ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS

πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ο μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων Αμβρόσιος για τον υπουργό υγείας Άδωνι Γεωργιάδη
Μήπως εἶσθε, ἄθελά Σας βεβαίως, ΔΙΩΚΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ἡμῶν ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ;

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Πρός τόν Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Περιστερίου
κ.κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ
121 35 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤ.

ΘΕΜΑ:
Μήπως εἶσθε, ἄθελά Σας βεβαίως, ΔΙΩΚΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ἡμῶν ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ;
Διατί ἄραγε ἀπεμακρύνατε τόν Ἐσταυρωμένον ἀπό τόν Θρόνον Του; «Σε Ναό τῆς Μητρόπολης τοῦ Περιστερίου βάλανε τόν Έσταυρωμένο στόν Γυναι-κωνίτη. Πλέον ὅλοι θά λειτουργοῦνται μέ πλάτη τόν Ἐσταυρωμένο….», κραυ-γάζουν διαμαρτυρόμενοι οἱ πιστοί!

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,
Διά τῆς ἀπό 26ης Ἰουνίου 2023 ἀναφορᾶς ἡμῶν πρός τον Σεβ. Μητροπο- λίτην Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. κ. ΙΕΡΟΘΕΟΝ, ὡς Πρόεδρον τοῦ δι’ Ἀρχιε-ρεῖς Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑΜΕΝ Ὑμᾶς διά τήν συντελεσθεῖσαν καταφρόνησιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διότι ΟΛΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ ἐδώσατε ἐντολήν διά τήν ἀπομάκρυνσιν τοῦ Ἐσταυρωμένου ἐκ τοῦ ἱεροῦ Βήματος τῶν ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἐπαρχίας Σας!

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, δυστυχῶς, ἀπέρριψε τήν καθ’ Ὑμῶν ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΝ εἰς τόν κάλαθον τῶν ἀχρήστων! Πλήν ὅμως τό ζήτημα δέν ἐλύθη! Ἡ καρδία τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ τοῦ Περιστερίου εὑρίσκεται «ἐν πολλῇ ταραχῇ» διά τό ἐπιτελεσθέν ἔγκλημα! Ἤδη εἰς χεῖρας μας ἔφθασεν ἡ ἀπό 11ης Μαρτίου τρ. ἔτους Ἀναφορά Διαμαρτυρίας πρός Ὑμᾶς, τήν ὁποίαν ὑπογράφουν 121 πρόσωπα, εὐσεβῆ τέκνα Σας, ἡ δέ ὡς ἄνω ἀναφορά ἐπισφραγίζεται μέ τά ἑξῆς λόγια:

«Σεβασμιώτατε,
Με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ιερωσύνη σας, πρέπει να σας πούμε πώς ήδη τό ποίμνιο της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου σας αμφισβητεί ως ποιμένα!!»

Μερικοί Χριστιανοί ἔγραψαν τά ἑξῆς χαρακτηριστικά λόγια:

«Αφου προσκυνησαμε τμημα λειψανου του Αγ Ιεροθεου παρατηρησαμε, ότι τοσο Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΈΝΟΣ ΣΤΟΝ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΑΥΡΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΈΛΕΙΠΕ οσο και ότι ΤΟΝ ΕΙΧΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΑΝΩ ΣΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝΊΤΗ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ».

Τό γεγονός τοῦτο ὠθεῖ ἡμᾶς, ὅπως ἀναλάβωμεν τήν πανοπλίαν μας καί συστρατευθῶμεν μέ τό πλῆθος τῶν διαμαρτυρομένων Ὀρθοδόξων Χριστια-νῶν τῆς Μητροπόλεώς Σας πρός ὑπεράσπισιν τῆς ἀμωμήτου Πίστεως ἡμῶν.
Εἰς τήν ἐπαναστατικοῦ χαρακτῆρος ἀπόφασιν ἡμῶν ὁδηγούμεθα καί ἐκ τοῦ γεγονότος, ὅτι διά τῆς Ἀποφάσεως Ὑμῶν πρός ἀπομάκρυνσιν τοῦ Ἐσταυ-ρωμένου ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος διαπράττετε τά κάτωθι κανονικά ἀδικήματα, διά τά ὁποῖα καί καθίστασθε ἔνοχος:

α) Ἀλλοίωσις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἡμῶν Παραδόσεως, καθ’ ὅσον ὁ Τίμιος Σταυρός εὑρίσκεται ἀπό αἰώνων εἰς τήν θέσιν αὐτήν, ἤτοι εἰς τό ἱερόν Βῆμα, καί εἰς ὅλα τά μήκη και τά πλάτη τοῦ Πλανήτου μας, ὅπου ὑπάρχουν Ναοί τῆς Ὀρθοδοξίας!

Ἤδη ἀπό τοῦ ἔτους 1416 ὁ Ἅγιος Συμεών, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, εἰς τό ἔργον Του «Περί τοῦ Ἁγίου Ναοῦ», κεφάλαιον ΡΛΓ΄ «Τί τό καταπέτασμα καί οἱ τέσσαρες τούτου στῦλοι» (Migne, PG 155, 341-344), καταγράφει:

«Διά τῶν μυστηρίων ὁρᾶται θυόμενός τε καί κείμενος. Διό καί ὄπισθεν τοῦ θυσιαστηρίου αὐτοῦ ἐξ ἀνατολῶν τό εὐλογημένον ὄργανον τῆς θυσίας ὁ θεῖος ἵσταται σταυρός, τετραμερής ὤν διά τόν ἐν αὐτῷ προσπαγέντα, τά τε ἄνω καί κάτω καί τά σύμπαντα πεποιηκότα τε καί συνέχοντα καί τά ἄνω τοῖς ἐπί γῆς ἑνώσαντα, ἄνωθεν κάτω καταβάντα, κάτωθέν τε ἄνω ὑψωθέντα, καί ἐν ἑαυτῷ πάντα ἑνώσαντα, καί τά πέρατα συγκαλέσαντα, καί τῷ ὕψει τῆς θεότητος, καί τῷ ταπεινῷ τῆς σαρκώσεως πάντα οἰκειωσάμενον, καί τῷ ὑψηλῷ τῆς δόξης… καί τῷ μέν ἰκρίῳ δηλοῦντα τόν Πατέρα τόν ὕψιστον καί ἡμῶν τῶν ἐπί γῆς προνοούμενον, τῇ δέ κεραίᾳ τόν Υἱόν αὐτόν καί τό Πνεῦμα, δι’ αὐτῶν ἡμᾶς ὡς διά χειρῶν ἀναπλάττοντα» (βλ. Παναγ. Κατραμάδου: «Ἡ ἄκρα ταπείνωσις τοῦ Ἐσταυρωμένου εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Περιστερίου, Ἐφημερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», ἀριθ. φ. 2450/02.06.2023, σελ. 5).

