Γιορτή σήμερα

Εκκλησιαστική γιορτή σήμερα Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024

Εκκλησιαστική γιορτή σήμερα Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024
Ποιους Αγίους Γιορτάζουμε Σήμερα Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024 - Ευαγγέλιο και Απόστολος Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024

Εορτές Ορθοδόξων Αγίων: Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024

Σήμερα, Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά με ευλάβεια σημαντικούς αγίους και μνημονεύει ιερά γεγονότα που διαμορφώνουν τη θρησκευτική μας παράδοση και κληρονομιά. Αυτές οι εορτές μας προσφέρουν την ευκαιρία να ενδυναμώσουμε την πίστη μας, αντλώντας έμπνευση από τη ζωή και το μαρτύριο των αγίων.

Ποιους Αγίους Γιορτάζουμε σήμερα Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024:

Άγιος Ιουστίνος ο Απολογητής και Φιλόσοφος

Ο Άγιος Ιουστίνος, γνωστός για τις απολογητικές του γραφές και τη φιλοσοφική του σκέψη, αποτελεί πρότυπο πίστης και σοφίας.

Άγιος Θεσπέσιος

Ο Άγιος Θεσπέσιος, γνωστός για τη θεία του χάρη, τιμάται με ιδιαίτερη ευλάβεια από τους πιστούς.

Ανάμνηση της Απαλλαγής της Νήσου Λευκάδας από την Πανώλη το 1743

Η απαλλαγή της Λευκάδας από την πανώλη το 1743 είναι ένα θαυματουργό γεγονός που ενισχύει την πίστη και τη δόξα του Θεού.

Άγιοι Ιούστος, Ιουστίνος, Χαρίτων, Χαρίτω η Παρθένος, Ευέλπιστος, Ιέραξ, Παίων και Λιβεριανός

Αυτοί οι άγιοι τιμώνται για το μαρτύριό τους και την αφοσίωσή τους στη χριστιανική πίστη.

Διήγηση Ωφέλιμη Κάποιου Γεωργού Μετρίου Ονομαζόμενου

Η διήγηση αυτή προσφέρει πνευματική διδασκαλία και ενίσχυση της πίστης.

Άγιος Νέων

Ο Άγιος Νέων, γνωστός για τα θαύματά του, αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους πιστούς.

Όσιος Πύρρος ο Επίσκοπος ο Παρθένος

Ο Όσιος Πύρρος, με τη σεμνότητα και την αγιότητά του, αποτελεί πρότυπο χριστιανικής αρετής.

Άγιος Φίρμος

Ο Άγιος Φίρμος τιμάται για την αφοσίωσή του στον Χριστό και τα θαύματά του.

Άγιος Γεράσιμος

Ο Άγιος Γεράσιμος, γνωστός για την πνευματική του καθοδήγηση, τιμάται με ιδιαίτερη ευλάβεια.

Άγιοι Δέκα Χιλιάδες Μάρτυρες

Αυτοί οι άγιοι μαρτύρησαν για την πίστη τους και αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους τους χριστιανούς.

Όσιος Διονύσιος του Γλουσέτσκ ο Θαυματουργός

Ο Όσιος Διονύσιος, γνωστός για τα θαύματά του, τιμάται για την αφοσίωσή του στον Θεό.

Όσιος Αγαπητός ο εν τω Σπηλαίω ο Ανάργυρος και Ιαματικός ο εκ Ρωσσίας

Ο Όσιος Αγαπητός, γνωστός για τα ιαματικά του θαύματα, αποτελεί πηγή θεραπείας και πνευματικής ενίσχυσης.

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, γνωστός για τη θεολογική του σκέψη, τιμάται για την πνευματική του συνεισφορά.

Άγιος Ουϊστάν

Ο Άγιος Ουϊστάν τιμάται για την αφοσίωσή του στον Χριστό και τα θαύματά του.

Όσιος Καρπάσιος

Ο Όσιος Καρπάσιος τιμάται για τη σεμνότητα και την αφοσίωσή του στον Θεό.

Άγιοι Φελινός και Γρατινιανός οι Μάρτυρες

Αυτοί οι άγιοι μαρτύρησαν για την πίστη τους και αποτελούν πρότυπο χριστιανικής αφοσίωσης.

