ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Αποφάσεις της αγίας και ιεράς συνόδου

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καταδικάζει πυραυλική επίθεση στο πολιτιστικό κέντρο στην Γάζα - ΒΙΝΤΕΟ
Τήν Πέμπτην, 11ην Ἀπριλίου 2024, συνεκλήθη ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, προεδρεύοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί μετεχόντων τῶν Συνοδικῶν μελῶν α

Τήν Πέμπτην, 11ην Ἀπριλίου 2024, συνεκλήθη ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, προεδρεύοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί μετεχόντων τῶν Συνοδικῶν μελῶν αὐτῆς.

Εἰς ταύτην, ὁ Μακαριώτατος συνεζήτησε μετά τῶν μελῶν τῆς Συνόδου διάφορα θέματα, ἀφορῶντα εἰς τήν διοικητικήν διάρθρωσιν τοῦ Πατριαρχείου καί ἄλλα θέματα ἐκκλησιαστικά καί ποιμαντικά, ἀφορῶντα εἰς τάς Ἱεράς Μονάς καί Ναούς, εἰς τόν κλῆρον καί τάς Κοινότητας. Ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διά τάς προετοιμασίας τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα, εὐχόμενος εἰς πάντα τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου εὐλογημένην συνέχειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί καλόν πνευματικόν ἀγῶνα, ἵνα εἰσέλθωμεν εἰς τήν χαράν τοῦ Πασχα γηθοσύνως.

Προσευχάς ἀνέπεμψαν καί οἱ Ἅγιοι Συνοδικοί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Θεοδωρήτου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου εἰς Κατά Μόνας. Συζήτησις ἔλαβε χώραν καί διά τήν κατάστασιν εἰς τήν Γάζαν καί εἰς τήν Μονήν τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου ὑπό τό πρίσμα τῶν ὀδυνηρῶν γεγονότων, καθώς ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησε διά τόν ρόλον, τόν ὁποῖον διεδραμάτισεν ἐκεῖ τό Πατριαρχεῖον παρά τάς δυσκόλους συνθήκας.

Ὁ Μακαριώτατος καί ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐξῄτασαν ἐπίσης τήν ἔκθεσιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἐκπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου εἰς Κωνσταντινούπολιν, ἀφορῶσαν εἰς τάς ἐπισκευάς καί τάς ἀνακαινίσεις, αἱ ὁποῖαι ἐπραγματοποιήθησαν εἰς διαφόρους Μονάς καί Προσκυνήματα περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐν Κωνσταντινουπόλει.

Ὁ Μακαριώτατος καί ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐξῄτασαν ἐπίσης τήν ἔκθεσιν οἰκονομικοῦ ἀπολογισμοῦ, τήν ὁποίαν ὑπέβαλεν ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ραφαήλ, Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Ἀθήνας. Ἐπί πλέον συνεζητήθησαν τά Πρακτικά τοῦ Συνεδρίου κατά τῶν αἱρέσεων, τό ὁποῖον ἔλαβε χώραν εἰς τήν Ἑλλάδα.

Ὁ Μακαριώτατος καί οἱ Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐνημερώθησαν ἐπίσης ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Κύπρον, διά τήν συμμετοχήν αὐτοῦ εἰς τήν νεκρώσιμον ἀκολουθιαν τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου Σόφιας καί πάσης Βουλγαρίας κ. Νεοφύτου.

Ἐπιπροσθέτως, ὁ Μακαριώτατος προέβη εἰς τούς ἀκολούθους διορισμούς:

– Διορισμός τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου, Πατριαρχικοῦ Ἐπιτηρητοῦ εἰς τήν Μαδηβάν, ὡς μέλους τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

– Διορισμός τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Χριστοδούλου ὡς ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

– Διορισμός τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών ὡς Ἐπιστάτου τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Συμεών εἰς Καταμόνας.

Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισε τήν σημασίαν τοῦ ποιμαντικοῦ ρόλου τοῦ κλήρου καί τῆς πνευματικῆς εὐθύνης αὐτοῦ ἀπέναντι εἰς τό ποίμνιον, ἐν μέσῳ χαλεπῶν καιρῶν καί περιστάσεων.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπεσήμανεν εἰς τούς Πατέρας τῆς Ἱεράς Συνόδου καί δι’ αὐτῶν εἰς πάντας τούς κληρικούς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὅτι δέον ἐστί νά ἐργασθοῦν διά τήν φροντίδα τῶν ψυχῶν τῶν πιστῶν ἐν πνεύματι εὐθύνης καί ζωηροῦ ζήλου καί νά ἐξασκοῦν ἐνεργόν ἀγάπην, ἡ ὁποία πράγματι οἰκοδομεῖ τήν Ἐκκλησίαν καί ἀποσκοπεῖ εἰς τήν ἀναγέννησιν αὐτῆς καί τή διατήρησιν τῆς ἑνότητος μεταξύ τῶν μελῶν τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, καθώς καί ἐν πνεύματι ἐπιγνώσεως τοῦ πνευματικοῦ καί ἡγετικοῦ αὐτῶν ρόλου ἐνώπιον τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν τέκνων αὐτῆς καί τήν ἀνάγκην τῆς ἀόκνου προσπαθείας αὐτῶν δι’ ἐπιτυχίαν τῆς ἱερατικῆς αὐτῶν ἀποστολῆς ὡς πιστῶν ὑπηρετῶν τοῦ Σωτῆρος Κυρίου.

Ἐπισφραγίζοντες, ὁ Μακαριώτατος καί οἱ Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀνέπεμψαν προσευχάς καί ἱκεσίας πρός τόν ἐλεήμονα Θεόν, ὅπως χαρίζηται τήν εἰρήνην Αὐτοῦ εἰς τούς Ἁγίους Τόπους καί ἐνισχύσῃ τάς ψυχάς τῶν πιστῶν διά τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ὅπως χαρίζηται τά πλούσια ἐλέη Του.