β) Ἀθέτησις καί καταπάτησις τῶν ὑποσχέσεων, τάς ὁποίας δεδώκαμεν κατά τήν ὥραν τῆς εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίας μας, ὅτι δηλ. θά διατηρήσωμεν ἕκαστος τήν ἐκκλησιαστικήν Παράδοσιν «μηδέν προστιθείς, μηδέν ἀφαιρῶν, μηδέν μεταβάλλων, μήτε τῶν Δογμάτων, μήτε τῶν Παραδόσεων…».
Παραθέτομεν ἐνταῦθα τό σχετικόν ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἀκολουθίαν τῆς εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίας ἡμῶν πρός ἐπιβεβαίωσιν:

… «Προὐργιαίτατα δέ μοι ὁμολογεῖται, ἵνα τηρῶ τήν ἑνότητα τῆς Πίστεως ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης, πάντα μέν, ὅσα ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων πρεσβεύουσα δογματίζει, ταῦτα πρεσβεύων κἀγώ καί πιστεύων, μηδέν προστιθείς, μηδέν ἀφαιρῶν, μηδέν μεταβάλλων, μήτε τῶν δογμάτων, μήτε τῶν Παραδόσεων, ἀλλά τούτοις ἐμμένων καί ταῦτα μετά φόβου Θεοῦ καί ἀγαθῆς συνειδήσεως διδάσκων καί κηρύττων, πάντα δέ ὅσα Ἐκείνη κατακρίνουσα ὡς ἑτεροδιδασκαλίας ἀποδοκιμάζει, ταῦτα κἀγώ ἀποδοκιμάζων καί ἀποδιοπομπούμενος διά παντός.
Πείσομαι δ’ ἐσαεί προθύμως ἐν τοῖς Ἐκκλησιαστικοῖς καί τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, ὡς Ἀνωτάτῃ Ἀρχῇ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σεβόμενος καί τηρῶν τάς δωρηθείσας Αὐτῇ προνομίας, πρός καταρτισμόν τε καί στηριγμόν τῆς παρ’ ἡμῖν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἐπιμελήσομαι ὅση μοι δύναμις περί-εστι ὀρθοτομεῖν τόν λόγον τῆς ἀληθείας εἰς δόξαν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τῆς Μιᾶς ὑπερουσίου καί ἀδιαιρέτου Τριάδος, τοῦ ἑνός καί Μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ, καί πρός σωτηρίαν τῶν πιστῶν» ( Βλ. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ, Ἔκδοσις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1999, σελ. 111).

γ) Σκανδαλισμός τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τέκνων.
Ἡ Ἱερά  Σύνοδος, δυστυχῶς, ΠΑΡΕΒΛΕΨΕΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΩΣ καί ἀπέρ-ριψεν εἰς τόν ΚΑΛΑΘΟΝ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ τήν καθ’ Ὑμῶν σχετικήν καταγ-γελίαν μας! Ἐπανερχόμεθα, λοιπόν, σήμερον πρός Ὑμᾶς διά τῆς παρούσης ἐπιστολῆς, διά νά τονίσωμεν, ὅτι ὁ σκανδαλισμός τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου ἔχει ὑπερβῆ πᾶν ὅριον!  Μέχρι τῆς 26ης Ίουνίου 2023 εἴχομεν λάβει 100 περίπου ἐπιστολάς συμπαραστάσεως ἐκ μέρους πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τέκνων ἀπό διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος, αἰτουμένων τήν ἐπαναφοράν τοῦ Ἐσταυρωμένου εἰς τήν θέσιν Του, εἰς τό ἱερόν Βῆμα!

Ἐπανερχόμενοι σήμερον Σᾶς πληροφοροῦμεν Ὑμᾶς, ὅτι τό Χριστεπώνυ-μον Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ὑμῶν Μητροπόλεως ἔχει ἤδη ΑΝΑΣΤΑΤΩΘΗ καί διά πολλῶν τρόπων ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ διά τήν ΟΛΩΣ AYΘAIΡETON, ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΑΣΕΒΕΣΤΑΤΗΝ, ΤΑΥΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ Ὑμῶν ὡς Ποιμε-νάρχου των!
Ἡμεῖς πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχομεν ἤδη καταθέσει:
Δύο Καταστάσεις μέ τήν ὑπογραφήν 880 πιστῶν ἀνθρώπων τῆς περιοχῆς (478 + 402), οἵτινες διαμαρτύρονται διά τήν ἀπαράδεκτον ταύτην ἐνέργειαν Ὑμῶν ὡς Μητροπολίτου των.

