Εορτολόγιο 2020

Εορτολόγιο 2020 | Τρίτη 1 Δεκεμβρίου

Όσα μας συμβούλευαν οι Γεροντάδες μας περί του Τιμίου Σταυρού
Εορτολόγιο Δεκεμβρίου 2020 | Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 1 Δεκεμβρίου

Ορθόδοξος Συναξαριστής Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020.

Προφήτης Ναούμ
Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων
Όσιος Αντώνιος ο Νέος
Άγιος Ονήσιμος Αρχιεπίσκοπος Εφέσου


Άγιος Ανανίας ο Πέρσης
Άγιοι Ανανίας και Σολόχων Αρχιεπίσκοποι Εφέσου
Ανάμνηση των εγκαινίων του ναού του Αγίου Τρύφωνα Πλησίον της αγίας Ειρήνης αρχαίας και νέας
Άγιος Θεόκλητος Αρχιεπίσκοπος Λακεδαιμόνιας ο θαυματουργός

Νηστεία – Επιτρέπεται το ψάρι

Ευαγγέλιο

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΘ´ 45 – 48
45 Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας ἐν αὐτῷ καὶ ἀγοράζοντας 46 λέγων αὐτοῖς· Γέγραπται ὅτι ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς ἐστιν· ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν. 47 Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ’ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ· οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ, 48 καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσουσιν· ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων.