ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS

Η Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως για τον “γάμο” των ομόφυλων ζευγαριών

Μητροπολίτης Κονίτσης κ. Ανδρέας
Ἀπό τήν ἀρχή τῆς Δημιουργίας, ὁ Θεός, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ἡ Ἁγία Γραφή, ἔπλασε τόν πρῶτο ἄνθρωπο, τόν Ἀδάμ, καί στή συνέχεια, τήν πρώτη γυναῖκα, γιά τήν ὁποία ὁ Ἀδάμ εἶπε:

Ιερά Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ με θέμα: Ὁ Γάμος εἶναι «Μυστήριον Μέγα», ὁ ὁμοφυλοφιλικός «γάμος» εἶναι ψυχική διαταραχή καί ἁμαρτία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 22

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 23ῃ Ἰανουαρίου 2024

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 255ῃ

Θέμα: Ὁ Γάμος εἶναι «Μυστήριον Μέγα», ὁ ὁμοφυλοφιλικός «γάμος» εἶναι ψυχική διαταραχή καί ἁμαρτία.

 

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

-Α-

Ἀπό τήν ἀρχή τῆς Δημιουργίας, ὁ Θεός, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ἡ Ἁγία Γραφή, ἔπλασε τόν πρῶτο ἄνθρωπο, τόν Ἀδάμ, καί στή συνέχεια, τήν πρώτη γυναῖκα, γιά τήν ὁποία ὁ Ἀδάμ εἶπε: Ὁ ἄνδρας «προσκολληθήσεται πρός τήν γυναῖκα αὐτοῦ, καί ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν» (Γεν. β΄24). Αὐτός, λοιπόν, εἶναι ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ: Τά δύο αὐτά πλάσματα νά ἀποτελέσουν ἕνα ἀνδρόγυνο. Αὐτή δέ ἡ ἕνωση εἶναι ἀκριβῶς ὁ γάμος, ἕνα ἀπό τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, πού, μάλιστα, ἔχει τόση σπουδαιότητα, ὥστε ὁ μέγας Ἀπόστολος Παῦλος νά διακηρύττῃ ὅτι «τό μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγώ δέ λέγω εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν» (Ἐφεσ. ε΄ 32). Ὅπως, δηλαδή, στόν γάμο ἑνώνονται ἕνας ἄνδρας μέ μιά γυναῖκα, ἔτσι συμβαίνει μέ τήν πνευματική ἕνωση τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας.

-Β-

Ἔτσι αὐξανόταν, σιγά – σιγά, ὁ κόσμος. Ἀλλά, ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι εἶχαν γίνει σαρκολάτρες, ὁ Θεός τούς κατέστρεψε μέ τόν κατακλυσμό. Σώθηκαν μόνο ὀκτώ (8) ψυχές: Ὁ Νῶε μέ τήν γυναῖκα του καί οἱ τρεῖς (3) γιοί του μέ τίς γυναῖκες τους, κι’ ἀπό αυτούς προῆλθε ὁ καινούργιος κόσμος. Ὅπως, ὅμως, εἶναι γνωστό, ἡ ἁμαρτία, τήν ὁποία ὑποδαυλίζει ὁ σατανᾶς, ἔχει μεγάλη δύναμη. Γι’ αὐτό, οἱ ἄνθρωποι ξεστράτισαν πάλι. Ἔφθασαν, μάλιστα, σέ τέτοια ἐκτροπή καί διαστροφή, ὥστε ὁ Θεός εἶπε στόν δίκαιο Ἀβραάμ: «Κραυγή Σοδόμων καί Γομόρρας πεπλήθυνται πρός με, καί αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν μεγάλαι σφόδρα» (Γεν. ιη΄ 20).

Κραυγές πολλές, δηλαδή, καί δυνατές ἀνεβαίνουν στόν οὐρανό καί φθάνουν σέ μένα ἀπό τά Σόδομα καί τά Γόμορρα. Εἶναι οἱ κραυγές πού προέρχονται ἀπό τίς μεγάλες καί φρικτές ἁμαρτίες τους, πού δέν μπορεῖ πιά νά τίς ἀνεχθῇ ἡ μακροθυμία μου. Οἱ Σοδομῖτες ἦσαν ἐπιρρεπεῖς στό νά συνευρίσκωνται ἄνδρες μέ ἄνδρες. Γι’ αὐτό καί ἡ ὁμοφυλοφιλία ὀνομάζεται ἔκτοτε «σοδομισμός». Τελικά, ὁ «Κύριος ἔβρεξεν ἐπί Σόδομα καί Γόμορρα θεῖον, καί πῦρ παρά Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ καί κατέστρεψε τάς πόλεις ταύτας καί πᾶσαν τήν περίχωρον καί πάντας τούς κατοικοῦντας ἐν ταῖς πόλεσι καί τά ἀνατέλλοντα ἐκ τῆς γῆς» (Γεν. ιθ΄ 24 – 25). Ἦταν τόσο ὁλοκληρωτική ἡ καταστροφή, ὥστε νά μή φυτρώνῃ οὔτε ἕνα χορταράκι στήν ἄλλοτε ὡραία καί πλούσια ἐκείνη περιοχή, ἡ ὁποία ἔτσι παραμένει μέχρι καί σήμερα, πού ὅλοι τήν γνωρίζουμε μέ τό χαρακτηριστικό της ὄνομα: «Νεκρά Θάλασσα».

