νά κάμνουν δέ διά την πάσχουσαν αδελφήν, κάθε μέρα χίλιες μετάνοιες. Ετσι προσευχόταν η κάθε μία στο κελλί της.
Τήν τρίτη νύχτα βλέπει η Αγία Ειρήνη εκεί πού προσευχόταν, τά μεσάνυχτα, μπροστά της τόν Μέγαν Βασίλειον, πού της είπε:

-Γιατί μάς ονειδίζεις Ειρήνη, ότι αφήνομε και γίνονται στην πατρίδα μας τά φοβερά και ανόσια μάγια; Όταν ξημερώση, πάρε την άρρωστη μαθήτριά σου και νά την πάς εις τάς Βλαχέρνας. Εκεί θά έλθη νά την θεραπεύση η Μήτηρ του Δεσπότου Χριστού, πού έχει τή δύναμη.
Ο Άγιος αμέσως έγινε άφαντος. Η Αγία πήρε την πάσχουσα και δύο αδελφές, τίς εναρετώτερες, και πήγε στον Ναό των Βλαχερνών. Εκεί προσευχόταν όλη την ημέρα μέ δάκρυα. Τό μεσονύκτιον όμως από τόν κόπον αποκοιμήθηκαν.

Τότε βλέπει στον ύπνο της η Αγία πολύ λαό, πού ετοίμαζαν τούς δρόμους. Ηταν χρυσοφορεμένοι, ολόφωτοι και ραντίζανε μέ ευωδέστατα άνθη και εθυμίαζαν. Η Αγία τούς ρώτησε, γιατί έκαμναν τόση ετοιμασία. Εκείνοι αποκρίθηκαν:

Η Μήτηρ του Θεού έρχεται. Ετοιμάσου και σύ ν αξιωθής νά την προσκυνήσης.
Τότε έφτασε η Παντάνασσα. Τήν ακολουθούσε πλήθος αμέτρητο αστραπηφόρων, τό δέ θείο και σεβάσμιο πρόσωπό της έχυνε τόση λάμψη, πού δεν μπορούσε νά τό βλέπη άνθρωπος. ῞Οταν είδε όλους τούς εκεί αρρώστους η Παναγία, ήλθε και στην άρρωστη μαθήτρια της Ειρήνης. Η Ηγουμένη πέφτει στά πόδια της Παναγίας φοβισμένη και έντρομη. Ακουσε όμως ότι η Θετόκος φώναξε τό Μέγαν Βασίλειον και τόν ερώτησεν γιά την Ειρήνη, τί χρειαζόταν. Εκείνος της εξέθεσεν όλη την υπόθεση της νέας.

Καλέστε την Αναστασία, είπεν η Παναγία.

Η Αγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια έφθασε αμέσως. Τότε η Θεοτόκος της είπε:

  • Πηγαίνετε στην Καισάρεια μέ τόν Βασίλειο, εξετάστε μέ επιμέλεια και νά θεραπεύσετε αυτην την κόρη της, διότι σέ σένα ο Υιός και Θεός μου χάρισε αυτην την χάριν.

Κατόπιν προσκύνησαν την Παναγία η Αγ. Αναστασία και ο Μέγας Βασίλειος και ανεχώρησαν εσπευμένως νά εκτελέσουν την εντολή. Ακουσε δέ και η Οσία Ηγουμένη μιά φωνή, πού της έλεγε·:

  • Πήγαινε στο Μοναστήρι σου, εκεί θά θεραπευθή.

Όταν η Χρυσοβαλάντου ξύπνησε, φανέρωσε και στίς άλλες μοναχές τό όραμα και ανεχώρησαν χαρούμενες. Ηταν Παρασκευή και την ώρα του Εσπερινού μαζεύτηκαν όλες στο Ναό. Η οσία τούς διηγήθηκε την οπτασία και τίς διέταξε νά σηκώσουν μάτια και χέρια στον Ουρανό και νά λέγουν από την καρδιά τους τό «Κύριε ελέησον».

Έπειτα από πολλή ώρα προσευχής μέ δάκρυα, φάνηκαν στον αέρα πετώντας η Αναστασία η Φαρμακολύτρια και ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος της είπε:

  • Άπλωσε, Ειρήνη, τά χέρια σου. Δέξου αυτά και μή μάς ονειδίζεις άδικα.

Αυτό της τό είπε, διότι η Οσία Χρυσοβαλάντου προσευχόταν στην εικόνα του και του έλεγε νά διώξη τούς Μάγους από την Καισάρεια. Άπλωσε τότε τά χέρια της και πήρε ένα δέμα, πού ερχόταν από τόν αέρα και τό οποίον εζύγιζε τρεις λίτρες.
Όταν όμως τό έλυσε, βρήκαν μέσα διάφορα μαγικά· σπάγγους, τρίχες, μολύβια, δεσίματα και γραμμένα ονόματα δαιμόνων, ιδιαιτέρως όμως είχαν δύο μικρά αγαλματάκια από μολύβι. Τό ένα ήτο του ανδρός τό ομοίωμα και τό άλλο της μοναχής. Οι μοναχές εθαύμασαν και όλη την νύχτα ευχαριστούσαν την Θεοτόκον.

Τό πρωί έστειλε η Ηγουμένη στίς Βλαχέρνες δύο μοναχές και την πάσχουσαν. Εδωσε συγχρόνως εις αυτές και τά προαναφερθέντα μαγικά, καθώς και λάδι μέ πρόσφορον, γιά νά λειτουργήση ο Προσμονάριος.

Αυτός μετά την θείαν Λειτουργίαν έχρισε την άρρωστη από τό λάδι της κανδήλας. Επειτα έβαλε τά μαγικά επάνω στά αναμμένα κάρβουνα. Τήν ώρα δέ πού καιγόταν εκείνα, λύνονταν και τά αόρατα δεσμά της μοναχής. Ηλθε τότε στο μυαλό της και δόξαζε τόν Θεόν, πού την απάλλαξε.

Όταν όμως διαλύθηκαν τελείως τά μολυβένια αγάλματα, έβγαιναν φωνές μεγάλες από τά κάρβουνα, όπως κάνουν οι χοίροι, όταν τούς σφάζουν.
Όσοι ήσαν παρόντες και έβλεπαν και άκουγαν αυτά, φύγανε έντρομοι, δοξάζοντες τόν Θεόν, πού κάμνει τέτοια θαυμάσια. Κατόπιν επέστρεψαν οι μοναχές στο Μοναστήρι και διηγόνταν στίς άλλες τά συμβάντα.

πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος

orthodoxia.online→