Κήρυγμα

Κυριακή Β΄ Ματθαίου 2022 – Κήρυγμα από τη “Φωνή Κυρίου”

Κυριακή Β΄ Ματθαίου 2022 - Κήρυγμα από τη “Φωνή Κυρίου”
Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΛΗΣΗ

Κήρυγμα για την Κυριακή Β΄ Ματθαίου 2022 – 26 Ιουνίου – “Φωνή Κυρίου” – Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ευαγγέλιο Κυριακής – Κυριακή των Αγιορειτών Πατέρων – 26 Ιουνίου 2022

Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΛΗΣΗ

«Ἐλᾶτε κοντά μου νά σᾶς κάνω ψαράδες ἀνθρώπων». Ἡ κλήση τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ πρός τούς μαθητές καί Ἀποστόλους του ἠχεῖ σήμερα
εὐαγγελικῶς, Κυριακή δεύτερη τῆς περιόδου τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου τοῦ
Ματθαίου. Ὁ σωστικός δέ ἀπόηχος τῆς κλήσης αὐτῆς κατά τήν ἱστορική
στιγμή τῆς ἐκφώνησής της ἀπό τό ἀψευδές καί ἅγιο στόμα τοῦ Λυτρωτοῦ, ἁπλώνεται μέχρι τή Δευτέρα του Παρουσία.

Ἀποδέκτες αὐτῆς τῆς
κλήσης εἶναι βεβαίως ὄχι μόνο ὅσοι τότε τήν ἄκουσαν, ἀλλά ὅλοι μας,
μαθητές τοῦ Χριστοῦ σέ κάθε ἐποχή, πού βαπτισθήκαμε στό ὄνομα τῆς
Ἁγίας Τριάδας καί λάβαμε τήν ὕψιστη τιμή νά εἴμαστε μέλη τῆς ἁγίας
μας Ἐκκλησίας καί, ὡς ἐκ τούτου, κήρυκες «ἔργῳ καί λόγῳ» τοῦ ἁγίου
ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ.

Ἁλιεῖς ἀνθρώπων

Τί σημαίνει, ἄραγε, «ψαράδες ἀνθρώπων»; Τό δίχτυ καί τά ἀποτελέσματα τῆς χρήσης του θά μᾶς βοηθήσουν νά κατανοήσουμε καλύτερα.
Ἡ ἐμπειρία τῆς ἁλιευτικῆς πρακτικῆς μᾶς πληροφορεῖ ὅτι καί τότε καί
σήμερα, παρά τήν πρόοδο πού ἔχει συντελεσθεῖ, τό δίχτυ χρησιμοποιεῖται ἀπό τούς ψαράδες γιά τή δέσμευση ἐντός του τῶν ἁλιευομένων
θαλασσίων εἰδῶν. Ὅλα αὐτά, ὅπως εἶναι φυσικό νά συμβαίνει στό ψάρι
ἔξω ἀπό τό νερό, θανατώνονται ὥστε νά ἀποτελέσουν τροφή γιά τόν
ἄνθρωπο.

Τό δίχτυ ὅμως στήν περίπτωση τοῦ ἱεραποστόλου, τοῦ σπορέα τοῦ
λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ κληρικοῦ πού φέρει τή χάρη τῆς ἱερωσύνης, τοῦ
ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἁγιοπνευματική
χάρη αὐτοῦ τοῦ διχτύου ἑλκύει ἐντός του τόν ἄνθρωπο, καί ὄχι ἁπλῶς δέν τόν ὁδηγεῖ στόν θάνατο, ἀλλά τόν λυτρώνει ἀπό τόν θάνατο καί τοῦ
χορηγεῖ τή δυνατότητα τῆς ὄντως ζωῆς, ἀλλά καί μιά ἄλλη ἀκόμη, τήν
ὁποία δέν παρέχει οὔτε θεωρητικά, οὔτε πρακτικά, ἡ ἁλιευτική τεχνική
καί τό ἐπάγγελμα τοῦ ψαρᾶ.

