Εορτολόγιο 2020

3 Σεπτεμβρίου | Εορτολόγιο – Τι γιορτή είναι σήμερα Πέμπτη

Εορτολόγιο 2020 | 6 Νοεμβρίου
Εορτολόγιο 2020 : Τι γιορτάζουμε και ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

Εορτολόγιο 2020 : Τι γιορτή είναι σήμερα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου – Τι γιορτάζουμε και ποιοι γιορτάζουν.

Άγιος Άνθιμος Ιερομάρτυρας επίσκοπος Νικομήδειας
Όσιος Θεόκτιστος συνασκητής του Μεγάλου Ευθυμίου
Άγιος Πολύδωρος ο Νεομάρτυρας από τη Λευκωσία
Άγιος Ζήνων
Αγία Βασίλισσα
Άγιος Χαρίτων


Άγιος Αρχοντίων
Άγιος Κωνσταντίνος ο Βασιλιάς ο νέος «ἐν τοῖς Ἁγίοις Ἀποστόλοις»
Άγιος Αριστίων Ιερομάρτυρας επίσκοπος Αλεξανδρείας
Ανακομιδή Ιερών λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης
Οσία Φοίβη η διακόνισσα
Άγιος Ιωάννης του Ροστώφ
Άγιος Πέτρος του Ούγγλις
Ανακομιδή Ιερών λειψάνων του Οσίου Άνθιμου του Βαγιάνου του εν Χίω

 

Ευαγγέλιο σήμερα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Γ´ 28 – 35

28 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ βλασφημίαι ὅσας ἐὰν βλασφημήσωσιν· 29 ὃς δ’ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλ’ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου κρίσεως· 30 ὅτι ἔλεγον, Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει. 31 ἔρχονται οὖν ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ ἔξω ἑστῶτες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν φωνοῦντες αὐτόν. 32 καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος· εἶπον δὲ αὐτῷ· Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦσί σε. 33 καὶ ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων· Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου ἢ οἱ ἀδελφοί μου; 34 καὶ περιβλεψάμενος κύκλῳ τοὺς περὶ αὐτὸν καθημένους λέγει· Ἴδε ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου· 35 ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφή μου καὶ μήτηρ ἐστί.

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα
 
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Γ´ 28 – 35
28 Αληθινά σας λέγω ότι θα συγχωρηθούν στους υιούς των ανθρώπων όλα τα αμαρτήματα και όλαι αι βλασφημίαι, όσας τυχόν ήθελον εκστομίσει. 29 Εκείνος όμως που από κακότητα ψυχής θα βλασφημήση στο Αγιον Πνεύμα (δηλαδή θα αποδώση τας φανεράς και λυτρωτικάς ενεργείας του Αγίου Πνεύματος στον διάβολον) αυτός δεν έχει άφεσιν στους αιώνας των αιώνων, αλλά είναι ένοχος αιωνίας καταδίκης”. 30 Είπε δε αυτά ο Ιησούς, διότι εκείνοι τον συκοφαντούσαν ότι έχει ακάθαρτον πνεύμα. 31 Ερχονται τότε η μητέρα του και αυτοί που ενομίζοντο αδελφοί του και αφού εστάθησαν έξω από το σπίτι, έστειλαν προς αυτόν και τον εφώναξαν να βγη. 32 Εκάθητο δε γύρω του πολύς λαός· είπον δε εις αυτόν· “ιδού η μητέρα σου και οι αδελφοί σου σε ζητούν έξω”. 33 Και απάντησε εις αυτούς λέγων· “ποιά είναι η μητέρα μου η ποίοι είναι οι αδελφοί μου;” 34 Και αφού περιέφερε ολόγυρα τα μάτια του εις εκείνους που εκάθηντο γύρω του, είπε· “ιδού η μητέρα μου και οι αδελφοί μου. 35 Διότι εκείνος, ο οποίος θα εφαρμόση το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μητέρα μου”.