ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Προφητεία για τους ποιμένες του Ισραήλ

Πότε είναι φαρισαϊκή η προσευχή μας;
Ορθόδοξα θέματα - Προφήτης Ιεζεκιήλ - Η Προφητεία για τους ποιμένες του Ισραήλ.
 

Καντήλια εκκλησίας, στις καλύτερες τιμές

 

Ορθόδοξα θέματα – Προφήτης Ιεζεκιήλ – Η Προφητεία για τους ποιμένες του Ισραήλ.
Πρωτότυπο και απόδοση στα νέα ελληνικά

Ιεζ. 34,1 Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 34,1 Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και είπεν·

Ιεζ. 34,2 υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ τοὺς ποιμένας τοῦ Ἰσραήλ, προφήτευσον καὶ εἰπὸν τοῖς ποιμέσι· τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ὦ ποιμένες Ἰσραήλ, μὴ βόσκουσι ποιμένες ἑαυτούς; οὐ τὰ πρόβατα βόσκουσιν οἱ ποιμένες;

Ιεζ. 34,2 “υιέ ανθρώπου, προφήτευσε εναντίον των πνευματικών ποιμένων του ισραηλιτικού λαού. Προφήτευσε και ειπέ στους ποιμένας αυτούς αυτά· λέγει ο Κυριος· Αλλοίμονον εις σας, ποιμένες του Ισραηλιτικού λαού. Μηπως τον εαυτόν των μόνον περιθάλπουν και δια τον εαυτόν των μόνον ενδιαφέρονται οι ποιμένες; Οι αληθινοί ποιμένες δεν βόσκουν τα πρόβατα των;

Ιεζ. 34,3 ἰδοὺ τὸ γάλα κατέσθετε καὶ τὰ ἔρια περιβάλλεσθε καὶ τὸ παχὺ σφάζετε καὶ τὰ πρόβατά μου οὐ βόσκετε.

Ιεζ. 34,3 Ιδού όμως, ότι σστο γάλα των προβάτων τρώγετε, με τα μαλλιά αυτών κατασκευάζετε ενδύματα και ενδύεσθε. Το παχύτερον από αυτά το σφάζετε· και εν τούτοις τα πρόβατά μου δεν τα βόσκετε.

Ιεζ. 34,4 τὸ ἠσθενηκὸς οὐκ ἐνισχύσατε καὶ τὸ κακῶς ἔχον οὐκ ἐσωματοποιήσατε καὶ τὸ συντετριμμένον οὐ κατεδήσατε καὶ τὸ πλανώμενον οὐκ ἐπεστρέψατε καὶ τὸ ἀπολωλὸς οὐκ ἐζητήσατε καὶ τὸ ἰσχυρὸν κατηργάσασθε μόχθῳ.

Ιεζ. 34,4 Το εξησθενημένον πρόβατον δεν το ενισχύσατε. Το πάσχον δεν εφροντίσατε, ώστε να αναλάβη σωματικώς. Αυτό που έχει κάταγμα, δεν το επεδέσατέ με επιδέσμους. Το περιπλανηθέν δεν εφροντίσατε να το επαναφέρετε. Το χαμένον προβάτον δεν το ανεζητήσατε. Εχετε δε ενεργήσει με σκληρότητα και βίαν εναντίον του ζωηρού.

Ιεζ. 34,5 καὶ διεσπάρη τά πρόβατά μου διὰ τὸ μὴ εἶναι ποιμένας καὶ ἐγενήθη εἰς κατάβρωμα πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ.

Ιεζ. 34,5 Και έτσι τα λογικά μου πρόβατα διεσκορπίσθησαν, διότι δεν υπάρχουν οι στοργικοί ποιμένες. Εγιναν τροφή εις όλα τα άγρια θηρία της υπαίθρου.

Ιεζ. 34,6 καὶ διεσπάρη τά πρόβατά μου ἐν παντὶ ὄρει καὶ ἐπὶ πᾶν βουνὸν ὑψηλὸν καὶ ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς διεσπάρη, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐκζητῶν οὐδὲ ὁ ἀποστρέφων.

Ιεζ. 34,6 Διεσκορπίσθησαν τα πρόβατά μου εις κάθε όρος, εις κάθε υψηλόν λόφον. Εις όλην την έκτασιν της γης διεσκορπίσθησαν, διότι δεν υπήρχε πραγματικός και στοργικός ποιμήν, να τα επαναφέρη εις την ποίμνην και εις την μάνδραν.

