ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος για την Αγία Σοφία

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος για την Αγία Σοφία
Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος για την Αγία Σοφία και την επιχειρούμενη από την Τουρκική κυβέρνηση αλλαγή καθεστώς λειτουργίας της Εκκλησίας

Τήν Τετάρτην, 25ην Ἰουνίου/ 8ην Ἰουλίου 2020, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προέβη εἰς τήν κάτωθι δήλωσιν ὑπέρ διατηρήσεως τοῦ Καθεστῶτος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Σοφίας ἀγγλιστί:

Statement of His Beatitude Patriarch Theophilos III

on the Status of the Hagia Sophia Shrine

It is with utmost seriousness that We express Our concern over recent calls from members of the Turkish government to alter the current status of the Hagia Sophia from a museum to a mosque.

This magnificent Byzantine Church structure, which captivates the world until today, has a history stretching even farther back into Christendom than the 6th century. Over the course of generations, the region and its people have passed through challenging times that have left painful memories. However, it has been to Turkey’s credit that for nearly 100 years it has administered the Hagia Sophia as a museum in order to maintain an extent of neutrality over the site. Subsequently, people from all over the world and from every background are able to enjoy its spiritual, architectural, and historical splendor.

Furthermore, museum status, i.e. indiscriminate accessibility, to Hagia Sophia has bore fruit where there otherwise could have been further contention. Hagia Sophia today remains a symbol of tolerance. Some may find spiritual refreshment within its boundaries, others may be inspired by its testament to human accomplishment, and others may view it through individual prisms of meaning. However, this array of outcomes does the best possible justice to the site, which without question was always intended to inspire awe and to glorify Almighty God.

As stewards of sacred heritage in Jerusalem and the Holy Land, for nearly 2,000 uninterrupted years, in a land over which three Abrahamic faiths lay equal claim, We strongly attest to the fact that accessibility promotes peace and mutual respect, whereas attitudes of exclusivity promote conflict and bitterness. We hope and pray, for the benefit of all people of good will, and for Turkey as a nation with the potential to influence our entire region down a path of growth and mutual co-existence, that the present status of the Hagia Sophia is respected and preserved.

THEOPHILOS III

PATRIARCH OF JERUSALEM

Εκφράζουμε με μεγάλη σοβαρότητα την ανησυχία μας για τις πρόσφατες εκκλήσεις των μελών της τουρκικής κυβέρνησης να μεταβάλουν την τρέχουσα κατάσταση της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί. Αυτή η υπέροχη δομή της Βυζαντινής Εκκλησίας, που αιχμαλωτίζει τον κόσμο μέχρι σήμερα, έχει μια ιστορία που εκτείνεται ακόμη πιο μακριά στο Χριστιανισμό από τον 6ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια των γενεών, η περιοχή και οι άνθρωποι της έχουν περάσει από δύσκολες στιγμές που έχουν αφήσει οδυνηρές αναμνήσεις. Ωστόσο, είναι προς τιμήν της Τουρκίας ότι για σχεδόν 100 χρόνια διοικεί την Αγία Σοφία ως μουσείο προκειμένου να διατηρήσει ένα βαθμό ουδετερότητας στον ιστότοπο. Στη συνέχεια, άνθρωποι από όλο τον κόσμο και από κάθε υπόβαθρο μπορούν να απολαύσουν το πνευματικό, αρχιτεκτονικό και ιστορικό μεγαλείο του. Επιπλέον, η κατάσταση του μουσείου, δηλαδή η αδιάκριτη προσβασιμότητα, στην Αγία Σοφία απέφερε καρπούς όπου διαφορετικά θα μπορούσε να υπήρχε περαιτέρω διαμάχη. Η Αγία Σοφία παραμένει σήμερα σύμβολο ανοχής. Κάποιοι μπορεί να βρουν πνευματική ανανέωση εντός των ορίων του, άλλοι μπορεί να εμπνευστούν από τη μαρτυρία του για την ανθρώπινη ολοκλήρωση και άλλοι μπορεί να το δουν μέσα από μεμονωμένα πρίσματα του νοήματος. Ωστόσο, αυτή η σειρά αποτελεσμάτων κάνει την καλύτερη δυνατή δικαιοσύνη στον ιστότοπο, ο οποίος χωρίς αμφιβολία είχε πάντα σκοπό να εμπνεύσει δέος και να δοξάσει τον Παντοδύναμο Θεό. Ως υπεύθυνοι ιερής κληρονομιάς στην Ιερουσαλήμ και τους Αγίους Τόπους, για σχεδόν 2.000 χρόνια χωρίς διακοπή, σε μια χώρα στην οποία τρεις ισραηλινές θρησκείες διεκδικούν τον ίδιο ισχυρισμό, βεβαιώνουμε έντονα το γεγονός ότι η προσβασιμότητα προωθεί την ειρήνη και τον αμοιβαίο σεβασμό, ενώ οι στάσεις της αποκλειστικότητας προάγουν τις συγκρούσεις και πικρία. Ελπίζουμε και προσευχόμαστε, προς όφελος όλων των ανθρώπων καλής θέλησης, και για την Τουρκία ως έθνος με τη δυνατότητα να επηρεάσει ολόκληρη την περιοχή μας σε μια πορεία ανάπτυξης και αμοιβαίας συνύπαρξης, ώστε να γίνει σεβαστή η παρούσα κατάσταση της Αγίας Σοφίας και διατηρημένο.

Ἡ δήλωσις αὕτη ὑπογραμμίζει ἰδιαιτέρως ἑλληνιστί ὅτι “Ἡμεῖς ὡς ἐμπεπιστευμένοι κληρονομίαν ἐπί δύο χιλιάδας ἔτη ἀδιακόπτως εἰς Ἱερουσαλήμ καί τήν Ἁγίαν Γῆν, εἰς τήν ὁποίαν αἱ τρεῖς Μονοθεϊστικαί θρησκεῖαι ἀνάγουν τήν ἀρχήν αὐτῶν εἰς τόν Πατριάρχην Ἀβραάμ καί ἔχουν ἴσας ἀξιώσεις, ἐπιμαρτυροῦμεν τό γεγονός ὅτι ἡ προσβασιμότης προάγει τήν εἰρήνην καί τόν ἀμοιβαῖον σεβασμόν, ἐν ᾧ ἡ ἀποκλειστικότης προάγει τήν ἔριδα καί τήν πικρίαν.

Προσευχόμεθα διά τό ὄφελος ὅλων τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσεως καί διά τήν Τουρκίαν ὡς ἔθνος μέ τήν δυνατότητα νά ἐπηρεάσῃ ὁλόκληρον τήν περιφέρειαν ἡμῶν πρός τήν ὁδόν τῆς αὐξήσεως καί τῆς ἀμοιβαίας συνυπάρξεως διά τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς διατηρήσεως τοῦ ἐπικρατοῦντος καθεστῶτος τῆς Ἁγίας Σοφίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας