Ευαγγέλια

Ευαγγέλιο Απόστολος της Κυριακής 7 Νοεμβρίου Ζ΄ Λουκά

Ευαγγέλιο Απόστολος της Κυριακής 7 Νοεμβρίου Ζ΄ Λουκά

Κυριακή Ζ΄ Λουκά 7 Νοεμβρίου
Ευαγγέλιο και Απόστολος
όπως θα ακουστούν αύριο στην Εκκλησία από σήμερα και με μετάφραση – απόδοση στα νέα Ελληνικά.

  Ευαγγέλιο σήμερα, αύριο, κάθε μέρα από την orthodoxia.online

Ευαγγελικά αναγνώσματα 2021 με απόδοση στα νέα ελληνικά 

Κυριακή Ζ΄ Λουκά 7 Νοεμβρίου
Η θεραπεία της αιμορροούσας γυναίκας και η ανάσταση της θυγατέρας του Ιάειρου

  1. Η σημερινή περικοπή μας παρουσιάζει:
  2. τη θεραπεία μιας ταλαίπωρης γυναίκας που ήταν άρρωστη δώδεκα ολόκληρα χρόνια την ανάσταση της μονάκριβης κόρης του Ιάειρου.

Η Εκκλησία μας, όταν προβάλλει αυτά τα θαύματα του Κυρίου, θέλει να μας υπενθυμίσει:

  1. την άπειρη θεϊκή δύναμη του Ιησού Χριστού.
  2. την απεριόριστη αγάπη του για μας τους ανθρώπους.
  3. τη συγκεκριμένη βοήθεια, που μας προσφέρει πάντα, όταν μάλιστα βρισκόμαστε σε δοκιμασίες και θλίψεις (φτώχεια, αρρώστιες, θάνατος).

Ευαγγέλιο σήμερα Κυριακή 7 Νοεμβρίου Ζ΄ Λουκά

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η´ 41 – 56

41 και ιδού ήλθεν ανήρ ω όνομα Ιάειρος, και ούτος άρχων της συναγωγής υπήρχε· και πεσών παρά τους πόδας του Ιησού παρεκάλει αυτόν εισελθείν εις τον οίκον αυτού, 42 ότι θυγάτηρ μονογενής ην αυτώ ως ετών δώδεκα και αύτη απέθνησκεν. Εν δε τω υπάγειν αυτόν οι όχλοι συνέπνιγον αυτόν. 43 και γυνή ούσα εν ρύσει αίματος από ετών δώδεκα, ήτις ιατροίς προσαναλώσασα όλον τον βίον ουκ ίσχυσεν υπ’ ουδενός θεραπευθήναι, 44 προσελθούσα όπισθεν ήψατο του κρασπέδου του ιματίου αυτού, και παραχρήμα έστη η ρύσις του αίματος αυτής. 45 και είπεν ο Ιησούς· Τις ο αψάμενός μου; αρνουμένων δε πάντων είπεν ο Πέτρος και οι συν αυτώ· Επιστάτα, οι όχλοι συνέχουσί σε και αποθλίβουσι και λέγεις τις ο αψάμενός μου; 46 ο δε Ιησούς είπεν· Ήψατό μου τις· εγώ γαρ έγνων δύναμιν εξελθούσαν απ’ εμού. 47 ιδούσα δε η γυνή ότι ουκ έλαθε, τρέμουσα ήλθε και προσπεσούσα αυτώ δι’ ην αιτίαν ήψατο αυτού απήγγειλεν αυτώ ενώπιον παντός του λαού, και ως ιάθη παραχρήμα. 48 ο δε είπεν αυτή· Θάρσει, θύγατερ, η πίστις σου σέσωκέ σε· πορεύου εις ειρήνην.

49 Έτι αυτού λαλούντος έρχεταί τις παρά του αρχισυναγώγου λέγων αυτώ ότι Τέθνηκεν η θυγάτηρ σου· μη σκύλλε τον διδάσκαλον. 50 ο δε Ιησούς ακούσας απεκρίθη αυτώ λέγων· Μη φοβού· μόνον πίστευε, και σωθήσεται. 51 ελθών δε εις την οικίαν ουκ αφήκεν εισελθείν ουδένα ει μη Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον και τον πατέρα της παιδός και την μητέρα. 52 έκλαιον δε πάντες και εκόπτοντο αυτήν. ο δε είπε· Μη κλαίετε· ουκ απέθανεν, αλλά καθεύδει. 53 και κατεγέλων αυτού, ειδότες ότι απέθανεν. 54 αυτός δε εκβαλών έξω πάντας και κρατήσας της χειρός αυτής εφώνησε λέγων· Η παίς, εγείρου. 55 και επέστρεψε το πνεύμα αυτής, και ανέστη παραχρήμα, και διέταξεν αυτή δοθήναι φαγείν. 56 και εξέστησαν οι γονείς αυτής· ο δε παρήγγειλεν αυτοίς μηδενί ειπείν το γεγονός.

Ευαγγέλιο σήμερα Κυριακή 7 Νοεμβρίου Ζ΄ Λουκά – Μετάφραση – απόδοση στα νέα Ελληνικά

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η´ 41 – 56

41 Και ιδού ήλθεν εις τον Ιησούν κάποιος άνθρωπος, που ωνομάζετο Ιάειρος. Και ήτο αυτός άρχων της συναγωγής. Και αφού έπεσε γονατιστός πλησίον των ποδών του Ιησού, τον παρεκάλει να έμβη εις τον οίκον του· 42 διότι είχε κόρην μονάκριβον περίπου δώδεκα χρόνων, και αυτή ήτο εις τα τελευταία της και επέθαινεν. Όταν δε ο Ιησούς επήγαινε εις το σπίτι του Ιαείρου, τα πλήθη του λαού τον εστενοχώρουν και τον επίεζον. 43 Και μία γυναίκα, που υπέφερεν από αιμορραγίαν προ δώδεκα ετών, η οποία μαζί με τα άλλα βάσανα της ασθενείας είχεν εξοδεύσει όλην την περιουσίαν της εις ιατρούς και δεν ηδυνήθη να θεραπευθή από κανένα, 44 αφού επλησίασεν από πίσω τον Ιησούν, ώστε να μη την αντιληφθή κανείς, επειδή εντρέπετο να γίνη φανερόν το νόσημά της, ήγγισε το άκρον του εξωτερικού ενδύματός του και παρευθύς εσταμάτησεν η αιμορραγία της. 45 Και είπεν ο Ιησούς· Ποίος είναι εκείνος, που με ήγγισεν; Επειδή δε όλοι οι τριγύρω ηρνούντο, είπεν ο Πέτρος και οι άλλοι μαθηταί, που ήσαν μαζί του· Διδάσκαλε, τα πλήθη του λαού σε περιεκύκλωσαν και σε πιέζουν· και συ λέγεις· Ποίος με ήγγισε; 46 Ο Ιησούς όμως είπε· Κάποιος με ήγγισε. Διότι εγώ εκατάλαβα, ότι εβγήκεν από επάνω μου δύναμις θαυματουργική. 47 Όταν δε είδεν η γυναίκα, ότι δεν εκρύφθη και δεν εξέφυγεν από τον Ιησούν αυτό που έκαμεν, ήλθε τρέμουσα από τον φόβον της και αφού έπεσε γονατιστή προ αυτού, διηγήθη εις αυτόν εμπρός εις όλον το πλήθος του λαού την αιτίαν, διά την οποίαν τον ήγγισε, και πως εθεραπεύθη αμέσως.

48 Ο Ιησούς δε της είπεν· Έχε θάρρος, κόρη μου· η πεποίθησις που είχες, ότι θα εύρισκες την υγείαν σου, εάν με ήγγιζες, αυτή η πίστις σου σε έχει θεραπεύσει. Πήγαινε εις το καλό, ειρηνική και ελευθέρα από κάθε ανησυχίαν, που εδοκίμαζες προτήτερα εξ αιτίας της ασθενείας σου. 49 Ενώ δε ωμίλει ακόμη ο Ιησούς, ήλθε κάποιος από το σπίτι του αρχισυναγώγου και του είπεν ότι απέθανεν η κόρη σου μη βάζης πλέον εις κόπον και ενόχλησιν τον Διδάσκαλον. 50 Ο Ιησούς όμως, όταν ήκουσε την είδησιν αυτήν, έδωκεν εις αυτόν την απάντησιν και είπε· Μη φοβήσαι, μόνον εξακολούθει να πιστεύης και θα σωθή από τον θάνατον η κόρη σου. 51 Όταν δε ήλθεν εις το σπίτι του Ιαείρου, δεν αφήκε να έμβη κανείς άλλος εις το δωμάτιον της νεκράς, παρά μόνον ο Πέτρος και ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος και ο πατέρας του κορασίου και η μητέρα. 52 Έκλαιον δε όλοι και εκτυπούσαν τα στήθη των και τας κεφαλάς των διά την νεκράν. Αυτός δε τους είπε· Μη κλαίετε· δεν απέθανεν, αλλά κοιμάται. 53 Και τον περιγελούσαν, διότι ήσαν βέβαιοι, ότι το κοράσιον ήτο πεθαμένον. 54 Αυτός όμως, αφού έβγαλεν έξω όλους και έπιασε το χέρι της, εφώναξε και είπε· Κόρη, σήκω επάνω. 55 Και επέστρεψεν εις το σώμα η ψυχή της, και ανεστήθη αμέσως· και ο Ιησούς διέταξε να της δοθή φαγητόν να φάγη διά να αναλάβη δυνάμεις κατόπιν της εξαντλήσεως, που της είχε φέρει η μακρά και θανατηφόρος ασθένειά της. 56 Και εκυριεύθησαν από βαθύν και μεγάλον θαυμασμόν οι γονείς της. Ο δε Ιησούς τους παρήγγειλε να μη είπουν εις κανένα το γεγονός, διά να μη ερεθίζεται ο φθόνος των εχθρών του.

Απόστολος σήμερα Κυριακή 7 Νοεμβρίου Ζ΄ Λουκά

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Α´ 11 – 19

11 Γνωρίζω δε υμίν, αδελφοί, το ευαγγέλιον το ευαγγελισθέν υπ’ εμού ότι ουκ έστι κατά άνθρωπον· 12 ουδέ γαρ εγώ παρά ανθρώπου παρέλαβον αυτό, ούτε εδιδάχθην, αλλά δι’ αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. 13 Ηκούσατε γαρ την εμήν αναστροφήν ποτε εν τω Ιουδαισμώ, ότι καθ’ υπερβολήν εδίωκον την εκκλησίαν του Θεού και επόρθουν αυτήν, 14 και προέκοπτον εν τω Ιουδαισμώ υπέρ πολλούς συνηλικιώτας εν τω γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. 15 Ότε δε ευδόκησεν ο Θεός ο αφορίσας με εκ κοιλίας μητρός μου και καλέσας διά της χάριτος αυτού 16 αποκαλύψαι τον υιόν αυτού εν εμοί, ίνα ευαγγελίζωμαι αυτόν εν τοις έθνεσιν, ευθέως ου προσανεθέμην σαρκί και αίματι, 17 ουδέ ανήλθον εις Ιεροσόλυμα προς τους προ εμού αποστόλους, αλλά απήλθον εις Αραβίαν, και πάλιν υπέστρεψα εις Δαμασκόν. 18 Έπειτα μετά έτη τρία ανήλθον εις Ιεροσόλυμα ιστορήσαι Πέτρον, και επέμεινα προς αυτόν ημέρας δεκαπέντε· 19 έτερον δε των αποστόλων ουκ είδον ει μη Ιάκωβον τον αδελφόν του Κυρίου.

Απόστολος σήμερα Κυριακή 7 Νοεμβρίου Ζ΄ Λουκά – Μετάφραση – απόδοση στα νέα Ελληνικά

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Α´ 11 – 19

11 Σας γνωστοποιώ δε, αδελφοί, ότι το ευαγγέλιον, που εκηρύχθη εις σας από εμέ, δεν είναι επινόημα ανθρώπου. 12 Διότι όχι μόνον οι λοιποί απόστολοι, αλλά και εγώ δεν παρέλαβον αυτό από άνθρωπον, ούτε το εδιδάχθην από άνθρωπον, αλλά παρέλαβον αυτό κατ’ ευθείαν δι’ αποκαλύψεως του Θεού, ο οποίος αμέσως μου εφανέρωσε και μου απεκάλυψε τον Ιησούν Χριστόν. 13 Ότι δε με υπερφυσικήν αποκάλυψίν μου παρεδόθη από αυτόν τον Θεόν το ευαγγέλιον, αποδεικνύεται από την κατά το παρελθόν δράσίν μου. Διότι ηκούσατε την διαγωγήν, που έδειξα κάποτε, όταν ηκολούθουν τον νόμον και τα έθιμα των Ιουδαίων. Ηκούσατε δηλαδή, ότι υπερβολικά κατεδίωκον την Εκκλησίαν του Θεού και προσεπάθουν να την καταστρέψω. 14 Και προώδευα εις τον Ιουδαισμόν περισσότερον από πολλούς συνομήλικάς μου εις το έθνος μου και εδείκνυον περισσότερον από αυτούς ζήλον υπέρ των παραδόσεων, που παρελάβομεν από τους πατέρας. 15 Όταν όμως ευηρεστήθη ο Θεός, ο οποίος με εξεχώρισε και με εξέλεξεν από τον καιρόν ακόμη, που ήμην εις την κοιλίαν της μητρός μου, και με εκάλεσε διά της χάριτός του, χωρίς εγώ από τα έργα μου να είμαι άξιος διά μίαν τέτοιαν εκλογήν, 16 διά να αποκαλύψη τον Υιόν αυτού εις το βάθος της ψυχής μου, διά να τον κηρύττω μεταξύ των εθνών, ευθύς δεν συνεβουλεύθην σάρκα και αίμα, δηλαδή άνθρωπόν τινα οιονδήποτε. 17 Ούτε ανέβην εις τα Ιεροσόλυμα προς συνάντησιν των Αποστόλων, που είχον κληθή προ εμού εις το αποστολικόν αξίωμα, αλλά επήγα εις την Αραβίαν και πάλιν επέστρεψα εις την Δαμασκόν. 18 Έπειτα, μετά τρία έτη αφ’ ότου επέστρεψα εις τον Χριστόν, ανέβην εις Ιεροσόλυμα διά να γνωρίσω τον Πέτρον και έμεινα πλησίον του δεκαπέντε ημέρας. 19 Άλλον δε από τους αποστόλους δεν είδον παρά μόνον τον Ιάκωβον τον αδελφόν του Κυρίου.

