Εκκλησία

Οικουμενικός Πατριάρχης: Το Φανάρι, όσον ολίγον έλαιον και αν του απομείνει, δεν θα παύσει να εκπέμπει φως

Στο νοσοκομείο εισήχθει και πάλι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Οικουμενικό Πατριαρχείο - Εορτή του Αγίου Πνεύματος
 

Καντήλια εκκλησίας, στις καλύτερες τιμές

 

Στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι εργασίες της οποίας ξεκίνησαν τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, πριν από πέντε χρόνια, το 2016, αναφέρθηκε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος χοροστάτησε χθες, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 21 Ιουνίου 2021, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος της Μεγαλωνύμου Κοινότητας Σταυροδρομίου.

Με αφορμή το κεντρικό σύνθημα της Μεγάλης Συνόδου, «εις ενότητα πάντας εκάλεσε», ο Παναγιώτατος επισήμανε ότι αυτή την ενότητα διετράνωσε η Σύνοδος του 2016, παρά την απουσία τεσσάρων Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών.

“Ηξιώθημεν και εφέτος να έλθωμεν εις τον καλλιμάρμαρον τούτον Ναόν της Παναγίας Τριάδος, έργον και αυτό της ευσεβείας των πατέρων μας, διά να τιμήσωμεν το παράκλητον Πνεύμα και να ακούσωμεν «τι εστιν ευάρεστον τω Κυρίω». Και αυτό το οποίον, υπέρ παν άλλο, μας διδάσκει η σημερινή μεγάλη εορτή ως «ευάρεστον τω Κυρίω» είναι η ενότης.

Έχομεν δε το πρότυπον της ιδανικής ενότητος εις τον Τριαδικόν μας Θεόν: τρία πρόσωπα – μία Θεότης. Δι᾽ αυτό ακριβώς και εορτάζοντες σήμερον το Πανάγιον Πνεύμα, το ομοούσιον και ομότιμον και ομόδοξον τω Πατρί και τω Υιώ, εορτάζομεν αυτήν ταύτην την Αγίαν Τριάδα.

202598857_10159295170414158_766553434725

Και λέγομεν ότι ενότης είναι το δίδαγμα της εορτής, διότι ο Ύψιστος Θεός, «ότε του πυρός τας γλώσσας διένειμεν, εις ενότητα πάντας εκάλεσε». Επαναλαμβάνοντες τους στίχους αυτούς του Κοντακίου της Πεντηκοστής είναι δύσκολον να μη ταξιδεύση η σκέψις και η καρδία μας εις την αγιοτόκον νήσον της Κρήτης, εις το Κολυμβάρι των Χανίων, εκεί όπου συνήλθεν, υπό την προεδρίαν της ημετέρας Μετριότητος, προ πενταετίας, ακριβώς αυτάς τας ημέρας, και συγκεκριμένως την 20ην Ιουνίου 2016, Δευτέραν του Αγίου Πνεύματος, όπως σήμερα, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, με κεντρικόν σύνθημα την φράσιν «εις ενότητα πάντας εκάλεσε».

Αυτήν την ενότητα διετράνωσεν η εν Κρήτη Σύνοδος, παρά την απουσίαν, κυριολεκτικώς την δωδεκάτην ώραν, τεσσάρων Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών. Αι εκκλησίαι αυταί δεν ετίμησαν την υπογραφήν των, ούτε εσεβάσθησαν τους κόπους των εκπροσώπων των και τας θυσίας δεκαετιών, εις τας οποίας υπεβλήθημεν όλαι αι Ορθόδοξοι Εκκλησίαι, με πρωτοστα-τούσαν την Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν, την γενναιοδώρως επωμισθείσαν την οικονομικήν δαπάνην του όλου εγχειρήματος.

Παρά ταύτα, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, θεία χάριτι και ευδοκία, επραγματοποιήθη και αποτελεί ήδη ιστορικόν γεγονός, διά το οποίον καυχώμεθα και δοξάζομεν τον αγαθοδότην Θεόν. Σας προτρέπομεν δε, και από της θέσεως αυτής, να μελετάτε τα σημαντικά κείμενα-αποφάσεις της Συνόδου και να εμπνέεσθε από αυτά, διά να πορεύεσθε εις την ζωήν σας, όπως λέγει και το σημερινόν αποστολικόν ανάγνωσμα, «μη ως άσοφοι, αλλ᾽ ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, ότι αι ημέραι πονηραί εισι … συνιέντες τι το θέλημα του Κυρίου»”.

202176270_10159295177439158_273474173433

Ο Παναγιώτατος επεσήμανε ότι από την πλευρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπάρχει πάντοτε η διάθεση και η πρόσκληση προς όλους για ενότητα και ομοψυχία.

“Από ημετέρας πλευράς υπάρχει όλη η διάθεσις και προσπάθεια, και καλούμεν πάντας, από του ιερού τούτου χώρου και κατά την μεγάλην αυτήν ημέραν της πίστεώς μας, εις ανταπόκρισιν εις την εις ενότητα και ομοψυχίαν κλήσιν της Μητρός Εκκλησίας, η οποία, όπως πάντοτε, έτσι και σήμερα, ευρίσκεται εις την διάθεσιν όλων των απανταχού της οικουμένης τέκνων της. Διότι η διακονία και ο αγιασμός και η σωτηρία αυτών είναι ο λόγος της υπάρξεώς της.

Προς την Μεγάλην Εκκλησίαν, το Πατριαρχείον μας, στρέφονται ευλαβώς και νοσταλγικώς τα όμματα της ψυχής εκατομμυρίων πιστών από ολόκληρον την οικουμένην. Και τούτο, όχι απλώς εκ λόγων συναισθηματικών, αλλά διότι ο Οικουμενικός Θρόνος απέδειξε διά μέσου των αιώνων ότι είναι φάρος τηλαυγής, δυνάμενος να προσφέρη φως, ελπίδα και ανακούφισιν προς πάσας τας κατευθύνσεις, προς πάντας τους ποικιλοτρόπως «κοπιώντας και πεφορτισμένους»”.

Στο σημείο αυτό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, υπενθυμίζοντας τους λόγους του μακαριστού Πατριάρχου Αντιοχείας Ηλία, ο οποίος, το 1976, σε ομιλία του είχε αναφερθεί εμφατικά στη σημασία και τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι το Φανάρι, “όσον ολίγον έλαιον και αν του απομείνη, δεν θα παύση να εκπέμπη φώς και να διακηρύττη την Αλήθειαν προς πάσαν κατεύθυνσιν”.

“Εν τω πνεύματι τούτω, ενθυμούμεθα ζωηρώς τους λόγους του αοιδίμου Πατριάρχου Αντιοχείας Ηλία, ο οποίος, εν έτει 1976, εις αντιφώνησίν του προς τον τότε Ηγούμενον της εν Θεσσαλονίκη Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των Βλατάδων, είπε, μεταξύ άλλων, και τα εξής αξιοσημείωτα: «Η Εκκλησία δεν είναι εκατομμύρια. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον μας βροντοφωνεί, ακριβώς επειδή έχει μικρόν αριθμόν, ότι η οικουμενικότης είναι δόγμα, είναι πίστις, είναι θεωτική ενέργεια του σαρκωθέντος Λόγου. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον είναι ο λύχνος που καίει και φωτίζει. Φωτίζει το φως της πίστεως και των παραδόσεων».

Και το επιμύθιον μας το λέγει το Πνεύμα της αληθείας και της Αποκαλύψεως, εις την Αποκάλυψιν του Ιωάννου: «Ο έχων ούς ακουσάτω τι το Πνεύμα λέγει ταίς Εκκλησίαις». Όποιος απαισιοδοξεί διά τα καθ᾽ ημάς ενταύθα πράγματα, ακουσάτω τι ο τρίτος τη τάξει Πατριάρχης της Ορθοδοξίας είπε. Οποιος απογοητεύεται, ακουσάτω ποίαν σημασίαν μπορεί να έχη το γεγονός ότι απεμείναμεν εδώ ολίγοι. Είναι άραγε ανάγκη να επαναλάβωμεν με τον ποιητήν ότι οι ολίγοι εις την ιστορίαν εφύλαξαν και πάντοτε φυλάττουν Θερμοπύλες;

Το Φανάρι, όσον ολίγον έλαιον και αν του απομείνη, δεν θα παύση να εκπέμπη φώς και να διακηρύττη την Αλήθειαν προς πάσαν κατεύθυνσιν. Εν τη βεβαιότητι ότι πάντοτε την αλήθειαν λέγει, εμπνεόμενον και διεπόμενον από το σήμερον τιμώμενον Πνεύμα της Αληθείας. Το Φανάριον, όσον ολίγοι και αν απομείνουν οι ακούοντες τι το Πνεύμα λέγει τη Εκκλησία της Πόλεως αυτής, δεν θα παύση να είναι ο λύχνος που καίει και φωτίζει, όπως είπεν ο μακαριστός Αντιοχείας Ηλίας, ο λύχνος που καίει και φωτίζει, είκοσι και ένα αιώνες τώρα, από αυτήν εδώ την Πόλιν, και που θα καίη και θα φωτίζη και εις το μέλλον, πάντοτε από αυτήν την Πόλιν, την έδραν της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας”.\

202332660_10159295173939158_854796771638

Και ο Παναγιώτατος συνέχισε :

“Ημείς προσωπικώς ευγνωμονούμεν τον Κύριον διότι, εν τη ανεξιχνιάστω βουλή Αυτού, μας εκάλεσε προ τριακονταετίας εις τον Οικουμενικόν Θρόνον και μας έδωκεν ως άμεσον ποίμνιον όλους εσάς τους αποτελούντας την ομογένειαν της ιστορικής αυτής Πόλεως, και μένοντας στενώς συνδεδεμένους με την Μητέρα Εκκλησίαν, εις αμοιβαίαν αντίδοσιν αφορμών χαράς και εγκαυχήσεως, ή, εάν έτσι θελήση ο Θεός, και εις συσταύρωσιν και συμπόρευσιν Εκκλησίας και ποιμνίου προς το πάθος. Αλλά τας τοιαύτας θλιβεράς στιγμάς του ιστορικού μας βίου ακολουθεί η ανάστασις, και εμείς συνεχίζομεν την πορείαν μας «ποτέ από το χρέος μη κινούντες»”.

Ο Πατριάρχης ευχαρίστησε εγκαρδίως τον Σεβ. Μητροπολίτη Τρανουπόλεως κ. Γερμανό, Αρχιερατικώς Προϊστάμενο της Κοινότητος Σταυροδρομίου, “διά την κατά πάντα εύορκον και θυσιαστικήν διακονίαν του εις την περιφέρειαν Σταυροδρομίου επί μισόν σχεδόν αιώνα”, καθώς και τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Τράλλεων κ. Βενιαμίν, που συμπαρίσταται στον Μητροπολίτη Τρανουπόλεως, και ο οποίος “εντός ολίγου χρόνου κατώρθωσε να κερδίση την αγάπην και την εκτίμησιν των ενοριτών της Αγίας Τριάδος και των άλλων Χριστιανών της Κοινότητος”. Συνεχάρη, επίσης, τον δραστήριο Πρόεδρο της Εφοροεπιτροπής της Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, Εντιμ. κ. Γεώργιο Παπαλιάρη και τους συνεργάτες του για το επιτελούμενο πολυσχιδές έργο τους προς όφελος των μελών της Κοινότητας.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Παναγιώτατος απευθύνθηκε σε όλα τα παιδιά της Ομογένειας και ιδιαιτέρως στους μαθητές του Ζωγραφείου, αντιπροσωπεία των οποίων εκκλησιάστηκε σήμερα, μαζί με τον Διευθυντή και καθηγητές του ιστορικού σχολείου.

“Ιδιαιτέρως επιθυμούμεν να ευχηθώμεν πατρικώς εις τους προσφιλείς μαθητάς του Ζωγραφείου, αλλά και εις όλα τα παιδιά της Ομογενείας μας, χαρούμενες, ευλογημένες και ξεκούραστες διακοπές, ώστε να επανέλθουν τον Σεπτέμβριον με υγείαν και φιλομάθειαν διά το νέον σχολικόν έτος. Αγαπητά μας παιδιά, είστε το καύχημα και η κρυφή μας χαρά. Γνωρίζομεν ότι η περυσινή χρονιά υπήρξεν ιδιαιτέρως δύσκολος διά εσάς, και λόγω των περιορισμών οι οποίοι επεβλήθησαν εις την διά ζώσης εκπαίδευσιν, διά την αποφυγήν της περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού. Σας συγχαίρομεν ολοκαρδίως, καθώς και τους καλούς και αξίους διδασκάλους σας, υπό την εμπνευσμένην διεύθυνσιν του Εντιμολογιωτάτου Άρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου κ. Ιωάννου Δεμιρτζόγλου, διά το σθένος και την όρεξίν σας για μόρφωσιν και γράμματα. Το Πανάγιον Πνεύμα να σας σκέπη, να σας φωτίζη και να σας καθοδηγή”.

Προηγουμένως, τον Πατριάρχη καλωσόρισαν ο Μητροπολίτης Τρανουπόλεως και ο Πρόεδρος της Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος.

203582489_10159295169604158_163877936373

202217060_10159295170394158_875560952905

203278301_10159295170969158_184290477320

203614611_10159295171559158_618107165759

204666247_10159295173949158_238212478476

203757737_10159295171664158_136981201245

202507743_10159295173934158_359951034294

204501184_10159295174294158_441424595827

204760043_10159295174304158_396462477026

205308419_10159295175089158_551632826456

203630486_10159295175184158_230847599782

202261998_10159295176199158_696638500112

202231831_10159295176354158_600484576820

202468774_10159295176379158_482977589697

202606968_10159295170854158_850949928867

Από το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Φωτογραφίες: Νίκος Παπαχρήστου / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Handmade Starfish Summer Bracelet Gold Plated | inspired.jewelry