Advertisements
Advertisements
Ορθοδοξία Blog

Σήμερα άνοιξαν οι ουρανοί – Γερόντισσα Σωφρονία

Γερόντισσα Σωφρονία: Ο Θεός μας δίνει μία μεγάλη ευκαιρία ν’ ανανεώσουμε την ζωή μας
Γερόντισσα Σωφρονία: Ἡ Βάπτιση τοῦ Κυρίου μας ἔχει γιά μᾶς ὕψιστη σημασία διότι ἔχουμε τὴν φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Advertisements

Γερόντισσα Σωφρονία: Ἡ Βάπτιση τοῦ Κυρίου μας ἔχει γιά μᾶς ὕψιστη σημασία διότι ἔχουμε τὴν φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Πόσο διαφορετική θά ἦταν ἡ ζωή μας, ἡ ψυχή μας, τό σῶμα μας ἀκόμη ἄν ζούσαμε στήν ὀντότητα καί στήν ὕπαρξή μας ὁλόκληρη τίς ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι πιά βεβαρημένης ἀξίας διαπίστωση πώς ἡ ἐκκλησία θεωρεῖται μιά ὁμάδα στήν καλύτερη περίπτωση συντηρητικῶν καί στενοκέφαλων ἀνθρώπων πού ἀσχολοῦνται μέ κάτι τό πεπερασμένο καί ἀνούσιο μέ κάτι τό χωρίς ἐνδιαφέρον.

Ὅλες οἱ δεσποτικές καί οἱ θεομητορικές ἑορτές χάνουν τό μυστηριακό καί θεραπευτικό τους χαρακτῆρα καί καταλήγουν σέ παραδοσιακά events στά ὁποία μερικές φορές τόν χρόνο εἴθισται νά πηγαίνουμε –φροντίζοντας νά φορᾶμε τά καλλίτερα μας ροῦχα-καί στά ὁποῖα καλῶς ἤ κακῶς συναντᾶμαι ὑποχρεωτικά κάποιους γνωστούς τούς ὁποίους ἀναγκαστικά θά χαιρετίσουμε, ἐνῶ πισώπλατα θά σχολιάσουμε!

Κάτι τέτοιο ἴσως θά σημαίνει γιά τούς περισσότερους ἡ ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἤ ἀλλιῶς λαϊκά ἡ ἑορτή τῶν Φώτων πού κατέληξε νά ἑστιάζεται μόνο στή ρίψη τοῦ σταυροῦ στή θάλασσα καί στήν ὅλο ἐνδιαφέρον πού αὐτό παρουσιάζει! Χάθηκε τελείως ἡ ἀληθινή σημασία καί τό νόημα τῆς ἑορτῆς.
Μεγάλο καί ὑψηλό κατά τόν ἅγ. Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ εἶναι τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος τοῦ Χριστοῦ δυσθεώρητο, ἀκατάληπτο ἀλλά ἐξαιρετικά σωτήριο!

Ἡ Βάπτιση τοῦ Κυρίου μας ἔχει γιά μᾶς ὕψιστη σημασία διότι ἔχουμε τὴν φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος. Τὴν στιγμή πού ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἀνέβαινε ἀπὸ τὸ νερὸ πάνω, ἀπὸ τὸν οὐρανό, ἀκούστηκε ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ Πατέρα πού μαρτυροῦσε γιά τὸν Υἱὸ του λέγοντας: «οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.» (Μτ. 3, 17). Καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο «ἐν εἴδει περιστερᾶς» κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ πάνω στό κεφάλι τοῦ προαιωνίου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ἔχει μεγάλη σημασία αὐτὴ ἡ Θεοφάνεια, ὅπως ἀλλιῶς ὀνομάζεται ἡ ἑορτὴ τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου. Ὁ Ἴδιος, ὁ τρισυπόστατος Θεὸς, φανέρωσε τὴν θεότητα τοῦ Δευτέρου Προσώπου του, τοῦ ἐνσαρκωμένου Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς-Πατέρας καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα σὰν νά παρουσίασαν στήν ἀνθρωπότητα τὸν Σωτήρα τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων.

Εορτολόγιο | Τα Άγια Θεοφάνεια

Μέ τόν ἑορτασμό τῶν Θεοφανείων ἑορτάζουμε τήν ἐμφάνιση οὐσιαστικά τῆς λυτρωτικῆς δύναμῆς τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. Ὅπως λοιπὸν κατὰ τὴ ἀρχὴ μετὰ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, «ἂς κατασκευάσωμε ἄνθρωπο κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσί μας», ἀφοῦ ἐπλάσθηκε ἡ φύσιςμας στὸν Ἀδάμ, τὸ ζωαρχικό Πνεῦμα, ἀφοῦ φανερώθηκε κι’ ἐδόθηκε μὲ τὸ ἐμφύσημα πρὸς αὐτόν, συνεφανέρωσε καὶ τὸ τριαδικὸ τῶν ὑποστάσεων τῆς δημιουργοῦ θεότητος ἐπάνω στὰ ἀλλὰ κτίσματα, τὰ ὁποῖα παράγονταν μὲ μόνο τὸ ρῆμα τοῦ Λόγου καὶ τοῦ λέγοντος Πατρός· ἔτσι τώρα, ποὺ ἀναπλασσόταν στὸν Χριστὸ ἡ φύσις μας, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο, φανερωθὲν διὰ τῆς πρὸς αὐτόν καθόδου ἀπὸ τὰ ὑπερουράνια, καθὼς βαπτιζόταν στὸν Ἰορδάνη, φανέρωσε τὸ μυστήριο τῆς ὕψιστης καὶ παντουργοῦ Τριάδος, τὸ σωστικὸ γιὰ τὰ λογικὰ κτίσματα.