-Γ-

Ἡ ἁμαρτία, ὅμως, τοῦ «σοδομισμοῦ» εἶχε γιά τά καλά εἰσβάλει στήν ἀνθρωπότητα, ἡ ὁποία, ἀτυχῶς, εἶχε ἀπομακρυνθῆ ἀπό τόν Θεό. Ἔτσι, στήν Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία ἦταν πολύ διαδεδομένη. Κι’ ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ἡ Ἱστορία, ὁ Νέρων ἐτέλεσε δημόσια τούς «γάμους» του μέ ἕναν εὐνοούμενό του, ἐνῷ καί ὁ αὐτοκράτωρ Ἀδριανός τόν εὐνοούμενό του Ἀντίνοο, πού πέθανε νέος, διέταξε τούς ὑπηκόους τῆς Αὐτοκρατορίας νά τόν τιμᾶνε ὡς θεό! Βέβαια, τό … κακό παράδειγμα τό εἶχε δώσει ὁ Δίας, ὁ ὁποῖος ἐτρώθη ἀπό σαρκικό ἔρωτα γιά τόν νεαρό Γανυμήδη καί, τελικῶς, τόν … ἀπήγαγε στόν Ὄλυμπο γιά τά … περαιτέρω! …

-Δ-

Ἀργότερα, ὅταν ὁ Χριστιανισμός ἄρχισε νά ἐξαπλώνεται στόν τότε γνωστό κόσμο, ὁ «σοδομισμός» ζοῦσε καί βασίλευε, ὥστε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος νά γράφῃ, σχετικά, στούς
χριστιανούς τῆς Ρώμης: Ὁ Θεός παρέδωσε τούς εἰδωλολάτρες «εἰς πάθη ἀτιμίας. Αἵ τε θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τήν φυσικήν χρῆσιν εἰς τήν παρά φύσιν. Ὁμοίως δέ καί οἱ ἄρσενες ἀφέντες τήν φυσικήν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τήν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι» (Ρωμ. α΄ 26 – 27). Αὐτό τό ἁμάρτημα ὑπάρχει καί στήν ἐποχή μας. Ἀλλά ἐνῷ παλαιότερα, ὅσοι τό εἶχαν τό ἔκρυβαν, τούς τελευταίους καιρούς εἴδαμε παρελάσεις «ὑπερηφανείας» ἀπό «σοδομῖτες», σέ διάφορες χῶρες καί στήν Πατρίδα μας. Ἐπ’ ἐσχάτων δέ πρόκειται νά ψηφισθῇ ἀπό τήν Βουλή ὁ «γάμος» καί ἡ «τεκνοθεσία» τῶν ὁμοφυλοφίλων, σάν νά εἴχαμε λύσει τά μεγάλα καί πιεστικά προβλήματα τῶν πολιτῶν καί ἀπέμεινε μόνο ὁ τοιοῦτος «γάμος». Τί νά πῇ κανείς. Σημεῖα τῶν καιρῶν!

-Ε-

Ἡ σεπτή Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού συνεδρίασε ἐκτάκτως στίς 23 Ἰανουαρίου 2024, ἀποφάσισε ὁμόφωνα, ὅτι ἀναγνωρίζει μόνο τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ χριστιανικοῦ γάμου καί ἀπορρίπτει τόν «γάμο» ὁμόφυλων ζευγαριῶν. Γι’ αὐτό, κι’ ἐμεῖς στήν ἀκριτική μας Ἐπαρχία, νά μείνουμε σταθεροί καί ἀκλόνητοι σέ ὅσα διδάσκουν ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Καί ἐπειδή πολύς λόγος γίνεται γιά τήν ἀγάπη πρός τούς «σοδομῖτες», ἀπαντοῦμε ὅτι σάν ἄτομα τούς συμπαθοῦμε καί ἀγαποῦμε.

Ὅμως, τό ἁμάρτημά τους δέν τό παραδεχόμαστε μέ κανένα τρόπο. Διότι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἐκήρυξε βέβαια τήν ἀγάπη, ἀλλά τό κήρυγμά του στόν κόσμο τό ἄρχισε μέ τίς λέξεις: «μετανοεῖτε καί πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ» (Μαρκ. α΄ 15). Ἄς δίνῃ, λοιπόν, μετάνοια σέ ὅλους μας, σ’ ἐμᾶς τούς κληρικούς, στόν λαό καί στήν Πολιτειακή καί Πολιτική Ἡγεσία τῆς Χώρας μας, ὥστε νά ἔχουμε τήν χάρη καί τήν εὐλογία Του. ΑΜΗΝ.

Μετά πολλῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

| Είδη μνημείου