Ορθοδοξία ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ-Blog

Γιατί οι άνθρωποι αγαπούν;

Γιατί οι άνθρωποι αγαπούν;
Για τις εξής πέντε αιτίες οι άνθρωποι αγαπούν ο ένας τον άλλο με τρόπο είτε αξιέπαινο, είτε αξιοκατηγόρητο.

Οι πέντε αιτίες οι άνθρωποι αγαπούν ο ένας τον άλλο.

Για τις εξής πέντε αιτίες οι άνθρωποι αγαπούν ο ένας τον άλλο με τρόπο είτε αξιέπαινο, είτε αξιοκατηγόρητο.

Ή για το Θεό, όπως ο ενάρετος τους αγαπά όλους, και όπως αγαπά τον ενάρετο κάποιος που δεν είναι ακόμα ενάρετος.

Ή για φυσικούς λόγους, όπως οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους και αντιστρόφως.

Ή από κενοδοξία, όπως εκείνος που δοξάζεται αγαπά εκείνον που τον δοξάζει.

Ή από φιλαργυρία, όπως εκείνος που αγαπά τον πλούσιο, επειδή έλαβε κάτι απ’ αυτόν.

Ή από φιληδονία, όπως εκείνος που ικανοποιεί από άλλον την κοιλιά του ή την σαρκική του επιθυμία.

Η πρώτη αιτία είναι αξιέπαινη.

Η δεύτερη ούτε αξιέπαινη ούτε αξιοκατηγόρητη και οι υπόλοιπες είναι εμπαθείς.

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ
ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ
Απόδοση στη νέα Ελληνική: Αντώνιος Γαλίτης
Εκδόσεις Το περιβόλι της Παναγίας 1986