Advertisements
Ορθοδοξία Blog

Ο Θεός αδελφοί μου, ΔΕΝ ΕΜΠΑΙΖΕΤΑΙ!!!

Κυριακή Απόκρεω - Ο Θεός αδελφοί μου, ΔΕΝ ΕΜΠΑΙΖΕΤΑΙ!!!
Κυριακή της Απόκρεω - Ο Θεός αδελφοί μου, ΔΕΝ ΕΜΠΑΙΖΕΤΑΙ!!!

Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί αδελφοί, έρχεται ως συνέχεια της προηγουμένης Κυριακής, εις την οποία, συγκλονισμένοι, παρακολουθήσαμε την απύθμενη Αγαθότητα και Αγάπη του Θεού Πατρός.

Η Κυριακή της Απόκρεω, τρίτη κατά σειρά του αγίου Τριωδίου, αναφέρεται, και μας υπενθυμίζει με αυτόν τον τρόπο, τη σημαντικότερη και πιο φοβερή στιγμή, που θα βιώσει η ανθρωπότητα σε ολόκληρη την ιστορία της, δηλαδή τη Μέλλουσα Κρίση. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, μεταφέροντας επακριβώς τους θείους λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού:

«Όταν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων» (Ματθ. κε’ 31-32).

Μια μεγάλη αλήθεια αποκαλύπτεται σ’ αυτούς τους θείους λόγους! Ο Θεός, ναι μεν, είναι Φιλάνθρωπος, Φιλόστοργος και Ανεξίκακος Πατήρ, ωστόσο είναι και Δίκαιος Κριτής! Κι αν εις την Παραβολή του Ασώτου, ο πρεσβύτερος υιός –κακώς- εθεώρησε πως μπορούσε να αποδώσει, κατά την ανθρωπίνη κρίση του, δικαιοσύνη για τα αμαρτήματα του αδελφού του,

-ασκώντας συγχρόνως κριτική στον πατέρα του-, στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, γίνεται ξεκάθαρο πως η μόνη Κρίση ανήκει στον Θεόν, ο οποίος όπως γράφει κι ο Απόστολος Παύλος ( Γαλ. στ΄ 2 – 10): «Οὐ μυκτηρίζεται»!

Ο Θεός, λοιπόν αδελφοί μου, ΔΕΝ ΕΜΠΑΙΖΕΤΑΙ!!! Μέσω των παραπάνω ευαγγελικών λόγων, θα πρέπει να αποδεχθούμε και να συνειδητοποιήσουμε το εσχατολογικό γεγονός, που χαρακτηρίζει και ομολογείται στην Ορθόδοξο Πίστη μας και το οποίον αφορά τη  Μέλλουσα Κρίσιν, ολοκλήρου της ανθρωπότητος, κι όχι μόνο των Χριστιανών, υπό του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Η δευτέρα, λοιπόν, έλευσις του Κυρίου στον κόσμο, που τόσο αγάπησε και θυσιάστηκε για τη σωτηρία του αφήνοντας την τελευταία πνοή Του επάνω στον ταπεινωτικό Σταυρόν –ο οποίος, βέβαια έγινε καύχημα των Χριστιανών-, θα γίνει εν πλήρη Δόξη! Ο Ιησούς, με την Θεϊκήν Υπόστασή Του, θα γίνει ο τελικός Κριτής, όλων αυτών για τους οποίους έχυσε το Πανάγιον Αίμα Του κι ως Ποιμήν θα χωρίσει τα πρόβατα του ποιμνίου Του από τα ερίφια (δηλαδή τα κατσίκια)… Ποιό θα είναι όμως  το κριτήριον, αυτού του διαχωρισμού; Λέγει, ο Κύριος:

«Τότε θὰ πῇ ὁ βασιλεὺς εἰς ἐκείνους, ποὺ θὰ εἶναι πρὸς τὰ δεξιά, «Ἐλᾶτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατέρα μου, κληρονομῆστε τὴν βασιλείαν, ἡ ὁποία εἶναι ἐτοιμασμένη γιὰ σᾶς ἀπὸ τὸν καιρὸν τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου. Διότι ἐπείνασα καὶ μοῦ ἐδώκατε νὰ φάγω, ἐδίψασα καὶ μ’ ἐποτίσατε, ξἐνος ἤμουνα καὶ μ’ ἐπήρατε εἰς τὸ σπίτι, γυμνὸς ἤμουνα καὶ μ’ ἐνδύσατε, ἀρρώστησα καὶ μ’ ἐπισκεφθήκατε, εἰς τὴν φυλακὴν ἤμουνα καὶ ἤλθατε σ’ ἐμέ».

Είναι ολοφάνερον, αγαπητοί μου, ότι το κριτήριο της τελικής κατατάξεώς μας, εις τα δεξιά του Βασιλέως ή εξ αριστερών Αυτού, θα είναι κάτι, το οποίον δεν εξαρτάται από την κοσμική θέση μας! Δεν εξαρτάται δηλαδή, από την κοινωνική καταξίωσή μας, από την υψηλή μόρφωσή μας, από τα πλούτη μας ή ακόμη κι από την γνώση του Ευαγγελίου, που για μερικούς ίσως, να ήταν ανέφικτη λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών του βίου τους. Το κριτήριο της Μελλούσης Κρίσεως, θα βασισθεί στην ύπαρξη και μόνον, αυτής, της φιλαδέλφου αγάπης! Της αγάπης δηλαδή προς τον πλησίον μας, την οποίαν ο Κύριος σκιαγράφησε εντόνως και κατηγορηματικώς, εις την Παραβολή του Καλού Σαμαρείτου…

