Ευαγγέλια

Ο Απόστολος της Παρασκευής 4 Νοεμβρίου 2022

Το Ευαγγέλιο σήμερα Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023
 

Καντήλια εκκλησίας, στις καλύτερες τιμές

 

Ο Απόστολος της Παρασκευής 4 Νοεμβρίου 2022 Ερμηνευτική Παναγιώτη Τρεμπέλα.

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ Β´ 1 – 7

1 Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω περὶ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καὶ ὅσοι οὐχ ἑωράκασι τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί, 2 ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, συμβιβασθέντων ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰς πάντα πλοῦτον τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς καὶ τοῦ Χριστοῦ, 3 ἐν ᾧ εἰσι πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως ἀπόκρυφοι.

4 Τοῦτο δὲ λέγω ἵνα μή τις ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ· 5 εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμι, χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὑμῶν. 6 Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν Κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, 7 ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ καὶ βεβαιούμενοι ἐν τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ.

Απόστολος νέα ελληνικά, ερμηνευτική Παναγιώτη Τρεμπέλα

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ Β´ 1 – 7

1 Σᾶς εἶπα κοπιάζω καὶ ἀγωνίζομαι. Διότι θέλω νὰ γνωρίζετε, πόσον μεγάλον ἀγῶνα, ποίας προσευχὰς καὶ ποίας φροντίδας ἔχω διὰ σᾶς καὶ δι’ ἐκείνους, ποὺ μενοῦν εἲς τὴν Λαοδίκειαν καὶ δι’ ὅσους δὲν ἔχουν ἴδει τὸ πρόσωπόν μου καὶ δὲν μὲ ἐγνώρισαν σωματικῶς, 2 διὰ νὰ ἐνισχυθοῦν αἱ καρδίαι των, ποὺ κλονίζονται τώρα ἀπὸ τοὺς ψευδοδιδασκάλους. Καὶ ἢ ἐνίσχυσις αὐτὴ θὰ συντελεσθῇ μὲ τὴν ἕνωσιν τῶν Χριστιανῶν τούτων διὰ τῆς ἀγάπης, ὥστε ἐνωμένοι ὅλοι εἰς ἕνα σῶμα νὰ μὴ κλονίζωνται ἀπὸ τὰς ψευδοδιδασκαλίας. Καὶ ἔτσι νὰ πληροφορηθοῦν πλούσια διὰ τῆς ἐσωτερικῆς βεβαιότητος, τὴν ὁποίαν δίδει ἡ σύνεσις καὶ βαθεῖα γνῶσις τῆς ἀληθείας, ὥστε διὰ τῆς συνέσεως ταύτης νὰ γνωρίσουν τελείως τὸ μυστήριον τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ τοῦ Χριστοῦ.

3 Νὰ γνωρίσουν δηλαδὴ τὸ ἄγνωστον προτήτερα καὶ φανερωθὲν τώρα μέσον τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου διὰ τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον ὑπάρχουν ὅλοι οἰ θησαυροὶ τῆς σωτηριώδους σοφίας καὶ τῆς γνώσεως κρυμμένοι, καὶ μόνος αὐτὸς φανερώνει τούτους εἰς τοὺς ἐπιδεκτικοὺς καὶ ἀξίους. 4 Λέγω δὲ τοῦτο διὰ νὰ μὴ σᾶς ἐξαπατᾷ κανεὶς μὲ λόγους, ποὺ φαίνονται πιθανοί, καὶ μὲ τοὺς ὁποίους ζητεῖ νὰ σᾶς πείσῃ, ὅτι καὶ μακρὰν τοῦ Χριστοῦ ἠμπορεῖ κανεὶς νὰ εὕρῃ σοφίαν. 5 Ἀλλ’ ὅμως σᾶς ξεύρω καλὰ καὶ ἔχω πεποίθησιν, ὅτι δὲν θὰ ἐξαπατηθῆτε. Διότι ἂν καὶ ἀπουσιάζω σωματικῶς, ἀλλὰ μὲ τὸ πνεῦμά μου εἶμαι μαζί σας καὶ χαίρω, ποὺ βλέπω τὴν εὐταξίαν σας καὶ τὴν σταθερότητα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεώς σας.

6 Ὅπως λοιπὸν παρελάβετε ἀπὸ τὸν Ἐπαφρᾶν καὶ ἐδιδάχθητε ἀπὸ αὐτόν, ὅτι ὁ ἀληθὴς Χριστὸς εἶναι ὁ Ἰησοῦς ὁ Κύριος, ἀκριβῶς ἔτσι ἑξακολουθεῖτε νὰ πολιτεύεσθε. 7 Ἑξακολουθεῖτε νὰ μένετε ριζωμένοι στερεὰ καὶ νὰ οἰκοδομῆσθε ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἀποκτᾶτε μεγαλυτέραν βεβαιότητα περὶ τῆς πίστεως, καθὼς ἀκριβῶς ἐδιδάχθητε, προοδεύοντες περισσότερον εἰς τὴν πίστιν καὶ εὐχαριστοῦντες τὸν Θεόν, διότι σᾶς ἐχάρισε τὸν φωτισμόν της.

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 4 Νοεμβρίου 2022

Anklet Bracelet | Red | Gold Plated | inspired.jewelry