Ἔγγραφον Διαμαρτυρίαν τοῦ «πιστοῦ λαοῦ τῆς Ι.Μ. Περιστερίου στόν Ι.Ν. Ἁγίων Γεωργίου καί Δημητρίου Νέας Ζωῆς».
Τήν ἀπό 11ης Δεκεμβρίου 2013 Δήλωσιν-Αἴτησιν τῶν πιστῶν, οἵτινες ἐκκλησιάζονται εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἱεροθέου Περιστερίου, περί «ἐπιστροφῆς τοῦ Ἐσταυρωμένου στό Ἱερό Βῆμα τοῦ Ναοῦ μας».
Τήν ἀπό 11ης Δεκεμβρίου 2013 Δήλωσιν-Αἴτησιν τῶν πιστῶν, οἵτινες ἐκκλησιάζονται εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ.Γεωργίου Νέας Ζωῆς Περιστερίου, περί «ἐπιστροφῆς τοῦ Ἐσταυρωμένου στό Ἱερό Βῆμα τοῦ Ναοῦ μας»: «Εὐθαρσῶς δηλώνουμε καί αἰτοῦμε ἀπό τούς σεβαστούς μας ἱερεῖς νά ἐπιστραφεῖ καί νά ἵσταται ἀπό τοῦδε καί στό ἑξῆς ὁ Ἐσταυρωμένος ὄπισθεν τῆς ἁγίας Τραπέζης…», γράφουν ἐπί λέξει!
Τήν Διαμαρτυρίαν «τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς Μητροπόλεως τοῦ Περιστερίου περί τῆς ἐπιχειρουμένης ἀφαιρέσεως τοῦ Ἐσταυρωμένου ἀπό τό Ἅγιο Βῆμα τῶν Ἱερῶν Ναῶν».
Τήν «Διαμαρτυρίαν πιστοῦ λαοῦ τοῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἱεροθέ-ου Περιστερίου», ὅπου μεταξύ πολλῶν ἄλλων ἀναγράφονται καί τά ἑξῆς θλιβερά: «Ἡ Μητρόπολη ἔχει μετατραπῆ σέ ἕνα καζάνι, πού βράζει καί άν δέν σταματήσετε, τότε θά ξεχειλίσει. Ὁ κόσμος θα βγεί στούς δρόμους, γιά να ὑπερασπιστεῖ τόν Ἐσταυρωμένο Χριστό μας»!!!!

Τήν «Διαμαρτυρίαν τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Περιστερίου τῶν ἱερῶν Ναῶν Ἁγ. Γεωργίου, Ἁγ. Δημητρίου καί Ἁγ. Στυλιανοῦ Νέας Ζωῆς, ὅπου ἀναγιγνώσκομεν τήν ἑξῆς δυναμικήν πρόσκλησιν: «ΕΛΑΤΕ ΑΔΕΛΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΜΠΕΙ Ο ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ, ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΤΟΣΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΓΙΞΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑΝ».
Τήν «Διαμαρτυρίαν τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Φανουρίου».

Μίαν γενικοῦ χαρακτῆρος Διαμαρτυρίαν, ἡ ὁποία, ὡς φαίνεται, διενέμετο εἰς τόν πιστόν Λαόν πρός ἐνημέρωσιν. Φέρει τόν τίτλον: «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΗ ΞΑΝΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΒΗΜΑ», το ὁποῖον ὑπογράφουν «Χριστιανοί Όρθόδοξοι τοῦ Περιστερίου».
Μίαν Θεολογικήν Μελέτην τοῦ Θεολόγου κ. Ἰωάννου Λίτινα, ἡ ὁποία ἀναπτύσσει θεολογικῶς τό πρόβλημα, και, τέλος,
Δημοσίευμα τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος» τῆς 16ης.02.2024, (σελ. 8η), δηλ. Πρόσκλησιν πρός τούς πιστούς τῆς Ἱερᾶς Μητρο- πόλεως Περιστερίου, ὥστε «ἑνωμένοι νά προχωρήσουμε σέ δυναμικές κινητοποιήσεις»! Τήν πρόσκλησιν ταύτην ὑπογράφει «ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφός ΘΕΟΦΙΛΟΣ».
Συνεπῶς ἡ Ἱερά Μητρόπολις Περιστερίου «φλέγεται», ἀλλ’ ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τὴς Ἑλλάδος, δυστυχῶς, «κοιμᾶται τόν ὕπνον τοῦ Δικαίου….»

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,
Ὑμεῖς, δυστυχῶς, ἀντί νά ἀνησυχῆτε καί ἀντί, δακρυρροῶν, νά πενθῆτε, διασκεδάζετε, δηλ. χορεύετε!

Κατόπιν τούτου ἡ ταπεινότης ἡμῶν ἐξανίσταται! Ἡ Ἀρχιερατική συνείδησις ἡμῶν διεγείρεται, ἐνώπιόν μας δέ προβάλλει ἕνα τραγικό ἐρώτημα:
«Ἀμβρόσιε, ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου, ὁ Χριστός, ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί Νυμφίος τῆς ψυχῆς σου, ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ! Ἐσύ, Ἀρχιερεῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, τί θά πράξῃς; Θά μείνης ἀδιάφορος;»
Διερευνῶντες, λοιπόν, τό πρόβλημα ἡ σκέψις ἡμῶν ὡδηγήθη εἰς τά λόγια τοῦ Κυρίου μας, ὅπως ταῦτα ἐκτίθενται εἰς τό Κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιον (βλ. κεφ. ιη΄, στ. 15-17):

«᾿Εὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου· ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ρῆμα. ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης».

Κατόπιν τούτου ἡ ἐλαχιστότης ἡμῶν ἐφήρμοσε τά ὡς ἄνω λόγια τοῦ Κυρίου μας, καθώς:
α) Τήν 11ην Νοεμβρίου 2022, ἀπεστείλαμεν μίαν προσωπικήν ἐπιστολήν πρός Ὑμᾶς, Σεβασμιώτατε, (βλ. Συνημμένον 1ον), ἡ ὁποία ἐπεσφραγίζετο μέ τά ἑξῆς λόγια:

