Ελλάδα

Επιστολή ΠΕΘ προς την Υπουργό Παιδείας

ΠΕΘ: Προβληματίζει και διχάζει η στροφή της Πολιτείας «εις τα οπίσω»!

Θέμα: Διορισμός μονίμων θεολόγων εκπαιδευτικών κατά τό σχολικό έτος 2021-2022

Αξιότιμη κα υπουργέ,

Τά μέλη τού Δ.Σ. τής Ενώσεώς μας, η οποία εκπροσωπεί εδώ καί εβδομήντα έτη τόν κλάδο τών Θεολόγων, έχοντας άμεση καί εμπειρική γνώση τού προβλήματος πού δημιουργείται κάθε χρόνο στά σχολεία μας από τήν έλλειψη Θεολόγων εκπαιδευτικών, επιθυμούμε νά θέσουμε υπ΄ όψη σας τά εξής:

  1. Επαρκείς διορισμοί Θεολόγων στή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γενική, ειδική, επαγγελματική, δέν έχουν γίνει γιά τουλάχιστον μία δεκαετία. Κατά τό διάστημα αυτό οι διορισμοί Θεολόγων υπήρξαν ελάχιστοι καί αδυνατούσαν νά καλύψουν στό ελάχιστο τά υπάρχοντα κενά.

  2. Επειδή εφέτος κατατέθηκαν από μέρους θεολόγων 248 αιτήσεις συνταξιοδοτήσεως, κατά δέ τό προηγούμενο έτος περί τίς 100, τό γεγονός αυτό θά έχει ως αναγκαία συνέπεια τή δημιουργία πολλών οργανικών κενών στά σχολεία ολόκληρης τής Ελλάδας, τά οποία θά είναι παντελώς αδύνατον νά καλυφθούν από τούς ήδη διορισμένους Θεολόγους καθηγητές.

Εκτός τού θέματος τών ως άνω αποχωρούντων Θεολόγων, είναι ανάγκη νά ληφθεί υπ΄ όψη ότι κατά τό σχολικό έτος 2020-2021 προσλήφθηκαν 396 αναπληρωτές Θεολόγοι πλήρους ωραρίου καί 73 μειωμένου, γεγονός πού σημαίνει ότι όντως υπάρχουν αρκετά κενά Θεολόγων στή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

  1. Είμαστε βέβαιοι, επίσης, ότι είναι γνωστό στίς υπηρεσίες τού Υπουργείου Παιδείας καί τού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ότι η πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών, πρός κάλυψη μονίμων – καί όχι προσωρινών – κενών, καλύπτει μέν τίς υπάρχουσες διδακτικές ανάγκες, αλλά, ταυτόχρονα, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Καί τούτο διότι:

α) Η πρόσληψη τών αναπληρωτών καθηγητών, γιά διάφορους λόγους, συνήθως δέν γίνεται εγκαίρως, μέ συνέπεια νά χάνουν οι μαθητές απαραίτητα γι΄ αυτούς μαθήματα.

β) Οι προσλαμβανόμενοι ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, αφού, σέ κάθε σχολική χρονιά, υπηρετούν σέ διαφορετικά σχολεία, κατά κανόνα περισσότερα τού ενός, απαιτείται κάποιο διάστημα, ώστε νά γνωρίσουν τούς μαθητές τού σχολείου ή τών σχολείων, όπου υπηρετούν, καί εν γένει γιά νά εγκλιματισθούν στά σχολεία τους, μέ αποτέλεσμα νά χάνεται πολύτιμος χρόνος από τήν εκπαιδευτική διαδικασία, ώσπου νά τό επιτύχουν.

  1. Η ως άνω κατάσταση έχει μεταξύ άλλων καί ως αποτέλεσμα συνάδελφοι νά εργάζονται ως αναπληρωτές καθηγητές, γιά πάνω από μία δεκαετία, έχοντας νά καλύψουν τίς δαπάνες διαβίωσης τής οικογένειάς τους, τίς δικές τους καί τών παιδιών τους καί κάθε χρόνο νά εγγράφονται στό ταμείο ανεργίας, ενώ κανονικά θά έπρεπε νά είναι διορισμένοι, εδώ καί αρκετά χρόνια, γιά τόν απλούστατο λόγο, ότι καλύπτουν μόνιμα, τό τονίζουμε αυτό, μόνιμα κενά καί μόνιμες καί όχι προσωρινές ανάγκες τής εκπαίδευσης.

  2. Η τυχόν ανάθεση τής διδασκαλίας τού μαθήματος τών Θρησκευτικών σέ συναδέλφους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων προξενεί ακόμη σοβαρότερα προβλήματα. Διότι, οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων, παρά τήν τυχόν καλή τους θέληση καί πρόθεση, δέν έχουν ούτε τά τυπικά ούτε τά ουσιαστικά προσόντα, ώστε νά διδάξουν επαρκώς, νά επιμείνουν στά γόνιμα καί ουσιώδη σημεία τού μαθήματος, νά διαλεχθούν επιτυχώς μέ τούς μαθητές επί τών θεολογικών θεμάτων πού προκύπτουν καί νά επιλύουν επαρκώς τίς απορίες τών μαθητών.

Κατά συνέπεια, τό Υπουργείο Παιδείας καί Θρησκευμάτων είναι ανάγκη νά βρεί τρόπο νά διορίζει γιά τά μόνιμα κενά τής εκπαίδευσης μόνιμους εκπαιδευτικούς, επιλέγοντας, ως λύση, τήν πρόσληψη αναπληρωτών, μόνον γιά έκτακτες καί προσωρινές ανάγκες.

Γιά όλους τούς ως άνω λόγους παρακαλούμε νά προβείτε κατά τό τρέχον ημερολογιακό έτος σέ διορισμούς τουλάχιστον τριακοσίων (300) μονίμων Θεολόγων καθηγητών.

Γιά τό Διοικητικό συμβούλιο

Ο Πρόεδρος – Ο Γεν. Γραμματέας

Ηρακλής Ρεράκης – Παναγιώτης Τσαγκάρης

Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ – Υπ. Δρ. Θεολογίας