Εορτολόγιο 2020

Εορτολόγιο 2020: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Δεκεμβρίου

Οι Άγιοι Μάρκελλος, Φιλάγριος, Παγκράτιος γιορτάζουν σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2021
Εορτολόγιο 2020: Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου. Νηστεία. Ευαγγέλιο.

Εορτολόγιο 2020.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου.
Νηστεία.
Ευαγγέλιο.

Σήμερα 9 Δεκεμβρίου γιορτάζουν οι άγιοι:

Σύλληψη της Αγίας Άννης
Δικαία Άννα η προφήτιδα Μητέρα του προφήτη Σαμουήλ
Άγιος Σωσίθεος
Όσιος Στέφανος ο νεολαμπής «ὁ ἐν τῷ Ἁγίῳ Ἀντίπᾳ κειμένου»


Άγιος Ναρσής ο Πέρσης
Άγιος Ισαάκ
Αγία Βάσσα
Αγία Γουλχίλντα
Άγιος Εάσιος

Νηστεία – Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος

Ευαγγέλιο

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η´ 16 – 21
16 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ’ ἐπὶ λυχνίας ἐπιτίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσι τὸ φῶς. 17 οὐ γάρ ἐστι κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ γνωσθήσεται καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ. 18 βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε· ὃς γὰρ ἐὰν ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ὃς ἐὰν μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ. 19 Παρεγένοντο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. 20 καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ λεγόντων· Ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν σε θέλοντες. 21 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς· Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες αὐτόν.

Χρόνια Πολλά & Καλό Στάδιο
orthodoxia.online