Ελλάδα

Εταιρεία Ορθοδόξων Σπουδών: Η Μακεδονία είναι μία και αποκλειστικά ελληνική

 

 

 

Ἡ «Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν» καλεῖ ὅλα τά μέλη της καί ὅλους τούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους καί φιλοπάτριδεςνά λάβουν μέρος στό συλλαλητήριο τῆς Κυριακῆς,

21 Ἰανουαρίου 2018, ὥρα 2 μ.μ., στήν πλατεῖα τοῦ Λευκοῦ Πύργου.Δέν πρέπει νά λείψει κανείς ἀπό αὐτήν τήν ἀντιστασιακή ἐκδήλωση ἀπέναντι στούς ἐπῃρμένους κοσμοκράτορες τῆς Ἀμερικῆς καί τῆς Εὐρώπης, πού νομίζουν ὅτι γονατίσαμε καί θά τούς προσκυνήσουμε. Ἡ ἱστορία οὔτε προδίδεται, οὔτε παραδίδεται. Εἶναι κληρονομιά καί ἰδιοκτησία ὑπογεγραμμένη μέ κόπους καί αἷμα. Ὅσοι δέν ἔχουν ἱστορία ἄς κοπιάσουν νά δημιουργήσουν καί νά μήν κλέβουν τούς κόπους καί τίς θυσίες ἄλλων, πλαστογραφώντας ξένη ταυτότητα. Ἄς ἀρκεσθοῦν στά δικά τους, εὐγνωμονώντας τούς προγόνους τους, πρός τούς ὁποίους ἀσεβοῦν, ἀπορρίπτοντας τήν καταγωγή τους. Τούς τό εἶπε ὁ Κύρο Γκλιγκόρωφ, ὁ δικός τους: «Ἐμεῖς εἴμαστε Σλάβοι καί ἤλθαμε στήν περιοχή τόν 6ο μ.Χ. αἰώνα. Δέν ἔχουμε καμμία σχέση μέ τόν Μ. Ἀλέξανδρο καί τούς Μακεδόνες».

 

Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί ἑλληνική. Τό ἐπιβεβαιώνουν καί τό ἐπικυρώνουν ἀναρίθμητες καί συνεχεῖς διά τῶν αἰώνων μαρτυρίες, γραμματειακές καί μνημειακές. Τό ἐπιβεβαιώνει μέ ἀδιάψευστη θεϊκή μαρτυρία ἡ Ἁγία Γραφή, τό πιό ἔγκυρο καί πολυδιαβασμένο κείμενο τῶν αἰώνων. Ὁ Μακεδόνας  Μ. Ἀλέξανδρος μέ ἑλληνική παιδεία καί γλώσσα, μέ δάσκαλο τόν μέγιστο τῶν Ἑλλήνων φιλοσόφων Ἀριστοτέλη, εἶναι κατά τήν Ἁγία Γραφή ὁ βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων (Α΄ Μακκαβαίων, κεφ. 1). Ὄργανο τῆς Προνοίας τοῦ Θεοῦ μετέφερε τήν ἑλληνική γλώσσα στά βάθη τῆς Ἀσίας καί βοήθησε τούς λαούς σέ Ἀνατολή καί Δύση νά ἀκούσουν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ στήν ἑλληνική γλώσσα. Χωρίς τόν Μ. Ἀλέξανδρο τό ἔργο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου θά ἦταν δύσκολο, σχεδόν ἀδύνατο. Ὁ Ἑλληνιστής Ἀπόστολος Παῦλος κηρύσσει καί γράφει ἑλληνικά, καί ὄχι σλαβικά, στίς πόλεις τῆς Μακεδονίας, Φιλίππους, Θεσσαλονίκη, Βέροια, σέ ἑλληνικά ἤ ἑλληνόφωνα ἀκροατήρια. Μακεδόνα ἄνδρα βλέπει στό ὅραμά του στήν Τρωάδα πού τόν προσκαλεῖ στά ἑλληνικά νά ἔλθει καί νά κηρύξει στήν ἑλληνική Μακεδονία: «Διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν» (Πράξ. 16, 9-10).

Ἡ Μακεδονία δέν εἶναι ἁπλῶς μία καί ἑλληνική, ἀλλά μία καί ἀδιαίρετα ἑλληνική, ἀποκλειστικά ἑλληνική, ἔστω καί ἄν δυσμενεῖς ἱστορικές συγκυρίες τήν διῄρεσαν καί τήν διένειμαν. Οἱ μικροί βόρειοι γείτονές μας, ἐπειδή δυσκολεύονται νά πάρουν τήν ὑπογραφή μας γιά τήν παραχώρηση ὅλης τῆς Μακεδονίας μέ τήν χρήση τοῦ ὀνόματος, ἐπενόησαν τώρα μέ τούς δῆθεν ἔξυπνους ξένους διπλωμάτες καί μεσολαβητές καί τούς ἀνόητους ἰδικούς μας καινούργιο σχέδιο νομιμοποίησης τῆς κλοπῆς, ἀλλά καί προσβολῆς ἰδικῆς μας: «Ἐντάξει, δέν καταφέραμε νά σᾶς κλέψουμε ὅλη τή Μακεδονία, νά δεχθεῖτε ὅμως ὅτι δέν εἶναι ἀποκλειστικά δική σας, εἶναι καί δική μας. Κανένας δέν ἔχει ἀποκλειστικό δικαίωμα ἐπί τῆς Μακεδονίας. Νά τήν μοιραστοῦμε σέ βόρεια, νότια, ἄνω, κάτω, νέα, παλιά Μακεδονία μέ μία σύνθετη ὀνομασία, πού θά ἔχει πρίν ἀπό τό ὄνομα ἕνα γεωγραφικό ἤ ἄλλο προσδιορισμό». Τούς ἀφήσαμε ἐπί χρόνια μέσα στό σπίτι τῆς Μακεδονίας ἀνενόχλητους νά κλέβουν τήν ἱστορία καί τήν κληρονομιά μας καί τώρα ζητοῦν καί τίτλους ἰδιοκτησίας μέ τήν ὑπογραφή μας. Αὐτό ἐπεξεργάζονται καί σέ αὐτό συμφωνοῦν καί οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ἰδικούς μας πολιτικούς. Θά τούς τό ἐπιτρέψουμε;

Καί ἄν ἀνοηταίνουν, δειλιοῦν, προδίδουν οἱ δικοί μας, ἄν ρίχνουν τίς ἀσπίδες καί λιποτακτοῦν, θά εἶναι μαζί μας ὅλοι ὅσοι ἔγραψαν ἱστορία στήν Μακεδονία, τήν μία καί ἀποκλειστικά ἑλληνική, ἀπό τόν Μ. Ἀλέξανδρο, τόν Ἀπόστολο Παῦλο, τόν Ἅγιο Δημήτριο, τούς Θεσσαλονικεῖς Κύριλλο καί Μεθόδιο, πού ἔδωσαν στούς Σλάβους τό ἀλφάβητο καί τούς μετέφρασαν τά ἑλληνικά βιβλία, τόν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, ὅλους τούς Ἁγιορεῖτες Ὁσίους τῆς μακεδονικῆς Χαλκιδικῆς, μέχρι τούς μεγάλους ἥρωες καί μακεδονομάχους τοῦ 20οῦ αἰώνα, πού ἔδωσαν καί τήν ζωή τους γιά τήν ἑλληνική Μακεδονία. Καί ἄν δέν ἔλθουν οἱ ἐπίσκοποι, φοβούμενοι τούς ἰσχυρούς, θά εἶναι μαζί μας οἱ μεγάλοι ἐθνομάρτυρες ἱεράρχες Γερμανός Καραβαγγέλης, Αἰμιλιανός Γρεβενῶν, Χρυσόστομος Δράμας (μετέπειτα Σμύρνης) καί πολλοί ἄλλοι. Τό εὐλογημένο ράσο, τό ματωμένο ράσο, θά εἶναι παρόν, μπροστά στούς ἀγῶνες, ὅπως πάντοτε. Πλῆθος ἱερέων καί μοναχῶν, θά δώσουμε ἀπτόητοι τήν μάχη ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν, γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν ἁγία, γιά τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία, γιά τήν ἑλληνική Μακεδονία τῆς Ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης καί τοῦ μοναδικοῦ ἑλληνικοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας καί οἱ Ἅγιοι μᾶς προστατεύουν καί μᾶς εὐλογοῦν. Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί ἀποκλειστικά ἑλληνική.

 

Μέ ἀγωνιστικούς χαιρετισμούς καί πίστη στήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ

Ὁ Πρόεδρος Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολ. Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ὁ Γενικός Γραμματεύς Ἀνδρέας Μπουλάκης Συνταγματάρχης ἐ. ἀ.

 

Εταιρεία Ορθοδόξων Σπουδών

Κάνε το σχόλιο σου

Click here to post a comment

Απάντηση

Διαβάστε μας στο