Ορθοδοξία

Θέλεις τη σωτηρία της ψυχής σου;

Χριστός
Ως γνωστόν, οι άνθρωποι της εποχής μας, ευρίσκονται χωρισμένοι σε δυο στρατόπεδα.

Ως γνωστόν, οι άνθρωποι της εποχής μας, ευρίσκονται χωρισμένοι σε δυο στρατόπεδα.

Εις το πρώτο στρατόπεδο ευρίσκονται οι συνειδητοί χριστιανοί, οι οποίοι ζουν ζωήν χριστιανικήν. Εκκλησιάζονται τας Κυριακάς και τας μεγάλας εορτάς. Παρακολουθούν χριστιανικά κηρύγματα, Προσεύχονται. Διαβάζουν Αγίαν Γραφήν, βιβλία και έντυπα θρησκευτικά.

Έχουν έμπειρον και μόνιμον εξομολόγον, εις τον οποίον εξομολογούνται με ταπείνωσιν, με ειλικρίνειαν και με συντριβήν και ευθύς εκτελούν όσα τους λέγει ο εξομολόγος τους.

Εις το δεύτερο στρατόπεδο ευρίσκονται οι άνθρωποι, οι οποίοι ζουν ζωήν κοσμικήν και αμαρτωλήν.

Πηγαίνουν σε αμαρτωλά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφους, παρακολουθούν διαβολοράσεις (τηλεοράσεις), και σε τόσα άλλα κέντρα αμαρτίας και ασωτείας.

Τώρα ο κάθε άνθρωπος ας εξετάση τον εαυτόν του σε ποιό από τα δύο στρατόπεδα ευρίσκεται.

Και εάν ευρίσκεται εις το δεύτερο στρατόπεδο και εάν θέλη την σωτηρίαν της ψυχής του, ας κάνη ότι ακριβώς κάνουν και εκείνοι όπου ευρίσκονται εις το πρώτο στρατόπεδο!!!

Στώμεν καλώς! Πρόσχωμεν!

Από έναν αγαπημένο γέροντα μοναχό του Αγίου Όρους. Λ.Α