Μέσα στην κοινωνία των προσώπων, εις την οποία ζούμε, καλούμαστε, ως Χριστιανοί, να προβούμε σε μια σωτηριώδη υπέρβαση, ώστε να ξεφύγουμε από τα ατομικιστικά και εγωιστικά στερεότυπα, γενόμενοι μιμητές της Αγάπης του Ιησού. Διότι, ακόμη κι αν κάποιος, αγωνιζόμενος, επιτύχει την άνοδό του στο ψηλότερο σκαλί της κλίμακος των αρετών, αν αυτές δεν βρουν την έμπρακτον εφαρμογή  τους εις τον συνάνθρωπον, αυτός θα αποτελεί βδέλυγμα στα μάτια του Δικαιοκρίτου Θεού, αφού η συμπεριφορά του θα ομοιάζει με αυτή του κακού εργάτη της Παραβολής, ο οποίος, πονηρά και δολίως σκεπτόμενος, έκρυψε το τάλαντό του στην γη.

Ας, μην πλανόμαστε αδελφοί μου κι ας μην εθελοτυφλούμε. Η Πίστη χωρίς έργα είναι κενή! Η ευσέβεια και η θρησκευτικότητα χωρίς έργα είναι κενές!!! Όταν ο πλησίον μας, κατά οποιονδήποτε τρόπο, πεινά, διψά, πάσχει ή θλίβεται, καμία νηστεία από μέρους μας, καμίαν άσκηση και καμία ευλάβεια δεν μας κάνει μιμητές του Κυρίου… Η μόνη δικαίωση του ονόματος που φέρουμε ως «Χριστιανοί», επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της Αγάπης, εις τα πλαίσια της φιλαδέλφου διακονίας.

«Δικαίους», ονομάζει ο Χριστός, αυτούς που τηρώντας εις τον βίο τους τις Εντολές Του, θα βρεθούν εις τα δεξιά Του, και συνεχίζοντας λέγει πως αυτοί θα ρωτήσουν:

«Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; Πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; Πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε».

Πόσο όμορφα και εντέχνως, μέσω αυτών των λόγων Του, μας διδάσκει ο Σωτήρ ημών, την αξία της ταπεινοφροσύνης και της ανιδιοτελούς Αγάπης! Οι ποιούντες τη διακονία προς τον συνάνθρωπο, δεν υπεραίρονται… Δεν κομπάζουν γι’ αυτήν… Ούτε την τοποθετούν στα όρια μιας μικροπρεπούς συναλλαγής με τον Θεόν… Στα πλαίσια της κοινωνίας «εν ώσιν», θεωρούν ως φυσική την φιλάνθρωπο συμπεριφορά τους και γι’ αυτό αναρωτιούνται πότε ποίησαν όλα αυτά στο Πρόσωπο του Χριστού!

Τραγικό σημείο του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, αδελφοί μου, αποτελεί η Κρίση όλων αυτών, που θα λάβουν την εξ αριστερών από του Βασιλέως, θέση…

«Φύγετε ἀπ’ ἐμέ, καταραμένοι, στὴν αἰώνια φωτιά, ποὺ ἔχει ἐτοιμασθῆ διὰ τὸν διάβολον καὶ τοὺς ἀγγέλους του, διότι ἐπείνασα καὶ δὲν μοῦ ἐδώκατε νὰ φάγω, ἐδίψασα καὶ δὲν μ’ ἐποτίσατε, ξένος ἤμουνα καὶ δὲν μ’ ἐπήρατε εἰς τὸ σπίτι, γυμνὸς ἤμουνα καὶ δὲν μ’ ἐνδύσατε, ἀσθενὴς ἤμουνα καὶ φυλακισμένος καὶ δὲν μ’ ἐπισκεφθήκατε»…

Φοβερή η στιγμή που η Δικαία αυστηρότητα του Κυρίου, θα πέσει ως πέλεκυς σε κάθε έναν από εμάς, που πιστοί ή όχι, αδιαφορήσαμε για την ανάγκη του πλησίον μας… Που γνωρίζοντας -όπως πληροφορηθήκαμε εμείς σήμερα- ή όχι, τα κριτήρια της Μελλούσης Κρίσεως, δεν αγωνισθήκαμε εμπράκτως στον αγώνα της Αγάπης και δεν υπηρετήσαμε τον Θεόν ως πραγματικά λογικά πρόβατα του Ποιμνίου Του…

Συνταρακτικό το σημερινό απόσπασμα του Ευαγγελίου! Κι όμως αγαπητοί μου, για όλους αυτούς που διακατέχονται από ειλικρινή Αγάπη για τον Χριστό και κατά συνέπειαν, εις το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου που συναντούν βλέπουν Εκείνον, αποτελεί ένα χαρμόσυνο άγγελμα, ένα χαρούμενο προσκλητήριο που έχει ως προορισμό την ποθουμένη Βασιλεία των Ουρανών!

Ας επιθυμήσουμε κι εμείς λοιπόν, με όλη την ψυχή και τη διάνοιά μας, αγωνιζόμενοι εν τη Αληθεία της Πίστεώς μας και πάντοτε εν Αγάπη Κυρίου, να ακούσουμε την ευλογημένη φωνή του Κριτού Χριστού:

«Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου».

Αμήν.

Σύνταξη Α.Τ για το orthodoxia.online – Απαγορεύεται η αναδημοσίευση με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την άδεια του εκδότη