Ιεζ. 34,7 διὰ τοῦτο, ποιμένες, ἀκούσατε λόγον Κυρίου·

Ιεζ. 34,7 Δια τούτο σεις, οι κακοί ποιμένες, ακούσατε, την απόφασιν του Κυρίου·

Ιεζ. 34,8 ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος Κύριος, εἰ μὴν ἀντὶ τοῦ γενέσθαι τὰ πρόβατά μου εἰς προνομὴν καὶ γενέσθαι τὰ πρόβατά μου εἰς κατάβρωμα πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ πεδίου, παρὰ τὸ μὴ εἶναι ποιμένας, καὶ οὐκ ἐξεζήτησαν οἱ ποιμένες τὰ πρόβατά μου, καὶ ἐβόσκησαν οἱ ποιμένες ἑαυτούς, τὰ δὲ πρόβατά μου οὐκ ἐβόσκησαν,

Ιεζ. 34,8 ορκίζομαι λέγει ο Κυριος Κυριος και ενόρκως εξαγγέλλω την εναντίον σας απόφασίν μου· Επειδή τα λογικά μου πρόβατα εγκατελείφθησαν και αφέθησαν εις λεηλασίαν και κατεφαγώθησαν από όλα τα θηρία της υπαίθρου, διότι δεν υπήρχον καλοί ποιμένες, και όσοι ποιμένες υπήρχον ένεκα της αστοργίας των δεν ανεζήτησαν τα πρόβατά μου, αλλά εφρόντισαν δια τον εαυτόν των μόνον, εκμεταλλευόμενοι το ποίμνιόν μου, δεν έβγαλαν δε εις βοσκήν τα πρόβατά μου,

Ιεζ. 34,9 ἀντὶ τούτου, ποιμένες,

Ιεζ. 34,9 δια την παρανομίαν σας αυτήν, ω ποιμένες,

Ιεζ. 34,10 τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ τοὺς ποιμένας καὶ ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μου ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἀποστρέψω αὐτοὺς τοῦ μὴ ποιμαίνειν τὰ πρόβατά μου, καὶ οὐ βοσκήσουσιν ἔτι οἱ ποιμένες αὐτά· καὶ ἐξελοῦμαι τὰ πρόβατά μου ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν. καὶ οὐκ ἔσονται αὐτοῖς ἔτι εἰς κατάβρωμα.

Ιεζ. 34,10 αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Θα επέλθω εγώ τιμωρός εναντίον των αστόργων ποιμένων και θα ζητήσω τα πρόβατά μου από τα χέρια των, θα τους καθαιρέσω και θα τους εκδιώξω, ώστε να μη ποιμαίνουν πλέον τα πρόβατά μου και οι κακοί αυτοί ποιμένες δεν θα τα βοσκήσουν. Θα αποσπάσω τα πρόβατά μου από την εκμετάλλευσίν των και δεν θα τα κατατρώγουν πλέον αυτοί.

Ο ένας και στοργικός ποιμένας

Ιεζ. 34,11 διότι τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μου καὶ ἐπισκέψομαι αὐτά.

Ιεζ. 34,11 Διότι αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Ιδού, εγώ θα αναζητήσω και θα φροντίσω και θα επισκεφθώ τα λογικά μου πρόβατα.

Ιεζ. 34,12 ὥσπερ ζητεῖ ὁ ποιμὴν τὸ ποίμνιον αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ᾖ γνόφος καὶ νεφέλη ἐν μέσῳ προβάτων διακεχωρισμένων, οὕτως ἐκζητήσω τά πρόβατά μου καὶ ἀπελάσω αὐτὰ ἀπὸ παντὸς τόπου, οὗ διεσπάρησαν ἐκεῖ ἐν ἡμέρᾳ νεφέλης καὶ γνόφου.

Ιεζ. 34,12 Όπως δε ένας στοργικός ποιμήν εις ημέραν σκότους και πυκνής νεφώσεως αναζητεί να εέρη το ποίμνιόν των ανάμεσα εις άλλα σκορπισμένα πρόβατα, έτσι και εγώ θα αναζητήσω τα πρόβατά μου. Θα τα περισυλλέξω και θα τα επαναφέρω εις την μάνδραν των από κάθε τόπον, στον οποίον έχουν διασκορπισθή κατά την ημέραν εκείνην της πυκνής νεφώσεως και του σκότους.

