Εορτολόγιο 2020

6 Σεπτεμβρίου | Εορτολόγιο – Τι γιορτή είναι σήμερα Κυριακή

Ευαγγέλιο Κυριακής 23 Αυγούστου ΙΑ´ Ματθαίου - Απόδοση εορτής κοιμήσεως Θεοτόκου
Εορτολόγιο 2020 : Τι γιορτάζουμε και ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Εορτολόγιο 2020 : Τι γιορτή είναι σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου – Τι γιορτάζουμε και ποιοι γιορτάζουν.

Ανάμνηση Θαύματος Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Χωναίς (ή Κολασσαίς)
Αγία Καλοδότη
Άγιοι Ευδόξιος, Ρωμύλος, Ζήνων, Μακάριος, Έντεκα Χιλιάδες Μάρτυρες και Χίλιοι Εκατόν Τέσσερις Στρατιώτες Μάρτυρες
Άγιος Φαύστος ο Πρεσβύτερος
Άγιοι Μακάριος και Ανδρέας
Άγιος Βίβος ο Οσιομάρτυρας


Άγιοι Κυριάκος, Διονύσιος και Ανδρέας
Αγίες Ανδροπελαγία και Θέκλα
Άγιος Θεόκτιστος ο ναύκληρος
Άγιος Κυριάκος ο δημότης
Άγιος Σαραπάβων ο βουλευτής


Ανάμνηση Εγκαινίων του Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου «εἰς τὸ Δεύτερον ἐν τῷ οἴκῳ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης»
Αγία Λυγερή η Νεομάρτυς η Χιοπολίτις
Σύναξη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Νημπορίου
Σύναξη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Περιμπλιώτη
Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου «των αδελφών του Κιέβου» εν Ρωσία
Σύναξη των εν Χίω Αγίων

 

Ευαγγέλιο σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑ´ 33 – 42
33 Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. ἄνθρωπος τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. 34 ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. 35 καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. 36 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. 37 ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. 38 οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ κατάσχωμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. 39 καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν. 40 ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; 41 λέγουσιν αὐτῷ· Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν. 42 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;