«Ἐκτιμῶν τό γεγονός, ὅτι ἔχετε καί τήν ἰδιότητα τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Διδασκάλου καί μάλιστα εἰς τήν ἕδραν του Κανονικοῦ Δικαίου ἀδελφικῶς παρακαλῶ Ὑμᾶς, ὅπως μέ ἐνημερώσητε περί τῶν ἐκκλησιαστικῶν πηγῶν καί νόμων, οἱ ὁποῖοι ἐπιβάλλουν τήν μετακίνησιν του Τιμίου Σταυροῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ Βήματος, ὥστε νά εἰσηγηθῶ ἀναλόγως καί πρός τόν Σεβασμιώτατον Διάδοχόν μου κ.κ. Ἱερώνυμον εἰς τήν ἱστορικήν Ἱεράν Μητρόπολιν Καλαβρύτων και Αἰγιαλείας καί νά τόν παρακαλέσω, ὅπως προβῇ εἰς τήν διόρθωσιν τυχόν λανθασμένης τινός διοικητικῆς συμπεριφορᾶς μου ὡς Ποιμενάρχου. Σᾶς ἱκετεύω: Μή παραβλέψητε τήν ἱκεσίαν μου!»
Δυστυχῶς μέχρι σήμερον ΔΕΝ ΕΧΟΜΕΝ ΛΑΒΕΙ ΜΙΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ!
β) Τήν 14ην Φεβρουαρίου 2023 ὑπεβλήθη μία Ἀναφορά μας πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον (βλ. Συνημμένον 2ον), ἡ ὁποία, δυστυχῶς, ἔμεινεν ἀναπάντητη!
γ) Καί τέλος τήν 26η Ἰουνίου 2023 ὑπεβλήθη μία ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, δηλ. ΜΗΝΥΣΙΣ εἰς τά Ἐκκλησιαστικά Δικαστήρια, καθ’ Ὑμῶν, Σεβασμιώτατε, (βλ. Συνημμένον 3ον), ἡ ὁποία, δυστυχῶς, και αὕτη… ἀπερρίφθη εἰς τόν κάλαθον τῶν ἀχρήστων!
Ἑπομένως, ἐφαρμόζοντες τά λόγια τοῦ Κυρίου μας «᾿Εὰν δὲ ἁμαρτή-σῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου…», τί ἀπομένει εἰς ἡμᾶς νά πράξωμεν; Τήν ἐντολήν: «εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ».
Αὐτό, λοιπόν, πράττομεν διά τῆς παρούσης ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ἡμῶν πρός Ὑμᾶς, Σεβασμιώτατε Ἅγιε Περιστερίου! Γνωστοποιοῦμεν τό πρόβλημα πρός τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς κληρωθείσης Ἐπαρχίας Σας, ἐφαρμόζομεν τά λόγια τοῦ Κυρίου μας, τό «εἰπὲ τῇ Ἐκκλησίᾳ», καί δηλοῦμεν, ὅτι θέτομεν τόν ἑαυτόν μας εἰς τήν διάθεσιν τῶν πιστῶν τῆς Ἐπαρχίας Περιστερίου, προκειμένου νά συνεχίσωμεν ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τόν ἱερόν ἀγῶνα των ἕως ὅτου ὁ Ἐσταυρωμένος ἐπανέλθῃ εἰς τήν θέσιν Του, τ.ἔ. εἰς τό ἱερόν Βῆμα! «…Ὄπισθεν τοῦ θυσιαστηρίου… ὁ θεῖος ἵσταται Σταυρός», καθώς παραγγέλλει ἡμῖν ὁ Ἅγιος Συμεών (1410-1418), Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης!
Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ποιμὴν Θεσσαλονίκης ἀνεδείχθης ἐν Πνεύματι, καὶ θεῖος ὑποφήτης μυστηρίων τῆς χάριτος, σοφία καὶ φωτὶ τῶν ἀρετῶν, ἐκλάμπων Ἱεράρχα Συμεὼν διὰ τοῦτο ὥσπερ θεῖον μυσταγωγόν, τιμῶμεν σὲ κραυγάζοντες· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ χορηγούντι διὰ σοῦ χάριν ἠμὶν καὶ ἔλεος.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ὑποθέτομεν, ὅτι κάποιοι ἐκ τῶν Ἀδελφῶν Ἀρχερέων, μάλιστα δέ ἐκ τῶν νεωτέρων, θά ἐνοχληθοῦν, ἀναγιγνώσκοντες τήν παροῦσαν ἀνοικτήν ἐπιστολήν! Προκειμένου νά βοηθήσωμεν τούτους, «ἵνα μή σκανδαλισθῶσι», θά ἐπισφραγίσωμεν τά  ἀνωτέρω ἐνοχλητικά λόγια μας, ἐπικαλούμενος τήν ὁδηγίαν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, λέγοντος:
«Τά δημοσίως λεγόμενα καί πραττόμενα, δημοσίως νά ἐλέγχωνται» (βλ. Πατρολογία ΕΠΕ, 23, 393 –Συνημμένον 4ον)


Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,
Ταῦτα ἐθεωρήσαμεν ὡς ἀδελφικόν χρέος, ἵνα γνωρίσωμεν πρός Ὑμᾶς. Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμενος πρός Ὑμᾶς μετάνοιαν καί ἐπιστροφήν εἰς τήν ἀγκάλην τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί  κατασπαζόμενος Ὑμᾶς ἐν Κυρίω, διατελῶ
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΝ 1ον ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ- 11 Νοεμβρίου 2022
Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Περιστερίου Κύριον κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ
Ἱεράν Μητρόπολιν
Χαλκοκονδύλη & Έθνικῆς Ἀντιστάσεως, 96
121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤ.

Συγχωρήσατέ μοι διά τό περιεχόμενον τῆς παρούσης ἐπιστολῆς.