Γιατί λέμε ὅτι τήν ἡμέρα ἐκείνη ἀνοίγουν οἱ οὐρανοί;; Γιατί μέ τήν κάθοδο Του ὁ Κύριος στόν Ἰορδάνη συμβολίζει τήν κάθοδό Του στόν Ἅδη, γιά νά μπορέσει ἔτσι νά προμηνύσει τή σταύρωση,τήν ἀνάσταση καί τήν ἀνάληψη Του διά τῶν ὁποίων δίδεται ἡ σωτηρία στό ἀνθρώπινο γένος.

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου Κύριε
ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις.
Τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει Σοι
ἀγαπητόν Σε Υἱόν ὀνομάζουσα.
Καί τό πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς
ἐβεβαίου τοῦ Λόγου τό ἀσφαλές
Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός
καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα Σοι!

Σέ αὐτή την ἑορτή, σέ κάθε μυστήριο παρόλο πού πρόκειται γιά κάτι ὑψηλό καί δυσθεώρητο, τά πάντα γίνονται ἁπλά, ὅταν τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου φωτιστεῖ. Καί πῶς θά φωτιστεῖ;; Μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή. Μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με», μέ τό «Δόξα Σοι ὁ Θεός» σέ μιά φαινομενικά ἀδιέξοδη κατάσταση. Ἔτσι ξαφνικά τά ἀκατάλειπτα γίνονται καταλειπτά. Τά δύσκολα εὔκολα τά δυσάρεστα εὐχάριστα.

Άγια Θεοφάνεια : «Τα σύμπαντα σήμερον αγαλλιάσθω». «Χριστός εφάνη εν Ιορδάνη αγιάσαι τα ύδατα» και σώσαι τον άνθρωπον»!

ΕΟΡΤΗ ΦΩΤΟΣ ἡ σημερινή ἑορτή!
ΟΠΟΥ ΦΩΣ ΘΕΟΣ καί φυσικά ὅπου Θεός ΦΩΣ!

Χαρακτηριστική καί ἰδιαίτερα βοηθητική γιά τό σύγχρονο ἄνθρωπο ἡ προσευχή τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ: «Κύριε, φώτισόν μου τό σκότος». Προϋποθέτει συνειδητοποίηση τῆς ἁμαρτωλότητός μας ἤ ἔστω τῆς ἁμαρτητικῆς μας διάθεσης! Σύγχρονος ἅγιος γέροντας ἔλεγε μερικές δεκαετίες πρίν : «Θά ἤμουν ὁ μεγαλύτερος ἀλήτης, ἄν μέ ἄφηνε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ».

Πῶς φαίνεται τό φῶς;;;

Ὅταν χαρά στολίζει τά πρόσωπα, ὅταν ἐμπιστοσύνη στό θέλημα τοῦ Θεου ἐμφυτεύεται στήν καρδιά, ὅταν δέχομαι τίς θλίψεις μέ πίστη ὅτι πίσω τους κρύβεται τό ἅγιο χέρι τοῦ Θεοῦ μου!!! Ὄχι ἑνός κακοῦ ἐκδικητικοῦ Θεοῦ-τιμωροῦ πού ἐπειδή δέν εἶμαι «καλό παιδί» ἦρθε νά μέ τιμωρήσει. Ἀλλά τοῦ Θεοῦ Πατέρα πού ἀκριβῶς ἐπειδή εἶμαι «κακό παιδί» ἦρθε διά τοῦ Βαπτίσματός Του νά μέ φωτίσει καί νά μέ σώσει.

Τοῦ Θεοῦ πού δέν διστάζει νά θυσιάσει ἀκόμα καί τον Υἱόν Του γιά μένα.
Αὐτόν τόν Θεό ἄν εἴχαμε στίς ζωές μας, στήν καρδιά μας, στό νοῦ μας δέν θά ὑπῆρχε σκοτάδι στόν κόσμο μας. Δέν θά ὑπῆρχε μοναξιά, θλίψη, χωρισμοί, πεῖνα, ἐγκατάλειψη, ἀπελπισία, χάος.
Ὀλοι στρέφονται στά φῶτα τῆς δημοσιότητος. Ἀκολουθοῦν λαμπερούς ἀνθρώπους. Λάμψη ὅμως μέ λάμψη διαφέρει. Μιά λάμψη οἰκονομική, μιά λάμψη ὀμορφιᾶς γρήγορα θά δώσει τή θέση της στή σκιά στην καλλίτερη περίπτωση ἤ στό ἀπόλυτο σκοτάδι στή χειρότερη. Μιά λάμψη ὅμως πνευματική δέν σβήνει. Ἔχει τό ἀντίκρισμά της καί στήν ἐδῶ ζωή καί στήν αἰώνια!

μοναχή Σωφρονία
Ἡγουμένη Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀκρατας

Advertisements
karamanlis-2024 (5)
Advertisements
Chevalier Ring Handmade Pink Gold Plated | Eternal | inspired.jewelry
Advertisements
Λαμπάδα Πασχαλινή Χειροποίητη | Προβατάκι
Advertisements
Handmade Anklet Ankle Bracelet Turquoise with Fishes Gold Plated | inspired.jewelry