Κήρυγμα

“Φωνή Κυρίου” – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 10 Μαρτίου 2023

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ – “Φωνή Κυρίου” της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος – 25 Δεκεμβρίου 2022.

«Εἴδομεν γάρ αὐτοῦ τόν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ»! Ὁ ὁλόφωτος ἀστέρας τῶν
«Χριστοῦ Γεννῶν» πλημμυρίζει καί πάλι μέ φῶς ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη.
«Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ», παραγγέλλει μέ ψαλμικό τρόπο ὁ Θεολόγος
τῆς Ἐκκλησίας πατέρας, ἅγιος Γρηγόριος ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Τό τραγούδι τῆς εὐχαριστίας, τῆς εὐγνωμοσύνης, τῆς χαρᾶς, ἄς γεμίσει
τίς καρδιές καί ἄς ξεχυθεῖ ἀπό τά χείλη ὅλων μας. Ἄς μεταλάβουμε φῶς ἀπό
τό πάμφωτο σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, διώχνοντας τά σκότη ἀπό τή ζωή μας.

Κυριακή σήμερα, 25 Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 2022, καί τό Εὐαγγέλιο τῆς σημερινῆς πανευφρόσυνης ἡμέρας, τῆς μητροπόλεως τῶν ἑορτῶν, διηγεῖται μέ
τή μεγαλοπρεπή λιτότητα τῆς γραφίδας τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου τήν ὑπόθεση τῆς ἑορτῆς, κατά τήν ὁποία τό σχέδιο τῆς σωτηρίας μας τίθεται σέ πλήρη ἐφαρμογή.

Ἡ ὑπακοή καί ἡ ἐνσυνείδητη συμμετοχή τῆς Παναγίας μας, ὡς ἐκπροσώπου τοῦ ἀνθρώπινου γένους στήν πραγματοποίηση αὐτοῦ τοῦ σχεδίου, ἄνοιξαν στόν αὐτοεξορισθέντα ἄνθρωπο τόν
δρόμο πρός τήν πατρική ἀγκαλιά τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἄνοιξαν στό πλανηθέν
πλάσμα τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς πρός τή θέρμη τῆς πατρικῆς οἰκίας. Στόν
μικρό ἀλλά φιλόξενο χῶρο πού μᾶς παρέχεται ἐδῶ ἄς προσπαθήσουμε νά φωτιστοῦμε ἀπό ἕνα θαυμαστό γεγονός ἀνάμεσα σέ πάμπολλα ἄλλα, πού εἶναι
συνυφασμένο ἀπό τά μικρά μας χρόνια μέ τήν ἁγία εἰκόνα τῶν Χριστουγέννων σύμφωνα μέ τήν τέχνη τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, ἀλλά καί μέ τό ἴδιο τό
γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου.

Ὁ ἀστέρας τῆς Βηθλεέμ

«Εἴδομεν γάρ αὐτοῦ τόν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ», διαβάζουμε στό σημερινό ἱερό Εὐαγγέλιο. Δίνοντας τόν λόγο στόν ἱερό Χρυσόστομο, ἄς ὠφεληθοῦμε ἀπό τήν ἑρμηνευτική του σοφία: «Ὁ ἀστέρας δέν ἦταν ἕνα ἀστέρι ὅπως τά ἄλλα. Ἦταν μία ἀόρατη δύναμη πού ἔλαβε αὐτή τήν ὄψη, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν πορεία του. Δέν ὑπάρχει ἀστέρας πού νά ἀκολουθεῖ τή διαδρομή πού ἀκολούθησε ὁ ἀστέρας τῆς Βηθλεέμ. Ἀκόμη καί ἥλιο νά τό ὀνομάσεις
καί σελήνη νά τό ὀνομάσεις καί μέ ὅλα τά ὀνόματα τῶν ἀστεριῶν νά τό ὀνομάσεις, ὅλα κινοῦνται ἀπό τήν Ἀνατολή πρός τή Δύση καί ὄχι ἀπό τόν Βορρᾶ
πρός τόν Νότο.

Ὅμως, αὐτό τό ἀστέρι δέν εἶχε τή δική του πορεία, ἀλλά ἀκολουθοῦσε
τήν πορεία τῶν Μάγων, καί ὅταν τούς ἔβλεπε νά προχωροῦν, προχωροῦσε,
καί ὅταν τούς ἔβλεπε νά σταματοῦν, σταματοῦσε». Ἀλλά καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί ὁ ὅσιος Ρωμανός ὁ Μελωδός συμφωνοῦν μέ τόν Χρυσόστομο πώς ὁ ἀστέρας τῆς Βηθλεέμ ἦταν ἄγγελος Κυρίου. Ἀσφαλῶς μετέδιδε ὡς ἑτερόφωτο ὄν τό ἄκτιστο φῶς πού συνόδευσε τό μοναδικό θαῦμα
τῆς σαρκώσεως καί ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἀναμφισβήτητα, πάντως, τό φαινόμενο τοῦ ἀστέρος διακόνησε καί αὐτό ἀπό πλευρᾶς τῆς κτιστῆς φύσεως τό μεγάλο γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.

«Καί ἰδού ὁ ἀστήρ ὅν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς ἕως ἐλθών
ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τό παιδίον· ἰδόντες δέ τόν ἀστέρα ἐχάρησαν χαράν
μεγάλην σφόδρα». Ἡ χαρά τῶν Μάγων, φωτισμένη ἀπό τό ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ, εἶναι ἡ χαρά τῆς Παναγίας, πού κατέστη ἔκτοτε καί χαρά τῆς Ἐκκλησίας.
Χαρά δηλαδή δική μας, ἀδελφοί μου, χαρά τῶν μελῶν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ χαρά πού ὁ διάβολος δύο χιλιάδες χρόνια τώρα, ἀπό τή στιγμή
τῆς Σταυρώσεως καί ἐπέκεινα, ἐπιθυμεῖ νά καταργήσει μάταια, εἶναι ὁ θησαυρός μας πού πλουτίζει καί φωτίζει τή ζωή μας καί μᾶς ὁδηγεῖ στή σωτηρία.

Δεκτικοί τοῦ θείου φωτισμοῦ

Ἡ πορεία αὐτή τοῦ ἀστέρα σχηματικά καί διδακτικά μᾶς βεβαιώνει ὅτι
«ὅπου βούλεται Θεός, νικᾶται φύσεως τάξις». Ἡ ἐπιθυμία τοῦ Θεοῦ πάντοτε εἶναι νά στεφανώνει μέ ἕνα φωτεινό ἀστέρι τήν προσπάθεια πού γεννᾶ ἡ ἀγαθή πρόθεση τῆς καρδιᾶς. Οἱ Μάγοι ἀπό τήν Ἀνατολή φάνηκαν μέν ἀσυνεπεῖς
πρός τήν ἐπιστημονική τους γνώση, ἀκολουθώντας ἕνα ἀστέρι σέ παράδοξη
πορεία, ἔγιναν ὅμως ἔτσι δεκτικοί τοῦ φωτισμοῦ του, ἐνθυμούμενοι βεβαίως
καί τήν οἰκεία σέ αὐτούς προφητεία τοῦ Βαλαάμ. Ἄς ἀκολουθήσουμε λοιπόν
καί ἐμεῖς, ἀδελφοί, τή δική μας πορεία. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Ἄ. Ἀ.