Ιεζ. 34,13 καὶ ἐξάξω αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ συνάξω αὐτοὺς ἀπὸ τῶν χωρῶν καὶ εἰσάξω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν αὐτῶν καὶ βοσκήσω αὐτοὺς ἐπὶ τὰ ὄρη Ἰσραὴλ καὶ ἐν ταῖς φάραγξι καὶ ἐν πάσῃ κατοικίᾳ τῆς γῆς·

Ιεζ. 34,13 Θα βγάλω, δηλαδή, τους Ισραηλίτας από τα ειδωλολατρικά έθνη, εις τα οποία είναι διασκορπισμένοι, θα τους συγκεντρώσω από τας διαφόρους χώρας και θα τους επαναφέρω εις την πατρίδα των. Θα ποιμάνω αυτούς εις τα όρη του Ισραήλ, εις τας φάραγγας της περιοχής των, εις κάθε κατοικήσιμον τόπον της χώρας των.

Ιεζ. 34,14 ἐν νομῇ ἀγαθῇ βοσκήσω αὐτοὺς καὶ ἐν τῷ ὄρει τῷ ὑψηλῷ Ἰσραὴλ ἔσονται αἱ μάνδραι αὐτῶν· ἐκεῖ κοιμηθήσονται καὶ ἐκεῖ ἀναπαύσονται ἐν τρυφῇ ἀγαθῇ, καὶ ἐν νομῇ πίονι βοσκηθήσονται ἐπὶ τῶν ὀρέων Ἰσραήλ.

Ιεζ. 34,14 Θα τους βοσκήσω και θα τους θρέψω εις κάθε πλουσίαν νομήν. Εις τα υψηλά όρη της χώρας του Ισραήλ θα υπάρχουν αι μάνδραι των δι’ ασφάλειαν των. Εκεί, εις την πατρίδα των, θα κοιμηθούν και θα αναπαυθούν εις πολλήν τρυφήν. Θα βοσκήσουν εις πλούσια βοσκοτόπια επάνω εις τα όρη του Ισραήλ.

Ιεζ. 34,15 ἐγὼ βοσκήσω τὰ πρόβατά μου καὶ ἐγὼ ἀναπαύσω αὐτά, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος. τάδε λέγει Κύριος Κύριος·

Ιεζ. 34,15 Εγώ θα βοσκήσω τα πρόβατά μου, εγώ θα τα αναπαύσω και θα μάθουν, ότι εγώ είμαι ο Κυριος. Αυτά ακόμη λέγει ο Κυριος Κυριος.

Ιεζ. 34,16 τὸ ἀπολωλὸς ζητήσω καὶ τὸ πλανώμενον ἐπιστρέψω καὶ τὸ συντετριμμένον καταδήσω καὶ τὸ ἐκλεῖπον ἐνισχύσω καὶ τὸ ἰσχυρὸν φυλάξω καὶ βοσκήσω αὐτὰ μετὰ κρίματος.

Ιεζ. 34,16 Το χαμένον προβάτον θα το αναζητήσω, το περιπλανηθέν θα το επαναφέρω εις την μάνδραν, αυτό που έχει υποστή κάταγμα θα το περιποιηθώ με επιδέσμους. Το εξησθενημένον και έτοιμον να σβήση θα το ενισχύσω. Το υγιές και ισχυρόν θα το προφυλάξω, και θα ποιμάνω αυτά μετά δικαιοσύνης.

Ιεζ. 34,17 καὶ ὑμεῖς, πρόβατα, τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ διακρινῶ ἀναμέσον προβάτου καὶ προβάτου, κριῶν καὶ τράγων.

Ιεζ. 34,17 Και σεις, ω πρόβατα του Ισραήλ, ακούσατε· αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Ιδού εγώ θα ξεχωρίσω πρόβατα από πρόβατα και κριους από τράγους. Προς τα καλοθρεμμένα και ισχυρά θα είπω·

Ιεζ. 34,18 καὶ οὐχ ἱκανὸν ὑμῖν ὅτι τὴν καλὴν νομὴν ἐνέμεσθε, καὶ τὰ κατάλοιπα τῆς νομῆς ὑμῶν κατεπατεῖτε τοῖς ποσὶν ὑμῶν; καὶ τὸ καθεστηκὸς ὕδωρ ἐπίνετε, καὶ τὸ λοιπὸν τοῖς ποσὶν ὑμῶν ἐταράσσετε;