Κυριακή 7 Νοεμβρίου Ζ΄ Λουκά – Ερμηνεία Ευαγγελίου – Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος

 

Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής 7 Νοεμβρίου Ζ΄ Λουκά

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ´ 19 – 31

19 Ούσης ούν οψίας τη ημέρα εκείνη τη μια σαββάτων, και των θυρών κεκλεισμένων όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι διά τον φόβον των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστη εις το μέσον, και λέγει αυτοίς· Ειρήνη υμίν. 20 και τούτο ειπών έδειξεν αυτοίς τας χείρας και την πλευράν αυτού. εχάρησαν ούν οι μαθηταί ιδόντες τον Κύριον. 21 είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν· Ειρήνη υμίν. καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ, καγώ πέμπω υμάς. 22 και τούτο ειπών ενεφύσησε και λέγει αυτοίς· Λάβετε Πνεύμα άγιον· 23 αν τινων αφήτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς, αν τινων κρατήτε, κεκράτηνται. 24 Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα ο λεγόμενος Δίδυμος, ουκ ην μετ’ αυτών ότε ήλθεν ο Ιησούς. 25 έλεγον ούν αυτώ οι άλλοι μαθηταί· Εωράκαμεν τον Κύριον. ο δε είπεν αυτοίς· Εάν μη ίδω εν ταίς χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων, και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ήλων, και βάλω την χείρά μου εις την πλευράν αυτού, ου μη πιστεύσω. 26 Και μεθ’ ημέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς μετ’ αυτών. έρχεται ο Ιησούς των θυρών κεκλεισμένων, και έστη εις το μέσον και είπεν· Ειρήνη υμίν. 27 είτα λέγει τω Θωμά· Φέρε τον δάκτυλόν σου ώδε και ίδε τας χείράς μου, και φέρε την χείρά σου και βάλε εις την πλευράν μου, και μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός. 28 και απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτώ· Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. 29 λέγει αυτώ ο Ιησούς· Ότι εώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες. 30 Πολλά μεν ούν και άλλα σημεία εποίησεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, α ουκ έστι γεγραμμένα εν τω βιβλίω τούτω· 31 ταύτα δε γέγραπται ίνα πιστεύσητε ότι Ιησούς εστιν ο Χριστός ο υιός του Θεού, και ίνα πιστεύοντες ζωήν έχητε εν τω ονόματι αυτού.

Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής 7 Νοεμβρίου Ζ΄ Λουκά – Μετάφραση – απόδοση στα νέα Ελληνικά

