Ευαγγέλια

Ο Απόστολος σήμερα Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023

Ο Απόστολος σήμερα Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023

Ο Απόστολος σήμερα Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα στα νέα ελληνικά.

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023
Αγία Νίνα Ισαπόστολος

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Ϛ´ 10 – 17

10 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. 11 ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου·

12 ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.

13 διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. 14 στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, 15 καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης,

16 ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι· 17 καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ,


Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα στα νέα ελληνικά 

 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Ϛ´ 10 – 17

10 Ἡ προτροπὴ δέ, ποὺ μένει νὰ σᾶς κάμω, ἀδελφοί μου, εἶναι. Ἐνισχύεσθε μὲ τὴν δύναμιν, ποὺ δίδει ἡ μετὰ τοῦ Κυρίου κοινωνία σας καὶ ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν κραταιὰν ἰσχύν του. 11 Ἐνδυθῆτε ὁλόκληρον τὸν ὁπλισμόν, μὲ τὸν ὁποῖον ὁ Θεὸς ὁπλίζει τοὺς στρατιώτας του διὰ νὰ δύνασθε νὰ ἀντιστέκεσθε εἰς τὰ πανοῦργα τεχνάσματα τοῦ διαβόλου.

12 Διότι πραγματικῶς δὲν ἔχομεν νὰ παλαίσωμεν πρὸς ἀντιπάλους ὁμοίους μας, μὲ αἷμα καὶ σάρκα σὰν τὴν ἰδικήν μας. Ἀλλ’ ἡ πάλη καὶ ὁ πόλεμός μας εἶναι πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τὰ διαβολικὰ αὐτὰ τάγματα, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας, ποὺ ἄρχουν ἐπὶ τοῦ πλήθους τῶν ἀνθρώπων, τῶν βυθισμένων εἰς τὸ ἠθικὸν σκότος, τὸ ὁποῖον ἐπικρατεῖ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον. Καλούμεθα να παλαίσωμεν πρὸς τὰ πνευματικὰ ὄντα, τὰ ὁποῖα εἶναι γεμᾶτα πονηρίαν καὶ τὰ ὁποῖα κατοικοῦν εἰς τοὺς ὁρίζοντας, ποὺ εἶναι ἐπάνω ἀπὸ τὸν ἀέρα.

13 Διότι λοιπὸν ὁ ἀγὼν εἶναι φοβερός, δι’ αὐτὸ πάρετε ἐπάνω σας τὴν πανοπλίαν, ποὺ δίδει ὁ Θεός, διὰ νὰ ἠμπορέσετε νὰ ἀντισταθῆτε κατὰ τὴν ἡμέραν, ποὺ ὀ πειρασμός σας προσβάλλει μὲ δύναμιν, καὶ ἀφοῦ ἐκτελέσετε ἐπακριβῶς ὅλα τὰ καθήκοντά σας να σταθῆτε εἰς τὴν θέσιν σας καὶ νᾲ τὴν κρατήσετε καλά. 14 Σταθῆτε λοιπὸν εἰς τὴν παράταξιν τοῦ ἀγῶνος, ἀφοῦ ζωσθῆτε ὡς ἄλλην ζώνην τὴν ἀλήθειαν, ὥστε ὁ ἐκ τῆς ἀληθείας φωτισμὸς νὰ σᾶς δίδῃ πνευματικὴν δύναμιν καὶ εὐκινησίαν.

Καὶ ἐνδυθῆτε ὡς ἄλλον θώρακα τὴν δικαιοσύνην, ὥστε να εἶσθε ἀπλήγωτοι ἀπὸ κάθε βέλος ἀδικίας καὶ να μὴ παρασύρεσθε εἰς κανένα ἄδικον ἔργον κατὰ τοῦ πλησίον. 15 Καὶ φορέσατε εἰς τοὺς πόδας ὡς ἄλλα ὑποδήματα, ποὺ διευκολύνουν νὰ περιπατῇ κανεὶς ἐλεθερα, τὴν ἑτοιμασίαν καὶ πρόθυμον δραστηριότητα, τὴν ὁποίαν δίδει εἰς τὴν ψυχὴν ἡ τήρησις τοῦ εὐαγγελίου, ποὺ παρέχει τὴν εἰρήνην.

16 Μαζὶ μὲ ὅλα αὐτὰ νὰ πάρετε ἐπάνω σας καὶ νὰ φορέσετε σὰν ἄλλην μακρὰν ἀσπίδα, ποὺ θὰ σᾶς σκεπάζῃ ὁλοκλήρους, τὴν πίστιν, μὲ τὴν ὁποίαν θὰ ἠμπορέσετε νὰ σβήσετε ὅλους τοὺς καυστικοὺς πειρασμοὺς τοῦ πονηροῦ, ποὺ ὁμοιάζουν μὲ βέλη πύρινα. 17 Καὶ νὰ δεχθεῖτε σὰν ἄλλην περικεφαλαίαν τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας ὥστε, ὅπως ἡ περικεφαλαία προστατεύει τὴν κεφαλὴν τοῦ στρατιώτου, ἔτσι καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ χαρούμενοι λογισμοί, ποὺ ἐμβάλλει ἡ χριστιανικὴ ἐλπίς, νὰ περιφρουροῦν τὴν διάνοιάν σας. Πάρετε καὶ τὴν μάχαιραν, ποὺ δίδει τὸ Πνεῦμα καὶ ἡ ὁποία εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.

Κάνε το σχόλιο σου

Click here to post a comment

Απάντηση