Εορτολόγιο 2021

Ημερολόγιο – Εορτολόγιο 2021 – 10 Ιανουαρίου

Ημερολόγιο – Εορτολόγιο 2021 – 10 Ιανουαρίου
Ο Όσιος Δομετιανός έζησε κατά τον 6ο αιώνα και ήταν γόνος πλούσιας οικογένειας.

Εκκλησία: Η γιορτή σήμερα Κυριακή.

Σήμερα γιορτάζει ο Όσιος Δομετιανός Επίσκοπος Μελιτηνής.

Ο Όσιος Δομετιανός έζησε κατά τον 6ο αιώνα και ήταν γόνος πλούσιας οικογένειας. Όντας φιλομαθής επιδόθηκε στην εκμάθηση των ελληνικών και των Αγίων Γραφών, προοδεύοντας πολύ στις σπουδές του. Αργότερα παντρεύτηκε μια ευσεβέστατη σύζυγο, την οποία δυστυχώς έχασε νωρίς.

Θέλοντας να μείνει πιστός στη μνήμη της έγινε κληρικός και αφοσιώθηκε στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Τα σπουδαία πνευματικά του χαρίσματα και η μόρφωσή του τον ανέδειξαν Επίσκοπο Μελιτηνής στη Μεσοποταμία. Ο όσιος, μαζί με τα πνευματικά και ποιμαντικά του χαρίσματα, κατείχε και μεγάλη πολιτική ικανότητα και επιδεξιότητα.

Για αυτό ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος του εμπιστεύθηκε πολιτική αποστολή στο βασιλιά των Περσών Χοσρόη τον Β’. Η επιτυχία με την οποία την εξετέλεσε έκανε τον αυτοκράτορα να παραχωρεί κατά καιρούς στην Επισκοπή Μελιτηνής μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία ο όσιος ξόδευε στις εκκλησιαστικές ανάγκες και την ίδρυση πτωχοκομείων. Πέθανε τον Ιανουάριο του 602, σε μια από τις επισκέψεις του στην Κωνσταντινούπολη.

Βίοι Αγίων

Αναφέρει ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης:

Δομετιανός της φθοράς απηλλάγη,
Eίπερ φθοράν χρη τόν δε τον βίον λέγειν.

“Oύτος ήτον κατά τους χρόνους του βασιλέως Ιουστινιανού του μικρού, του και ρινοτμήτου καλουμένου, εν έτει χϟα΄ [691], υιός Θεοδώρου και Ευδοκίας, οίτινες ήτον πλούσιοι από χρήματα. Oύτος λοιπόν σπουδάσας αρκετά την έξω παιδείαν, και την έσω των θείων Γραφών, συνεζεύχθη με γυναίκα διά γάμου ολίγον καιρόν. Aφ’ ου δε η γυνή του ετελεύτησε, κατέστη Eπίσκοπος της εν Μελιτινή αγίας Εκκλησίας, όταν ήτον τριάκοντα χρόνων, επειδή όλην την σπουδήν του είχεν εις την κατά Θεόν φιλοσοφίαν. Συγκεράσας λοιπόν την πολιτικήν φρόνησιν μαζί με την ασκητικήν αγωγήν, όχι μόνον έγινεν αίτιος σωτηρίας εις τους επαρχιώτας του Χριστιανούς, αλλά και εις όλον απλώς το γένος των Pωμαίων.

Διότι παρακαλεσθείς πολλαίς φοραίς από τον βασιλέα των Ρωμαίων Μαυρίκιον, εν έτει ωπδ΄ [884], απεστάλθη εις την Περσίαν. Και όταν ο Βαράμ εσηκώθη εναντίον εις τον βασιλέα των Περσών Χοσρόην, και εδίωξεν αυτόν από τον θρόνον, τότε ο Άγιος ούτος εστάθη αρκετός, και πάλιν απεκατέστησε τον Χοσρόην εις την βασιλείαν του. Όθεν διά το τοιούτον κατόρθωμα, υπέταξε τον Χοσρόην εις τους Pωμαίους, και τον έκαμε να πληρόνη δόσιμον εις αυτούς. Όθεν διά την αιτίαν ταύτην, ήτον ο Άγιος ούτος φίλος με τον Μαυρίκιον και την αυτού σύζυγον. Eκ της φιλίας δε ταύτης έγινε κύριος άσπρων πολλών. Τα οποία εξώδευσεν εις οικοδομήν αγίων Eκκλησιών, και πτωχοτροφείων.

Πηγαίνωντας δε δεύτερον εις την Κωνσταντινούπολιν, προς Κύριον εξεδήμησεν. Eτιμήθη δε το άγιον αυτού λείψανον από όλα τα τάγματα, τόσον τα βασιλικά, όσον και τα εκκλησιαστικά. Τεθέν γαρ αυτό μέσα εις σεντούκι, και δορυφορούμενον με λαμπάδας και ύμνους, εφέρθη εις την πατρίδα του. Πολλάς δε ενεργείας θαυμάτων έδειξεν ο αοίδιμος και ζων εν τη παρούση ζωή, και μετά τον αυτού θάνατον. Τελείται δε η αυτού Σύναξις εν τη Μεγάλη Eκκλησία. (από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)”

Υμνογραφία

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ὡς καθαρὸς καὶ φωτισμοῦ θείου πλήρης, τὴν τοῦ ποιμαίνειν ἐπιστεύθης φροντίδα, τοὺς ἄρνας Πάτερ ὅσιε Χρίστου τοῦ Θεοῦ ὅθεν δι’ ἀσκήσεως, καὶ ποικίλων θαυμάτων, τῆς ἱεραρχίας σου, τὴν χλαμύδα κοσμήσας, τῆς Ἐκκλησίας Δομετιανέ, ὤφθης κοσμήτωρ, αὐτῆς προϊστάμενος.