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ´ 19 – 31

19 Εις επιβεβαίωσιν λοιπόν της μαρτυρίας ταύτης της Μαρίας, όταν εβράδυασε κατά την ημέραν εκείνην, την πρώτην της εβδομάδος, και ενώ αι θύραι του σπιτιού, όπου ήσαν μαζευμένοι οι μαθηταί, ήσαν κλεισταί ένεκα του φόβου, που είχαν ούτοι διά τους Ιουδαίους, ήλθεν ο Ιησούς και εστάθη εις το μέσον και είπεν εις αυτούς· ας είναι ειρήνη εις σας. 20 Και αφού είπε τούτο, έδειξεν εις αυτούς τας χείρας και την πλευράν του διά να ίδουν τα σημάδια των πληγών και πεισθούν, ότι αυτός ήτο ο σταυρωθείς Διδάσκαλός των. Κατόπιν λοιπόν της πληροφορίας, την οποίαν διά της επιδείξεως αυτής των θεραπευθεισών πληγών εσχημάτισαν, εχάρησαν οι μαθηταί, όταν είδαν τον Κύριον. 21 Όταν λοιπόν ησύχασε κάπως η πρώτη σφοδρά συγκίνησις, που εδοκίμασαν εξ αιτίας της μεγάλης των χαράς οι μαθηταί, είπε πάλιν εις αυτούς ο Ιησούς εν σχέσει προς την μέλλουσαν κλήσιν και αποστολήν των· Ας είναι ειρήνη εις σας. Καθώς με απέστειλεν ο Πατήρ διά το έργον της σωτηρίας των ανθρώπων, έτσι και εγώ σας στέλλω προς εξακολούθησιν του αυτού έργου. 22 Και αφού είπεν αυτό, προκειμένου να μεταδώση εις αυτούς την πνοήν της νέας ουρανίου ζωής, ενεφύσησεν εις τα πρόσωπά των, όπως άλλοτε ο Θεός εις το πρόσωπον του Αδάμ, και τους είπε· Λάβετε Πνεύμα Άγιον. 23 Εις όποιους συγχωρήσετε τας αμαρτίας, τους συγχωρούνται αυταί και από τον Θεόν· εις όποιους δε τας κρατείτε ασυγχώρητες, θα μείνουν για πάντα κρατημένες. 24 Ο Θωμάς όμως, ένας από τους δώδεκα Αποστόλους, που ελέγετο από τους ομιλούντας την ελληνικήν γλώσσαν Εβραίους Δίδυμος, δεν ήτο μαζί τους, όταν ήλθεν ο Ιησούς. 25 Όταν λοιπόν ήλθε, του έλεγαν οι άλλοι μαθηταί· Είδαμεν τον Κύριον. Αυτός όμως τους απήντησεν· Εάν δεν ίδω με τα μάτια μου εις τας χείρας του το σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το δάκτυλό μου εις το σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το χέρι μου εις την πλευράν του, ώστε όχι μόνον με τα μάτια μου, αλλά και με τα δάκτυλά μου να βεβαιωθώ, δεν θα πιστεύσω.

26 Πράγματι δε ύστερα από οκτώ ημέρας ήσαν πάλιν μέσα εις το σπίτι οι μαθηταί και μαζί με αυτούς ήτο και ο Θωμάς. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ ήσαν κλεισταί αι θύραι και εστάθη εις το μέσον των μαθητών και είπεν· ας είναι ειρήνη εις σας. 27 Έπειτα λέγει εις τον Θωμάν· Φέρε εδώ τον δάκτυλόν σου. Και ενώ με την ψηλάφησίν σου θα εξετάζης τα σημάδια των πληγών μου, συγχρόνως και με τα μάτια σου ίδε τας χείράς μου και φέρε κάτω από τα ενδύματά μου την χείρα σου και βάλε την εις την πλευράν μου, που εκτυπήθη από την λόγχην,και μη αφίνης τον εαυτόν σου να κυριευθή από την απιστίαν, ώστε να γίνης μονίμως και ανεπανορθώτως άπιστος, αλλά προόδευε και στηρίζου εις την πίστιν, ώστε να γίνης αμετακίνητος και αδιάσειστος εις αυτήν. 28 Και ο Θωμάς τότε απεκρίθη και είπεν εις αυτόν· Πιστεύω και ομολογώ, ότι είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. 29 Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς· Επίστευσες, επειδή με είδες. Μακαριώτεροι και περισσότερον καλοτύχοι είναι εκείνοι, οι οποίοι, καίτοι δεν είδαν με τα μάτια τους, όπως είδες συ, επίστευσαν. Και θα πιστεύσουν ούτως όλα τα μέλη της Εκκλησίας μου κατά τας επερχομένας γενεάς. 30 Σύμφωνα λοιπόν με όσα εξιστορήσαμεν, εκτός από το θαύμα της Αναστάσεώς του έκαμεν ο Ιησούς εμπρός εις τα μάτια των μαθητών του και πολλά άλλα αποδεικτικά θαύματα, που εδείκνυαν την θεότητά του και τα οποία δεν είναι γραμμένα εις το βιβλίον αυτό. 31 Αυτά δε, που εξεθέσαμεν, εγράφησαν διά να πιστεύσετε, ότι ο Ιησούς είναι ο υπό των προφητών προκηρυχθείς Χριστός, ο μονογενής Υιός του Θεού, και ίνα πιστεύοντες έχετε ως αναφαίρετον κτήμα σας την νέαν και θείαν και αιωνίαν ζωήν, η οποία μεταδίδεται εις τας ψυχάς των ανθρώπων διά μέσου αυτού και της επικλήσεως του ονόματός του.

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