Ἕνας πιστός χριστιανός ἐκ τῆς περιοχῆς μας εἶχε τήν εὐκαιρίαν νά παρευρεθῇ προσφάτως εἰς τήν Θεόσωστον Ἐπαρχίαν Σας καί νά ἐκκλησιασθῇ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγ. Γεωργίου τοῦ Περιστερίου. Ἐκεῖ, λοιπόν, παρετήρησεν, ὅτι ἔλειπεν ὁ Τίμιος Σταυρός καί ὁ Ἐσταυρωμένος Λυτρωτής μας ἀπό τήν καθιερωμένην θέσιν Του, ὄπισθεν τῆς Ἀγίας Τριάδος.
Εὑρεθείς ἐν συνεχείᾳ εἰς τό φιλικόν περιβάλλον του κατά τήν προσφο–ράν του καθιερωμένου καφέ ἐξέφρασε τήν ἀπορίαν του διά τήν ἀπουσίαν τοῦ Ἐσταυρωμένου ἀπό την καθιερωμένην θέσιν Του, ὁπότε κατάπληκτος ἤκουσε τήν ἑξῆς πληροφορίαν:
«Ὁ Ἐσταυρωμένος ἔχει ἀφαιρεθῆ ἀπό τήν ἕως χθές καθιερωμένην θέσιν κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Γρηγορίου! Καί δέν πρόκειται μόνον διά τόν Ἱερόν Ναόν μας! Πρόκειται περί μιᾶς γενικῆς ἐντολῆς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας, νά ἀπομακρυνθῇ ὁ Τίμιος Σταυρός ἀπό τό Ἱερόν Βῆμα ὅλων των Ἱερῶν Ναῶν τῆς Μητροπόλεώς μας»!
Σεβασμιώτατε,
Ἐκτιμῶν τό γεγονός, ὅτι ἔχετε καί τήν ἰδιότητα τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Διδασκάλου καί μάλιστα εἰς τήν ἕδραν του Κανονικοῦ Δικαίου ἀδελφικῶς παρακαλῶ Ὑμᾶς, ὅπως μέ ἐνημερώσητε περί τῶν ἐκκλησιαστικῶν πηγῶν καί νόμων, οἱ ὁποῖοι ἐπιβάλλουν τήν μετακίνησιν του Τιμίου Σταυροῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ Βήματος, ὥστε νά εἰσηγηθῶ ἀναλόγως καί πρός τόν Σεβασμιώτατον Διάδο-χόν μου κ.κ. Ἱερώνυμον εἰς τήν ἱστορικήν Ἱεράν Μητρόπολιν Καλαβρύτων και Αἰγιαλείας καί νά τόν παρακαλέσω, ὅπως προβῇ εἰς τήν διόρθωσιν τυχόν λανθασμένης τινός διοικητικῆς συμπεριφορᾶς μου ὡς Ποιμενάρχου.
Σᾶς ἱκετεύω: Μή παραβλέψητε τήν ἱκεσίαν μου!
Ἐπί δέ τούτοις, ἀσπαζόμενος Ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ, διατελῶ
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός
+ Ὁ πρ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΝ 2ον ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ – 14η Φεβρουαρίου 2023:
ΠΡΟΣ
1ΟΝ) Τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν
& πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ, Πρόεδρον τῆς Δ. Ι. Σ.
καί 2ΟΝ)
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας, Μέλη τῆς Δ. Ἱ. Σ. τῆς 166ης Συνοδικῆς Περιόδου:
Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ ,
Ἐλευθερουπόλεως κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ,
Σερβίων καί Κοζάνης κ. ΠΑΥΛΟΝ,
Ἀλεξανδρουπόλεως κ. ΑΝΘΙΜΟΝ,
Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. ΒΑΡΝΑΒΑΝ,
Χίου, Ψαρῶν και Οἰνουσσῶν κ. ΜΑΡΚΟΝ,
Σταγῶν καί Μετεώρων κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΝ,
Μάνης κ. Χρυσόστομον,
Φθιώτιδος κ. ΣΥΜΕΩΝ,
Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ,
Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ, καί
Περιστερίου κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ.
Ἰω. Γενναδίου, 14
15 21 ΑΘΗΝΑΣ

Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί, Συνοδικοί Σύνεδροι,
Ἕνας ταλαίπωρος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός Σας, ὁ ὁποῖος Χάριτι Θεοῦ συνεπλήρωσε ἤδη τεσσαράκοντα ἕξ (46) ἔτη Ἀρχιερατείας, ἀποτολμᾷ σήμερον νά διαμαρτυρηθῇ ἐνώπιον Ὑμῶν διά τήν συστηματικήν περιφρόνησιν, μετά τῆς ὁποίας τόν ἀντιμετωπίζει κατά καιρούς ἡ Ὑπερτάτη Ἐκκλησιαστική Ἀρχή τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τ.ἔ. ἡ Δ.Ι.Σ.,

ὁσάκις οὗτος ἀποτολμᾷ, νά θέσῃ ἐνώπιον Ὑμῶν ὡρισμένα θεμελιώδους σημασίας ζητήματα, ἀφορῶντα εἰς τήν ἀμώμητον Ὀρθοδοξίαν μας.
Τελευταία περίπτωσις εἶναι ἡ διατύπωσις μιᾶς ἀπορίας μας, ἥτις σχετίζεται μέ μίαν ποιμαντικήν ἐνέργειαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου, ὁ Ὁποῖος ἐνετείλατο τήν ἀπομάκρυνσιν τοῦ Ἐσταυρωμένου ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τῶν Ἱερῶν Ναῶν!
Διά τῆς ἀπό 11ης Νοεμβρίου 2022 προσωπικῆς ἡμῶν ἐπιστολῆς πρός τόν Σεβασμιώτατον ἐν Χριστῷ Ἀδελφόν μας, τόν Μητροπολίτην Περιστερίου κ. Γρηγόριον, διετυπώσαμεν τήν παράκλησιν, ὅπως μᾶς «ἐνημερώσῃ περί τῶν ἐκκλησιαστικῶν πηγῶν καί νόμων, οἱ ὁποῖοι ἐπιβάλλουν τήν μετακίνησιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ Βήματος», προκειμένου νά ἐνημερωθῶμεν θεολογικῶς καί διά τά περαιτέρω.
Ἀντί μιᾶς τεκμηριωμένης γραπτῆς ἀπαντήσεως ὁ Σεβασμιώτατος κ. Γρηγόριος τηλεφωνικῶς μᾶς ἀπήντησεν, ὅτι ἡ παράδοσις τῶν 1900 ἐτῶν ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ τήν ὕπαρξιν τοῦ Ἐσταυρωμένου ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος! Ὅ,τι συμβαίνει σήμερον εἶναι ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ!!!, γεγονός, τό ὁποῑον μᾶς ἀνεστάτωσεν πνευματικῶς.
Διά νά ἠρεμήσωμεν, λοιπόν, τήν συνείδησίν μας ἀπηυθύνθημεν πρός Ὑμᾶς, Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνεδροι, διά τῆς ἀπό 23ης Ἰανουαρίου τρ. ἔτους ταπεινῆς ἀναφορᾶς μας. Μεταξύ ἄλλων ἐγράφομεν καί τά ἑξῆς:

«Ἀπευθυνόμεθα, λοιπόν, σήμερον πρός Ὑμᾶς καί βαθυσεβάστως παρακαλοῦμεν, ὅπως διερευνήσητε τό ζήτημα καί λάβητε τάς ἀναγκαίας Ἀποφάσεις, εἴτε πρός διόρθωσιν τυχόν καινοτομίας εἰς τούς Ἱερούς Ναούς ὁλοκλήρου τῆς Ἑλλάδος, δηλ. πρός ἀφαίρεσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τοῦ Ἐσταυρωμένου Λυτρωτοῦ μας ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, εἴτε πρός ἀκύρωσιν τῆς αὐταρχικῆς Ἀποφάσεως τοῦ Σεβ. Περιστερίου καί, συνεπῶς, πρός διόρθωσιν τοῦ «καινοτόμου» καί «προοδευτικοῦ» Ἀδελφοῦ μας κ. κ. Γρηγορίου, τοῦ καί Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Π.Α.
Μέ περισσήν ἀγωνίαν θἀ ἀναμένωμεν τάς Ὑμετέρας σχετικάς Ἀποφάσεις».
Ποία, λοιπόν, ἡ συνέχεια;
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, δυστυχῶς, ΔΕΝ ΚΑΤΕΔΕΧΘΗ νά ἀσχοληθῇ μέ τό φλέγον τοῦτο ζήτημα, ἀντί ἄλλης δέ τινός ἐνεργείας ΔΙΕΒΙΒΑΣΕ ΤΌ ΗΜΕΤΕΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ -ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ- «πρός ἐνημέρωσιν αὐτοῦ καί διά τά κατ’αὐτόν», καθώς ἐπί λέξει ἀναγράφεται εἰς τό Συνοδικόν ἔγγραφον!
Ἰδού, λοιπόν, καί ἡ αἰτία τῆς βαθυτάτης θλίψεως, ἥτις ἐπλήγωσε τήν ἀρχιερατικήν μας καρδίαν.
Α) Ἡ Δ.Ι.Σ. δέν ἠσχολήθη μέ τό ζήτημα, καθ’ ὅσον εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 412/Διεκπ. 191/31.01.2023 Συνοδικόν Ἔγγραφον δέν ἀναγράφεται τό γνωστόν ρητορικόν σχῆμα: «Συνοδικῇ Ἀποφάσει…». Ἄρα ἡ πρός Ὑμᾶς ταπεινή Ἀναφορά ἑνός πρεσβύτη Ἀρχιερέως Ἀδελφοῦ Σας ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ ΑΣΥΖΗΤΗΤΙ!!! Μήπως, λοιπόν, πάσχει τό Συνοδικόν Σύστημα;
Β) Τό θιγόμενον ζήτημα, ἤτοι τῆς ἀπομακρύνσεως τοῦ Ἐσταυρωμένου ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου, ὥστε νά παραπέμπεται ἐκεῖ ἡ σχετική ἀλληλογραφία! Ἀντιθέτως εἶναι πρόβλημα ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ καί ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ, συνεπῶς ὑπάγεται εἰς τήν ἁρμοδιότητα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως!
Γ) Ὁ Ποιμενάρχης τῆς Ἐπαρχίας, εἰς τήν ὁποίαν ἐδημιουργήθη τό πρόβλημα, κατά συγκυρίαν τυγχάνει καί Μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς τρεχούσης περιόδου. Δέν θά ἦτο, λοιπόν, φυσικόν νά ἐρωτηθῇ ἐν Συνεδρίᾳ καί νά δώσῃ τάς ἀναγκαίας ἐξηγήσεις, ἔπειτα δέ ἡ Δ.Ι.Σ. νά λάβῃ τάς ἀναγκαίας Ἀποφάσεις; ΜΗΠΩΣ, λοιπόν, Ο ΤΟΙΟΥΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΌ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ διά τό ἀναφυέν πρόβλημα;
Μακαριώτατε,
Εὐχόμενοι πρός Ὑμᾶς πᾶσαν παρά Κυρίου ἀγαθοδωρίαν ώς καί μακροχρόνιον ἐπί πλέον ποιμαντορίαν ἐπί τῇ συμπληρώσει δέκα καί πέντε (15) ἐτῶν προσφορᾶς εἰς τόν Ἀρχιεπισκοπικόν Θρόνον, θέτομεν τό ζήτημα τοῦτο ὑπό τήν ἔμφρονα κρίσιν Ὑμῶν καί βαθυσεβάστως παρακαλοῦμεν διά τά καθ’ Ὑμᾶς, ἐξαιτούμενοι τήν ἐπιείκειαν Ὑμῶν διά τήν νέαν ταύτην ἐνόχλησιν.
Ὅθεν μέ περισσήν ἀγωνίαν θά ἀναμένωμεν τάς Ὑμετέρας σχετικάς Ἀποφάσεις. Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΝ 3ον – Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ- 26η Ἰουνίου 2023
Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. κ. ΙΕΡΟΘΕΟΝ
Πρόεδρον τοῦ δι’ Ἀρχιερεῖς Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου
Ἀντιπρόεδρον τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰω. Γενναδίου, 14
115 21 ΑΘΗΝΑΣ
Μ Η Ν Υ Σ Ι Σ
Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,
Ἐπικαλούμενος τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 1, παράγρ. γ’, τοῦ Νόμου 5383/1932 Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων διά τῆς παρούσης ΜΗΝΥΤΗΡΙΟΥ ἀναφορᾶς μου ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περιστερίου κ.κ. Γρηγόριον διά τήν συντελεσθεῖσαν καταφρόνησιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος, ὡς γνωστόν, ΟΛΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ ἐνετείλατο τήν ἀπομάκρυνσιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ Βήματος τῶν ἱερῶν

