Ευαγγέλια

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης

Το Ευαγγέλιο σήμερα Τρίτη 12 Ιανουαρίου
Το Ευαγγέλιο για αύριο Τρίτη 12 Ιανουαρίου

Το Ευαγγέλιο σήμερα Τρίτη 12 Ιανουαρίου

Τρίτη 12 Ιανουαρίου, το σημερινό Ευαγγέλιο

Ευαγγέλιο σήμερα Τρίτη 12 Ιανουαρίου

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ι´ 39 – 42
39 Ἐζήτουν οὖν πάλιν πιάσαι αὐτὸν· καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. 40 Καὶ ἀπῆλθε πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου, εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ. 41 καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάννης περὶ τούτου, ἀληθῆ ἦν. 42 καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ.

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ι´ 39 – 42
39 Εζητούσαν και πάλιν οι Ιουδαίοι να τον πιάσουν, αλλά αυτός έφυγεν ανάμεσα από τα χέρια των. 40 Και ανεχώρησε πάλιν πέρα από τον Ιορδάνην, εις τόπον, όπου κατ’ αρχάς εβάπτιζεν ο Ιωάννης και έμεινεν εκεί. 41 Και πολλοί ήλθαν προς αυτόν και έλεγαν μεταξύ των ότι ο Ιωάννης δεν έκαμε κανένα θαύμα, όλα δε όσα ο Ιωάννης είπε δι’ αυτόν απεδείχθησαν αληθινά. 42 Και πολλοί επίστευσαν εις αυτόν.