Ιεζ. 34,18 Δεν σας είναι αρκετόν ότι εβόσκετε την καλυτέραν νομήν, διατί κατεπατούσατε με τα πόδια σας τα υπόλοιπα της καλής βοσκής σας; Δεν είναι αρκετόν ότι το υπάρχον νερό επίνατε; Διατί το υπόλοιπον, που υπήρχεν εις την ποτίστραν το ανεταράσσατε με τα πόδια σας και το εθολώνατε;

Ιεζ. 34,19 καὶ τὰ πρόβατά μου τὰ πατήματα τῶν ποδῶν ὑμῶν ἐνέμοντο καὶ τὸ τεταραγμένον ὕδωρ ὑπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἔπινον;

Ιεζ. 34,19 Ητο ορθόν και πρέπον τα άλλα πρόβατά μου να βόσκουν εις την πατημένην από τα πόδια σας χλόην και να πίνουν το θολωμένον από τα πόδια σας νερό;

Ιεζ. 34,20 διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ διακρινῶ ἀναμέσον προβάτου ἰσχυροῦ καὶ ἀναμέσον προβάτου ἀσθενοῦς.

Ιεζ. 34,20 Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Εγώ θα ξεχωρίσω ανά μέσον ισχυρών και καλοθρεμμένων προβάτων και ανά μέσον ασθενικών προβάτων.

Ιεζ. 34,21 ἐπὶ ταῖς πλευραῖς καὶ τοῖς ὤμοις ὑμῶν διωθεῖσθε καὶ τοῖς κέρασιν ὑμῶν ἐκερατίζετε καὶ πᾶν τὸ ἐκλεῖπον ἐξεθλίβετε.

Ιεζ. 34,21 Σεις, τα ισχυρά και καλοθρεμμένα πρόβατα, με τας πλευράς σας και με τους ώμους σας απωθείτε τα ασθενικά, με τα κέρατά σας τα κτυπάτε και συνθλίβετε όλα τα αδύνατα πρόβατα.

Ιεζ. 34,22 καὶ σώσω τὰ πρόβατά μου, καὶ οὐ μὴ ὦσιν ἔτι εἰς προνομήν, καὶ κρινῶ ἀναμέσον κριοῦ πρὸς κριόν.

Ιεζ. 34,22 Εγώ όμως θα προφυλάξω και θα σώσω τα πρόβατά μου και δεν θα είναι πλέον εις λεηλασίαν και διαρπαγήν. Θα κάμω διάκρισιν μεταξύ ισχυρού κριου και ασθενούς και το ασθενές πρόβατον εγώ θα το περιβάλλω με ιδιαιτέραν φροντίδα.

Ιεζ. 34,23 καὶ ἀναστήσω ἐπ᾿ αὐτοὺς ποιμένα ἕνα καὶ ποιμανεῖ αὐτούς, τὸν δοῦλόν μου Δαυίδ, καὶ ἔσται αὐτῶν ποιμήν·

Ιεζ. 34,23 Θα αναδείξω δια τους Ισραηλίτας ένα καλόν ποιμένα, ο οποίος θα ποιμάνη αυτούς. Ο ποιμήν αυτός θα είναι ο δούλος μου Δαυΐδ, ο κατά σάρκα ένδοξος απόγονος του Δαυΐδ, ο Χριστός. Αυτός θα είναι ο στοργικός ποιμήν.

Ιεζ. 34,24 καὶ ἐγὼ Κύριος ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεόν, καὶ Δαυὶδ ἄρχων ἐν μέσῳ αὐτῶν· ἐγὼ Κύριος ἐλάλησα.

Ιεζ. 34,24 Εγώ τότε, ο Κυριος, θα είμαι Θεός των Ισραηλιτών, ο δε Δαυίδ θα είναι αρχηγός εν μέσω αυτών. Εγώ ο Κυριος ωμίλησα και ετσι θα γίνη.

Ιεζ. 34,25 καὶ διαθήσομαι τῷ Δαυὶδ διαθήκην εἰρήνης καὶ ἀφανιῶ θηρία πονηρὰ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ κατοικήσουσιν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ὑπνώσουσιν ἐν τοῖς δρυμοῖς.