Ναῶν τῆς Ἐπαρχίας του τοῦ Ἐσταυρωμένου καί διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ ὑπέπεσεν εἰς τά κάτωθι ἀδικήματα:
α) Τήν ἀλλοίωσιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἡμῶν Παραδόσεως, καθ’ ὅσον ὁ Τίμιος Σταυρός εὑρίσκεται ἀπό αἰώνων εἰς τήν θέσιν αὐτήν καί εἰς ὅλα τά μήκη και τά πλάτη τοῦ Πλανήτου μας, ὅπου ὑπάρχουν Ναοί τῆς Ὀρθοδοξίας! Πῶς, λοιπόν, ὁ Σεβ. Περιστερίου ΟΛΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΩΣ ἀπομακρύνει τόν Έσταυρωμένον ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος;
Ἤδη ἀπό τοῦ ἔτους 1416 ὁ Ἅγιος Συμεών, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, εἰς τό ἔργον Του «Περί τοῦ Ἁγίου Ναοῦ», κεφάλαιον ΡΛΓ΄ «Τί τό καταπέτασμα καί οἱ τέσσαρες τούτου στῦλοι» (Migne, PG 155, 341-344), καταγράφει:
«Διά τῶν μυστηρίων ὁρᾶται θυόμενός τε καί κείμενος. Διό καί ὄπισθεν τοῦ θυσιαστηρίου αὐτοῦ ἐξ ἀνατολῶν τό εὐλογημένον ὄργανον τῆς θυσίας ὁ θεῖος ἵσταται σταυρός, τετραμερής ὤν διά τόν ἐν αὐτῷ προσπαγέντα, τά τε ἄνω καί κάτω καί τά σύμπαντα πεποιηκότα τε καί συνέχοντα καί τά ἄνω τοῖς ἐπί γῆς ἑνώσαντα, ἄνωθεν κάτω καταβάντα, κάτωθέν τε ἄνω ὑψωθέντα, καί ἐν ἑαυτῷ πάντα ἑνώσαντα, καί τά πέρατα συγκαλέσαντα, καί τῷ ὕψει τῆς θεότητος, καί τῷ ταπεινῷ τῆς σαρκώσεως πάντα οἰκειωσάμενον, καί τῷ ὑψηλῷ τῆς δόξης… καί τῷ μέν ἰκρίῳ δηλοῦντα τόν Πατέρα τόν ὕψιστον καί ἡμῶν τῶν ἐπί γῆς προνοούμενον, τῇ δέ κεραίᾳ τόν Υἱόν αὐτόν καί τό Πνεῦμα, δι’ αὐτῶν ἡμᾶς ὡς διά χειρῶν ἀναπλάττοντα» (βλ. Παναγ. Κατραμάδου: «Ἡ ἄκρα ταπείνωσις τοῦ Ἐσταυρωμένου εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Περιστερίου, Ἐφημερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», ἀριθ. φ. 2450/02.06.2023, σελ. 5).

β) Τήν ἀθέτησιν καί καταπάτησιν τῶν ὑποσχέσεων, τάς ὁποίας δεδώκαμεν κατά τήν ὥραν τῆς εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίας μας, ὅτι δηλ. θά διατηρήσωμεν ἕκαστος τήν ἐκκλησιαστικήν Παράδοσιν «μηδέν προστι-θείς, μηδέν ἀφαιρῶν, μηδέν μεταβάλλων, μήτε τῶν Δογμάτων, μήτε τῶν Παραδόσεων…».
Παραθέτομεν ἐνταῦθα τό σχετικόν ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἀκολουθίαν τῆς εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίας ἡμῶν πρός ἐπιβεβαίωσιν:

… «Προὐργιαίτατα δέ μοι ὁμολογεῖται, ἵνα τηρῶ τήν ἑνότητα τῆς Πίστεως ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης, πάντα μέν, ὅσα ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων πρεσβεύουσα δογματίζει, ταῦτα

πρεσβεύων κἀγώ καί πιστεύων, μηδέν προστιθείς, μηδέν ἀφαιρῶν, μηδέν μεταβάλλων, μήτε τῶν δογμάτων, μήτε τῶν Παραδόσεων, ἀλλά τούτοις ἐμμένων καί ταῦτα μετά φόβου Θεοῦ καί ἀγαθῆς συνειδήσεως διδάσκων καί κηρύττων, πάντα δέ ὅσα Ἐκείνη κατακρίνουσα ὡς ἑτεροδιδασκαλίας ἀποδοκιμάζει, ταῦτα κἀγώ ἀποδοκιμάζων καί ἀποδιοπομπούμενος διά παντός.
Πείσομαι δ’ ἐσαεί προθύμως ἐν τοῖς Ἐκκλησιαστικοῖς καί τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, ὡς Ἀνωτάτῃ Ἀρχῇ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σεβόμενος καί τηρῶν τάς δωρηθείσας Αὐτῇ προνομίας, πρός καταρτισμόν τε καί στηριγμόν τῆς παρ’ ἡμῖν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἐπιμελήσομαι ὅση μοι δύναμις περίεστι ὀρθοτομεῖν τόν λόγον τῆς ἀληθείας εἰς δόξαν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τῆς Μιᾶς ὑπερουσίου καί ἀδιαιρέτου Τριάδος, τοῦ ἑνός καί Μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ, καί πρός σωτηρίαν τῶν πιστῶν» ( Βλ. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ, Ἔκδοσις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1999, σελ. 111).
Καθώς σημειώνει ὁ Θεολόγος κ. Παναγ. Κατραμάδος εἰς πρόσφατον ἄρθρον του:
«Θά εἴμεθα εὐγνώμονες εἰς οἱονδήποτε ἐάν παράσχῃ νέα ἱστορικά στοιχεῖα περί τοῦ ζητήματος. Τά μέχρι τώρα δεδομένα δεικνύουν, ὅτι ἡ παράδοσις τοποθετήσεως Ἐσταυρωμένου ὄπισθεν τῆς Ἁγίας Τραπέζης εἶναι κατά πολύ ἀρχαιοτέρα τῶν 100 ἐτῶν. Ἀνεξαρτήτως ὅμως τῶν ἐτῶν ὁ Σεβασμιώτατος Περιστερίου ὀφείλει νά τοποθετηθῇ δημοσίως ὑπό ποίαν ἐξουσίαν καί μέ ποῖον σκοπόν προβαίνει εἰς ἀλλαγάς, τάς ὁποίας οὔτε κλῆρος, οὔτε λαός ἐπιδοκιμάζει. Ἐπιθυμεῖ νά δημιουργηθοῦν καί νέαι ἔριδες εἰς τήν Ἐκκλησίαν;»
(βλ. «Ὁ Περιστερίου σιωπᾶ διά τόν Ἐσταυρωμένον», Ἐφημερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», ἀριθ. φ. 2439/10.03.2023, σελ. 5).

γ) Τόν σκανδαλισμόν τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τέκνων.
Κάποιος ἄγνωστος εἰς ἡμᾶς χριστιανός μᾶς διεβίβασε διά τοῦ Viber τήν παρατιθεμένην φωτογραφίαν, ὅπου ὁ Ἐσταυρωμένος, ἀπομακρυνθείς ἐκ τοῦ ἱεροῦ Βήματος, ἔχει τοποθετηθῆ κάπου εἰς τόν Γυναικωνίτην ἑνός ἱεροῦ Ναοῦ τῆς περιοχῆς τοῦ Περιστερίου, γεγονός, το ὁποῖον κατασκανδαλίζει τάς συνειδήσεις τῶν πιστῶν ἀνθρώπων, γράφει δέ πρός ἡμᾶς τά ἑξῆς πολύ πικρά λόγια:
«Εκεί βάλανε τον Εσταυρωμένο….σε ναό της Μητρόπολης Περιστερίου. Πλέον όλοι θα λειτουργούνται με πλάτη τον Εσταυρωμένο….».

