Ορθοδοξία

Ο Άγιος Αντώνιος για τους δαίμονες

Άγιος Αντώνιος: Οι δαίμονες και οι πανουργίες τους. Πως τους πολεμάμε.
Άγιος Αντώνιος: Οι δαίμονες και οι πανουργίες τους. Πως τους πολεμάμε.

Άγιος Αντώνιος: Οι δαίμονες και οι πανουργίες τους. Πως τους πολεμάμε.

Πρώτα, λοιπόν, ας ξέρουμε, ότι οι δαίμονες, όχι για­τί λέγονται δαίμονες, έτσι κι’ έγιναν. Διότι ό Θεός δεν έκαμε τίποτα κακό. Καλοί πλάσθηκαν κι’ αυτοί.

Επειδή όμως ξέπεσαν από το ουράνιο φρόνημα (από την α­γαθή πνευματική προαίρεση) και του λοιπού κυλιούνται γύρω από τη γη (διαρκώς ασχολούνται περί τα γήινα), τους μεν Έλληνες εξαπάτησαν με τις (μυθολογικές) φαντασίες των, από φθόνο δε προς εμάς τους Χριστια­νούς, κινούν τα πάντα εναντίον μας, θέλοντας να μας εμποδίσουν την άνοδο μας προς τους ουρανούς, για να μην ανεβούμε εμείς εκεί, άπ’ οπού έπεσαν αυτοί.


Γι’ αυτό, είναι ανάγκη πολλής προσευχής και ασκή­σεως, ώστε ό καθένας, λαβαίνοντας δια του ‘Αγίου Πνεύ­ματος χάρισμα διακρίσεως πνευμάτων, να μπόρεση να γνωρίσει τις πανουργίες τους. Ποιοι π.χ. είναι λιγότερο φαύλοι, ποιοι είναι φαυλότεροι, σε τι επιτηδεύεται με ι­διαίτερη φροντίδα κι επιμέλεια, και πώς ανατρέπεται και διώχνεται ό καθένας τους. Γιατί είναι πολλές οί πα­νουργίες τους και τα κινήματα της επιβουλής των εναν­τίον μας.


Ό μακάριος Παύλος κι’ οί μαθητές του τα είχαν μά­θει τα τεχνάσματα αυτά και έλεγαν: «Διότι δεν αγνοού­με τα νοήματα του» (τις μηχανορραφίες του) Β` ΚΟΡ Β,11.
Εμείς δε οφείλομε, βάσει της πείρας πού έχομε άπ’ αυτά, να διορθώνομε ό ένας του άλλου τις ζημιές, πού τυχόν έπαθε άπ’ αυτούς. Γι’ αυτό, λοιπόν, κι’ εγώ, μιας κι’ έχω μερική πείρα από αυτά, θα σας τα ειπώ, γιατί’ είστε τέκνα μου πνευματικά.

Οι δαίμονες και οι πανουργίες τους

Λοιπόν, αν δουν οί δαίμονες και όλους τους άλλους, βέβαια, Χριστιανούς, μα περισσότερο τους μοναχούς, να δείχνουν φιλοπονία στην άσκηση και νά προκόβουν, πρώ­τα μεν επιτίθενται και πειράζουν, βάζοντας αλλεπάλλη­λα εμπόδια στο δρόμο τους. Τέτοια διαβολικά σκάνδα­λα είναι οί πονηρές σκέψεις οί πονηροί διαλογισμοί. Αλλά δεν πρέπει εμείς να φοβόμαστε τις ύπουλες αυτές ενέργειες τους. Διότι, με προσευχές και νηστείες και με πίστη προς τον Κύριο, πέφτουν αμέσως μόνοι τους.


Αλλά και αφού πέσουν, δεν παύουν, αλλά και πά­λιν έρχονται πανούργα και δόλια. Όταν δεν κατορθώ­σουν στα φανερά να εξαπατήσουν την καρδιά με βρώμικους, μα ηδονικούς, λογισμούς, επιτίθενται πάλιν με άλ­λον τρόπο. Πλάθουν φαντάσματα και προσπαθούν να μας εκφοβίσουν,  υποκρινόμενοι διάφορες μορφές και εμ­φανίσεις. Μιμούνται γυναίκες, θηρία, ερπετά, και πλή­θος στρατιωτών ή αλλάζουν τα μεγέθη των πραγμάτων.


Άλλ’ ούτε και τότε πρέπει να δειλιάζουμε με τα φαντάσματα τους αυτά. Γιατί δεν είναι τίποτε και γρή­γορα εξαφανίζονται, εάν μάλιστα ό καθένας μας οχυρώνει τον εαυτό του με την πίστη και το σημείον του Σ Σταύρου.
Είναι και τολμηροί και πολύ αναιδείς, γιατί ακόμη κι’ αν νικηθούν μ’ αυτόν τον τρόπο και πάλιν επιτίθεν­ται με άλλον τρόπο.


Προσποιούνται ότι μαντεύουν και προλέγουν τα μέλ­λοντα και παρουσιάζονται ψηλοί ως τη στέγη και με φαρδιές πλάτες, ώστε όσους δεν μπορέσουν ν’ απατήσουν με τους λογισμούς, μήπως τους παρασύρουν με τέτοιες τρομερές φαντασίες. Εάν όμως δρουν την ψυχή ασφαλι­σμένη στην πίστη και την ελπίδα της διανοίας, προσκαλούν του λοιπού τους αρχηγούς των.

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ , ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ.
ΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑ , ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΚ. Β ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ.