Εκκλησία

Το πρόγραμμα εορτασμού της Παναγίας της Θεοσκέπαστης

Το πρόγραμμα εορτασμού της Παναγίας της Θεοσκέπαστης

Δείτε την ανακοίνωση και το πρόγραμμα του εορτασμού της Παναγίας της Θεοσκέπαστης από τη Μητρόπολη Σύρου

Ἀγαπητοί µου Ἄνδριοι καί Ἀνδρίες,

καί ἐφέτος ἡ Πανανδριακή Ἑορτή τῆς Παναγίας τῆς Θεοσκεπάστου βρίσκει τήν Πατρίδα µας και τήν Ἄνδρο ὑπό τήν ἀπειλή τῆς πανδηµίας τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία, ὅπως ἔχουµε κατ’ ἐπανάληψη γράψει καί προφορικῶς ἀπό Ἄµβωνος διακηρύξει, σεβόµενη τόν ἄνθρωπο καί τό πολύτιµο ἀγαθό τῆς ὑγείας, τηρεῖ πάντοτε τίς οδηγίες τῶν ἁρµοδίων Ὑπηρεσιῶν τοῦ Κράτους καί ἔχει πράξει τό χρέος Της, µερικές φορές ὑπερβάλλουσα καί Ἑαυτήν.

Εἶναι γνωστό ὅτι κατά τήν περίοδο αὐτή καί ἡ Ἄνδρος ἀντιµετωπίζει ὡρισµένα µικρά προβλήµατα, τά ὁποῖα εὔχοµαι σύντοµα νά ἐπιλυθοῦν καί παντελῶς νά ἐξαλειφθοῦν.

Καθώς, λοιπόν, προσεγγίζει ἡ Ἑορτή τῆς Θεοσκεπάστου, Πολούχου τῆς Ἄνδρου καί τῶν ἁπανταχοῦ γῆς Ἀνδρίων καί µάλιστα τῶν Ναυτιλλοµένων, τήν Παρασκευή καί τό Σάββατο, 16 και 17 Ἀπριλίου, σᾶς ἀνακοινώνουµε ὅτι ἐφέτος ὁ Ἀκάθιστος Ὕµνος στήν Ἄνδρο θά ἑορτασθεῖ ὡς ἑξῆς:

• Τό ἀπόγευµα τῆς Παρασκευῆς καί τό πρωί τοῦ Σαββάτου καί Κυριακῆς Ε΄ Νηστειῶν, 16, 17 και 18 Ἀπριλίου, θά τελεσθοῦν οἱ διατεταγµένες Ἀκολουθίες σέ ὅλους τούς Ναούς τῆς Ἄνδρου.

• Στό Θεοµητρικό Ναό τῆς Θεοσκεπάστου οἱ ἀνωτέρω Ἱερές Ἀκολουθίες θά τελεσθοῦν µέ τήν παρουσία περιορισµένου ἀριθµοῦ πιστῶν, προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολίτου, δύο Πρεσβυτέρων καί τοῦ Διακόνου, ὡς ἑξῆς:

• Τήν Παρασκευή, 16 Ἀπριλίου, καί ὥρα 7η ἀπογευµατινή, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕµνου, χωρίς τήν καθιερωµένη Ἀγρυπνία.

• Τό πρωί τοῦ Σαββάτου, 17 Ἀπριλίου, καί ὥρα 07:30 πρωινή, ὁ Ὄρθρος καί ή Ἀρχιερατικἠ Θεία Λειτουργία, χωρίς τήν κατά τό ἔθος λιτανεία.

• Τό πρωί τῆς Κυριακῆς, 18 Ἀπριλίου, καί ὥρα 07:30 πρωινή, ὁ Ὄρθρος καί ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

• Κατά τίς αὐτές ἡµέρες, Παρασκευή, Σάββατο καί Κυριακή, 16-18 Ἀπριλίου, ὁ Ναός τῆς Θεοσκεπάστου θά εἶναι ἀνοικτός, ἀπό τό πρωί ἕως τό ἑσπέρας, γιά προσκύνηση καί ὀλιγόλεπτη ἀτοµική προσευχή, σύµφωνα µἐ τήν ὑπ’ ἀριθµ. 20651/2021 ΚΥΑ, µέ θέµα «Ἔκτακτα µέτρα προστασίας τῆς δηµοσίας ὑγείας ἀπό τόν κίνδυνο περαιτέρω διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊού COVID-19».

• Ὅλοι, καί οἱ παριστάµενοι στίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί οἱ προσερχόµενοι γιά προσκύνηση καί ἀτοµική προσευχή, παρακαλοῦνται νά τηροῦν τίς ἀναγκαῖες ἀποστάσεις καί νά φέρουν προστατευτικό κάλυµµα προσώπου (µάσκα).

• Ἐντεταλµένος Διακονητής τοῦ Ναοῦ θά καθαρίζει ἐπιµελῶς τήν Ἁγία Εἰκόνα.

• Μετά τίς ἑορτές τοῦ Ἁγίου Πάσχα, εὐχόµενοι καί προσευχόµενοι νά ἔχουν ἀποµακρυνθεὶ ὅλα τά προβλήµατα ἀπό τήν Ἄνδρο καί τήν Πατρίδα µας, θά πραγµατοποιηθεῖ ὁ ἐπίσηµος ἑορτασµός τῆς Παναγίας Θεσοκεπάστου, σέ συνεννόηση καί συνεργασία µέ τόν Δῆµο Ἄνδρου, ὡς καί κατά τό παρελθόν.

Πατρικά εὐχόµενοι, ἡ Παναγία ἡ Θεοσκέπαστη νά σκεπάζει τίς οἰκογένειές µας, τό νησί µας καί τήν Πατρίδα µας, καί µέ τήν βεβαιότητα ὅτι γρήγορα θά παρέλθει τό σύννεφο, πού σκεπάζει τόν τόπο µας καί τήν ψυχή µας, καί θά τιµήσουµε ὅλοι τήν Πανανδριακή Πανήγυρι τῆς Θεοσκεπάστου ὅπως τῆς ἁρµόζει, σᾶς παρακαλοῦµε νά σεβαστοῦµε ὅλοι καί νά προστατεύσουµε τό θεῖο δῶρο τῆς ὑγείας τῶν ἑαυτῶν µας καί τῶν συνανθρώπων µας, ὥστε νά ἑορτάσουµε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου µας µέ ὑγεία, χαρά καί πνευµατική ἀγαλλίαση.

Μέ ἑόρτιες εὐχές

† Ο ΣΥΡΟΥ & ΑΝΔΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β