Εορτολόγιο 2020

5 Σεπτεμβρίου | Εορτολόγιο – Τι γιορτή είναι σήμερα Σάββατο

Εορτολόγιο 2020 | 6 Νοεμβρίου
Εορτολόγιο 2020 : Τι γιορτάζουμε και ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Εορτολόγιο 2020 : Τι γιορτή είναι σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου – Τι γιορτάζουμε και ποιοι γιορτάζουν.

Προφήτης Ζαχαρίας και η σύζυγος του Ελισάβετ
Άγιος Αβδαίος επίσκοπος Περσίας
Άγιοι Μέδιμνος, Ουρβανός, Θεόδωρος και Ογδόντα Ιερείς και Διάκονοι
Άγιος Πέτρος ο Απόστόλος ο «ἐν τῷ Ἀθήρᾳ»
Όσιος Αθανάσιος ηγούμενος Μονής Μπρέστ
Άγιος Άλτο

 

Ευαγγέλιο σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΒ´ 15 – 22
15 Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ. 16 καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν λέγοντες· Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπου· 17 εἰπὲ οὖν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ; ἔξεστι δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ· 18 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπε· Τί με πειράζετε, ὑποκριταί; 19 ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου. οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον. 20 καὶ λέγει αὐτοῖς· Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; 21 λέγουσιν αὐτῷ· Καίσαρος· τότε λέγει αὐτοῖς· Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ. 22 καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν, καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον.