Ευαγγέλια

Ο Απόστολος της Τρίτης 29 Νοεμβρίου 2022

Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Κ. Γιαννακόπουλος: Στη σημερινή εποχή γίνεται λόγος από  πολλούς για την αγάπη του Θεού

Ο Απόστολος σήμερα Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022. Ερμηνευτική Παναγιώτη Τρεμπέλα.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’ Α´ 10 – 12

10 ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ θαυμασθῆναι ἐν πᾶσι τοῖς πιστεύσασιν, ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ’ ὑμᾶς, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 11 εἰς ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει, 12 ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ, κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’ Β´ 1 – 2

1 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ’ αὐτόν, 2 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι’ ἐπιστολῆς ὡς δι’ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ.

Απόστολος νέα ελληνικά, ερμηνευτική Παναγιώτη Τρεμπέλα

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’ Α´ 10 – 12

10 ὅταν θὰ ἔλθῃ διὰ νὰ δοξασθῇ μεταξὺ τῶν ἁγίων του καὶ νὰ θαυμασθῇ ἐν μέσῳ ὅλων ὅσοι ἐπίστευσαν. Θὰ θαυμασθῇ δὲ καὶ θὰ δοξασθῇ μεταξὺ τῶν ἁγίων καὶ τῶν πιστῶν, διότι ἐπιστεύθη ἡ περὶ τοῦ Χριστοῦ μαρτυρία, ποὺ ἐδώκαμεν εἰς σᾶς, καὶ χάρις εἰς τὴν πίστιν των αὐτὴν θὰ ἀπολαύσουν Οὗτοι τὰ θαυμαστὰ ἀγαθά, διὰ τὸ ὁποία θὰ δοξασθῇ ὁ Κύριος κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἀπὸ ὅλους ὅσοι θὰ τὰ κληρονομήσουν.

11 Δι’ αὐτὸ δὲ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε διὰ σᾶς. Προσευχόμεθα δηλαδὴ ὁ Θεός μας νὰ σᾶς ἀναδείξῃ ἀξίους τῆς προσκλήσεως, ποὺ σᾶς ἔκαμε, καὶ νὰ ἐκπληρώσῃ κάθε καλὴν διάθεσιν καὶ θέλησιν, ποὺ ἔχει ἡ ἀγαθὴ καρδία σας, καθὼς καὶ κάθε ἔργον ποὺ ἐμπνέει καὶ γεννᾷ ἡ πίστις. Νὰ τὰ ἐκπληρώσῃ δὲ μὲ τὴν δύναμίν του, 12 διὰ νὰ δοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τὰ λαμπρὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς σας, νὰ δοξασθῆτε δὲ καὶ σεῖς διὰ τῆς ἑνώσεώς σας μὲ αὐτόν, σύμφωνα μὲ τὴν χάριν τοΰ Θεοῦ μας καὶ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’ Β´ 1 – 2

1 Σᾶς παρακαλοῦμεν δέ, ἀδελφοί, διὰ τὴν δευτέραν παρουσίαν τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν σύναξίν μας πλησίον του, 2 νὰ μὴ σαλευθῆτε εὔκολα καὶ ἐπιπόλαια ἀπὸ τὴν ψύχραιμον σκέψιν τῆς διανοίας σας· οὔτε νὰ θορυβῆσθε καὶ ταράσσεσθε οὔτε ἀπὸ προφητικὸν δῆθεν χάρισμα, οὔτε ἀπὸ λόγον, οὔτε ἀπὸ ἐπιστολήν, διὰ τὰ ὁποῖα σᾶς παριστάνουν, ὅτι τάχα προέρχονται ἀπὸ ἡμᾶς καὶ δῆθεν σᾶς εἰδοποιοῦμεν ἠμεῖς ὅτι ἔφθασεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ.

Κάνε το σχόλιο σου

Click here to post a comment

Απάντηση