Καί ὁ προαναφερθείς Θεολόγος καί ἀρθρογράφος εἰς τήν Ἐφημε-ρίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» κ. Παναγ. Κατραμάδος, ἐπανερχόμενος εἰς  τό καυτόν τοῦτο πρόβλημα, θέτει τάς ἑξῆς ἐρωτήσεις:
«Ἀπ’ ὅλα τά ἀνωτέρω ἀντιλαμβάνεται ὁ οἱοσδήποτε, ὅτι τά ὅσα ἰσχυρίζε-ται ὁ Σεβασμιώτατος καταπίπτουν ἐνώπιον τῆς σοβαρᾶς ἐπιστημονικῆς κριτικῆς. Συγκεκριμένα:
Α. Ὁ Ἐσταυρωμένος δέν εἶναι ὑπόθεσις τῶν τελευταίων 100-200 ἐτῶν, ἀλλά πολλῶν ἑκατονταετηρίδων.
Β. Ἡ θέσις τοῦ Ἐσταυρωμένου δέν εἶναι ἐπί τῆς κορυφῆς τοῦ Τέμπλου, ἀλλά ἐντός τοῦ ἱεροῦ Βήματος.
Γ. Ὁ Ἐσταυρωμένος δέν ἀποτελεῖ δυτικῆς ἐπιρροήν, ἀλλά ὑπῆρχε καί εἰς τήν Ἀνατολήν.
Δ. Ἡ ἀποκαθήλωσις εἶναι ἐξίσου παλαιά ὑπόθεσις καί ἔχει ἀφομοιωθῆ εἰς τό λειτουργικόν τυπικόν» (βλ. Παναγ. Κατραμάδου: «Ἡ ἄκρα ταπείνωσις τοῦ Ἐσταυρωμένου εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Περιστερίου,  Ἐφημερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», ἀριθ. φ. 2450/02.06.2023, σελ. 5).

Ὁ σκανδαλισμός τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν ἔχει ὑπερβῆ πᾶν ὅριον! Μέχρι στιγμῆς ἔχομεν λάβει 100 περίπου ἐπιστολάς συμπαραστάσεως εἰς τόν ἀγῶνα μας διά τήν ἐπαναφοράν τοῦ Ἐσταυρωμένου εἰς τήν θέσιν Του, εἰς τό ἱερόν Βῆμα, ἀπό διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος.
Σᾶς ὑποβάλλομεν λοιπόν τήν ὀνομαστικήν κατάστασιν ὅλων αὐτῶν τῶν πιστῶν ἀνθρώπων, ἤτοι ὄνομα,  διεύθυνσιν καί τηλέφωνον, τούς ὁποίους  καί προτείνομεν ὡς Μάρτυρας Κατηγορίας κατά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου κ.κ. Γρηγορίου.
Ἐπισφραγίζων τήν παροῦσαν ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΝ, ἐπιτρέψατέ μοι νά διαμαρτυρηθῶ πρός Ὑμᾶς διά τήν σκανδαλίζουσαν καί ἄκρως ἐξοργιστικήν ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ, τήν ὁποίαν ὡς Διαρκής Ἱερά Σύνοδος παρέχετε εἰς τόν προαναφερθέντα Μητροπολίτην, ἐνῶ συγχρόνως καταφρονεῖτε καί εὐτελίζετε τόν ὑποσημειούμενον Ἀδελφόν Σας, τόν Ἀμβρόσιον, ἐκ τῶν ἀρχαιοτέρων ἐν Χριστῷ Ἀδελφῶν Σας, τόν προβεβηκότα εἰς ἡλικίαν καί ἄγοντα σήμερον το 85ον ἔτος τῆς ἡλικίας του, τόν -Χάριτι Κυρίου- ἔχοντα συμπεπληρωμένα 47 ἔτη Ἀρχιερατικῆς Διακονίας! Ἐπαναλαμβάνω, ὅτι καταφρονεῖτε καί εὐτελίζετε τόν ὑποσημειούμενον Ἀδελφόν Σας, τόν Ἀμβρόσιον πρός χάριν τοῦ Σεβ. Περιστερίου κ. Γρηγορίου, τοῦ λαβόντος τήν χάριν τῆς Ἀρχιερωσύνης μόλις την 17ην Ὀκτωβρίου 2021!!!!!! Ἰδού ἡ ἀπόδειξις:
Τήν ἀπό 23ης Ἰανουαρίου τρ. ἔ. ἡμετέραν ἀναφοράν-καταγγελίαν κατά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου, διά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 412/Διεκπ. 191/31.01.2023 Συνοδικοῦ ἐγγράφου διεβιβάσατε «πρός τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Περιστερίου» καί οὐχί πρός τόν καταγγελλόμενον Μητροπολίτην, ὡς θά ἔδει!

Δηλ. τήν ἡμετέραν Ἀναφοράν Ὑμεῖς οἱ Συνοδικοί Σύνεδροι ΑΠΕΡΡΙΨΑΤΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΛΑΘΟΝ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ! Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας!
Ἐπανερχόμενος, λοιπόν, σήμερον, καταθέτω πρός Ὑμᾶς ὡς Πρόεδρον τοῦ δι’ Ἀρχιερεῖς Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τήν παροῦσαν ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΝ, ἤτοι ΜΗΝΥΣΙΝ, κατά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου κ. κ. Γρηγορίου καί παρακαλῶ διά τά καθ’ Ὑμᾶς.
Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΝ 4ον – ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ:
«Τι κάνεις άνθρωπε; Παραβιάστηκε ο νόμος, περιφρονήθηκε η σωφροσύνη, τόσα πολλά παραπτώματα τόλμησε και έκανε ιερέας…Τα άνω κάτω έγιναν, και δεν φρίττεις… δεν πονάς, δεν επιτιμάς, δεν γίνεσαι φοβερός τιμωρός των νόμων του Θεού… αλλά συμμετέχεις;»
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, βλ. ΕΠΕ 6, 275, Ρ.G. 55, 252)