Αὐτή δέ ἡ ἄλλη δυνατότητα συνίσταται στό
ὅτι στό δίχτυ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ ὅποιος τό ἐπιθυμεῖ ἑλκυόμενος
εἰσέρχεται, καί ὅποιος ὄχι, μένει ἐκτός αὐτοῦ. Ἐπιπλέον δέ στήν κλήση
τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἀνθρώπων πού κηρύσσουν τόν λόγο του μπορεῖ κανείς μέ ἐλευθερία, ὅποτε τό ἐπιθυμεῖ, νά τόν ἀκολουθήσει ὁποιαδήποτε
ὥρα τῆς ζωῆς του ἤ ἀντιστοίχως νά τόν ἀρνηθεῖ. Περίεργος ψαράς ὁ
Χριστός! Δέν μοιάζει μέ τούς ἄλλους ἁλιεῖς. Πρωτόγνωρη καί ἡ ἁλιευτική πού διδάσκει, γιατί ἐκεῖνος ἦλθε ὄχι γιά νά κρίνει, ἀλλά γιά νά σώσει
τόν κόσμο, καί τοῦτο γιατί τό κριτήριο καί ἡ τεχνική του διαφέρουν
ἐντελῶς ἀπό τά κριτήρια καί τίς μεθόδους αὐτοῦ τοῦ κόσμου.

Ἡ δική μας ἀπάντηση

Ὁ Χριστός μέσα ἀπό τήν πρόσκλησή του μᾶς καλεῖ ἀπό τώρα νά γευτοῦμε τά κάλλη τῆς Βασιλείας του, νά χαροῦμε ἀπό τούτη τή ζωή τή χαρά πού ἐκεῖνος παρέχει. Μᾶς καλεῖ νά γίνουμε ἁλιεῖς ἀνθρώπων, χωρίς
αὐτό νά ἔχει κάτι νά προσθέσει στή δική του θεϊκή δόξα. Ὅποιον καιρό,
ὅποια θάλασσα ἤ ποτάμι, ὅποια βάρκα ἤ πλοιάριο, ὅποιον χρόνο κι ἄν
ἐπιλέξουμε, ἐκεῖνος ποθώντας τή σωτηρία τῶν ἁλιευομένων ψυχῶν, θά
γίνει πηδαλιοῦχος τοῦ σκάφους μας καί μπροστάρης στόν ἀγῶνα καί
τήν προσπάθειά μας.

Ἔχοντας, εὐχόμαστε, ὅλοι τή δυνατότητα κατά τή θερινή περίοδο
πού ἀνοίγεται μπροστά μας νά ἐπισκεφτοῦμε ἀπό κοντά ἤ νά ἀτενίσουμε
ἀπό μακριά τή θάλασσα πού στεφανώνει κυκλικά τήν ὄμορφη πατρίδα
μας, ἄς διατηροῦμε πάντοτε μπροστά μας τή σημερινή ὑπόμνηση τοῦ Διδασκάλου Χριστοῦ, τοῦ μεγάλου ἁλιέα τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων
μας.

Σέ ὅποια θέση κι ἄν βρισκόμαστε, σέ ὅποιο μετερίζι κι ἄν εἴμαστε,
ἄς ἐργαζόμαστε μέ πιστότητα, συνέπεια καί τιμιότητα, ὑπάκουοι σ’
αὐτήν τήν ὑπόμνηση, ἄσχετα ἄν ξέρουμε ἤ ὄχι λόγια θεολογικά, ἀκόμη
καί τή σιωπή μας χρησιμοποιώντας ὡς δίχτυ. Τότε, ἀδελφοί μου, νά
εἴμαστε σίγουροι ὅτι αὐτό εἶναι τό πιό θεάρεστο «ναί» στήν κλήση τοῦ
Χριστοῦ, πού πολύ μᾶς ὠφελεῖ, ἀλλά κυρίως μᾶς ἀξιώνει νά βάλουμε
ἕνα λιθαράκι γιά τή σωτηρία τῶν ἀδελφῶν μας.

Ἀρχιμ. Ἄ. Ἀ.

Κυριακή Β΄ Ματθαίου 2022 – 26 Ιουνίου – “Φωνή Κυρίου” της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

You cannot copy content of this page