Άγιοι Ρεβεριανός και Παύλος και οι συν Αυτοίς

Αυτοί οι άγιοι τιμώνται για το μαρτύριό τους και την πίστη τους.

Άγιος Κρεσκεντιανός ο Μάρτυρας

Ο Άγιος Κρεσκεντιανός τιμάται για την αφοσίωσή του στον Χριστό και το μαρτύριό του.

Άγιος Πρόκλος ο Μάρτυρας

Ο Άγιος Πρόκλος τιμάται για την πίστη του και το θάρρος του μπροστά στον θάνατο.

Άγιος Σεκούνδος ο Μάρτυρας

Ο Άγιος Σεκούνδος τιμάται για την πίστη και την αφοσίωσή του στον Θεό.

Όσιος Ρουαδανός της Κορνουάλης

Ο Όσιος Ρουαδανός τιμάται για την αγιότητά του και την πνευματική του καθοδήγηση.

Άγιος Φορτουνάτος

Ο Άγιος Φορτουνάτος τιμάται για τη σεμνότητα και την πίστη του στον Χριστό.

Άγιος Σίος ο Οσιομάρτυρας ο εκ Γεωργίας

Ο Άγιος Σίος τιμάται για το μαρτύριό του και την αφοσίωσή του στον Χριστό.

Άγιοι Δαβίδ, Γαβριήλ και Παύλος οι εκ Γεωργίας

Αυτοί οι άγιοι μαρτύρησαν για την πίστη τους και αποτελούν πηγή έμπνευσης για τους πιστούς.

Άγιος Ισχυρίων ο Μάρτυρας και οι Συν Αυτώ

Ο Άγιος Ισχυρίων τιμάται για την πίστη και το θάρρος του μπροστά στον θάνατο. Αυτές οι εορτές και οι άγιοι μας θυμίζουν την πνευματική μας κληρονομιά και ενισχύουν την πίστη μας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ας αντλήσουμε έμπνευση από τη ζωή και το μαρτύριό τους.

Ευαγγέλιο και απόστολος σήμερα Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Η´ 31 – 42

31 Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους· Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, 32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. 33 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· Σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σὺ λέγεις ὅτι ἐλεύθεροι γενήσεσθε; 34 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας. 35 ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 36 ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε. 37 οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε· ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 38 ἐγὼ ὃ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ μου λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ὃ ἑωράκατε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν ποιεῖτε. 39 Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· Ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστι. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε. 40 νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ Θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν. 41 ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. εἶπον οὖν αὐτῷ· Ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα· ἕνα πατέρα ἔχομεν, τὸν Θεόν. 42 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Εἰ ὁ Θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ’ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ’ ἐκεῖνός με ἀπέστειλε.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΙΒ´ 1 – 11

1 Κατ’ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. 2 ἀνεῖλε δὲ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου μαχαίρᾳ. 3 καὶ ἰδὼν ὅτι ἀρεστόν ἐστι τοῖς Ἰουδαίοις, προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον· ἦσαν δὲ αἱ ἡμέραι τῶν ἀζύμων· 4 ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν, παραδοὺς τέσσαρσι τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ. 5 ὁ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ· προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενῶς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ. 6 Ὅτε δὲ ἤμελλεν αὐτὸν προάγειν ὁ Ἡρῴδης, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσι δυσί, φύλακές τε πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν. 7 καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι· πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων· Ἀνάστα ἐν τάχει· καὶ ἐξέπεσον αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. 8 εἶπέ τε ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν· Περίζωσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου. ἐποίησε δὲ οὕτω· καὶ λέγει αὐτῷ· Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. 9 καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει αὐτῷ, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές ἐστι τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν. 10 διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν ἦλθον ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτη ἠνοίχθη αὐτοῖς, καὶ ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἀπ’ αὐτοῦ. 11 καὶ ὁ Πέτρος γενόμενος ἐν ἑαυτῷ εἶπε· Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλε Κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐξείλετό με ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων.

Χριστός Ανέστη