Ιεζ. 34,25 Θα συνάψω με τον Δαυΐδ αυτόν συμφωνίαν ειρήνης και θα εξαφανίσω τα δόλια και άγρια θηρία από την χώραν του Ισραήλ. Και θα κατοικήσουν τότε οι Ισραηλίται εν ασφάλεία εις ερήμους τόπους, θα πέσουν τότε και θα κοιμηθούν και εις αυτά ακόμη τα δάση, χωρίς κανένα φόβον.

Ιεζ. 34,26 καὶ δώσω αὐτοὺς περικύκλῳ τοῦ ὄρους μου· καὶ δώσω τὸν ὑετὸν ὑμῖν, ὑετὸν εὐλογίας.

Ιεζ. 34,26 Θα εγκαταστήσω αυτούς γύρω από το άγιον όρος μου. Θα στείλω εις σας την βροχήν, βροχήν ευλογίας προς καρποφορίαν.

Ιεζ. 34,27 καὶ τὰ ξύλα τὰ ἐν τῷ πεδίῳ δώσει τὸν καρπὸν αὐτῶν, καὶ ἡ γῆ δώσει τὴν ἰσχὺν αὐτῆς, καὶ κατοικήσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν ἐν ἐλπίδι εἰρήνης, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ἐν τῷ συντρίψαι με τὸν ζυγὸν αὐτῶν· καὶ ἐξελοῦμαι αὐτοὺς ἐκ χειρὸς τῶν καταδουλωσαμένων αὐτούς.

Ιεζ. 34,27 Τα δένδρα, που ευρίσκονται εις τας πεδιάδας, θα δώσουν πλουσίους τους καρπούς των. Η γη θα αποδώση πλούσια τα προϊόντα της και οι άνθρωποι θα κατοικήσουν εις τας χώρας των με ειρήνην και καλάς ελπίδας. Και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κυριος, όταν θα συντρίψω τον ζυγόν των και θα τους ελευθερώσω. Θα τους βγάλω από τα χέρια εκείνων, οι οποίοι τους έχουν υποδουλώσει.

Ιεζ. 34,28 καὶ οὐκ ἔσονται ἔτι ἐν προνομῇ τοῖς ἔθνεσι, καὶ τὰ θηρία τῆς γῆς οὐκέτι μὴ φάγωσιν αὐτούς· καὶ κατοικήσουσιν ἐν ἐλπίδι, καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐκφοβῶν αὐτούς.

Ιεζ. 34,28 Δεν θα είναι πλέον ανυπεράσπιστοι από λεηλασίαν εκ μέρους των εθνών και τα θηρία της γης δεν θα τους κατατρώγουν πλέον. Θα κατοικήσουν ήσυχοι με βεβαίαν ελπίδα εις την προστασίαν του Θεού και δεν θα υπάρχη κανείς, ο οποίος θα τους προξενή φόβον.

Ιεζ. 34,29 καὶ ἀναστήσω αὐτοῖς φυτὸν εἰρήνης, καὶ οὐκέτι ἔσονται ἀπολλύμενοι λιμῷ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀνειδισμὸν ἐθνῶν οὐ μὴ ἐνέγκωσιν ἔτι.

Ιεζ. 34,29 Θα αναδείξω και θα εγκαταστήσω εν μέσω αυτών ευλογημένον φυτόν, άνθρωπον εκ του γένους των, ο οποίος θα εξασφάλιση εις αυτούς ειρηνικήν ζωήν και ποτέ πλέον δεν θα εξολοθρεύωνται από λιμόν εις την χώραν των, ούτε και θα υποστούν πλέον εμπαιγμούς και εξευτελισμούς από τα ειδωλολατρικά έθνη.

Ιεζ. 34,30 καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαός μου, οἶκος Ἰσραήλ, λέγει Κύριος Κύριος.

Ιεζ. 34,30 Ετσι θα μάθουν ότι εγώ είμαι Κυριος ο Θεός των και αυτοί, οι Ισραηλίται, ότι είναι λαός μου, λέγει ο Κυριος Κυριος.

Ιεζ. 34,31 πρόβατά μου καὶ πρόβατα ποιμνίου μού ἐστε, καὶ ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, λέγει Κύριος Κύριος.

Ιεζ. 34,31 Πρόβατά μου, πρόβατα του ιδικού μου ποιμνίου είσθε σεις, ω Ισραηλίται, και εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας”, λέγει ο Κύριος Κύριος.

Καλή Ανάσταση
orthodoxia.online

Siam Ring Handmade | inspired.jewelry