Εκκλησία

Μητροπολίτης Βεροίας Παντελεήμων: «Ο Άγιος Λουκάς θα συνεορτάσει με την Μυροφόρο Αγία»

Μητροπολίτης Βεροίας Παντελεήμων: «Ο Άγιος Λουκάς θα συνεορτάσει με την Μυροφόρο Αγία» | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | Μητροπολίτης Βεροίας | ειδήσεις | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία
Το απόγευμα της Τρίτης, 4 Ιουνίου, ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Εσπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Το απόγευμα της Τρίτης, 4 Ιουνίου, ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Εσπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Πλήθος κόσμου προσήλθε, όπως κάθε Τρίτη απόγευμα, για να προσκυνήσει τα χαριτόβρυτα Ιερά Λείψανα του Θαυματουργού Αγίου Λουκά, να ζητήσει τη θεραπευτική του χάρη και να τον ευχαριστήσει για τα πολυάριθμα θαύματα που επιτελεί καθημερινά.

Ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων κηρύττοντας τον θείο λόγο αναφέρθηκε στην εορτή της οσιακής κοιμήσεως του Αγίου Λουκά που θα εορταστεί τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με το λατρευτικό πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί και ανακοίνωσε την έλευση της αφθάρτου τιμίας Χειρός της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, η οποία θα συνεορτάσει φέτος μαζί με τον Θαυματουργό Άγιο Λουκά, λέγοντας μεταξύ άλλων: Μεταξύ των πολλών θαυμάτων τα οποία επιτέλεσε ο Χριστός κατά τη διάρκεια της επιγείου ζωής του είναι και το θαύμα της θεραπείας του τυφλού, το οποίο θα ακού­σουμε στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της ερχόμενης Κυριακή.

Ένας εκ γενετής τυφλός θερα­πεύεται από τον Χριστό και αποκτά το φως του. Και δεν αποκτά μόνο το φως των φυσικών οφθαλμών του, αλλά αποκτά και το φως των πνευματικών οφθαλμών του. Μπο­­ρεί να δει και να διακρί­νει τον Χρι­στό, ως τον αληθινό σωτήρα και λυτρωτή του, σε αντί­θεση με τους Φαρισαίους και πολ­λούς άλ­λους ανθρώ­πους της εποχής του και της εποχής μας οι ο­ποίοι, ενώ έχουν μάτια, δεν μπο­ρούν να δια­κρίνουν το φως.

Ο Χριστός, γράφει ο άγιος Λουκάς, ο ιατρός και θαυματουργός, μιλά αρκετές φορές για την πνευ­ματική τύφλωση. «Τι είναι λοιπόν η πνευματική τύφλωση;», ρωτά ο άγιος. «Από αυτήν υποφέρουν», απαντά, «όσοι δεν επιθυμούν να δουν το αληθινό Φως, που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Τυφλοί είναι όλοι όσοι, σύμφωνα με τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, δεν Τον δέχθηκαν, αυτοί που αρνήθη­καν να δουν σ᾽Αυτόν το αληθινό φως. Οι τυφλοί σκεπάζουν τα μάτια στο ουράνιο φως του Ευ­αγ­γε­λίου του Χριστού. Οι τυφλοί είναι πεπεισμένοι ότι κατέχοντας την επι­στημο­νική γνώση και τη βαθυ­στόχαστη φιλοσοφία γνώρι­σαν το Αληθινό Φως και δεν επι­θυ­μούν να γνωρί­σουν κανένα άλλο φως.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός», συνεχίζει ο άγιος Λουκάς, «στηλίτευσε τους Ιουδαίους και τους Φαρισαί­ους για τους οποίους τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης ήταν το μονα­δι­κό φως. Απέρρι­ψαν το φως του Χριστού, δίωξαν τον Κύριο. Τον σταύρωσαν και σκέφθηκαν ότι έσβη­σε αυτό το Φως. Αλλά το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν».

Ποιο είναι αυτό το σκοτάδι το οποίο δεν μπορεί να καλύψει και να εξαφανίσει το φως του Χρι­στού; ρωτά ο άγιος Λουκάς, για να απα­ντήσει ο ίδιος ότι «είναι το φως της ανθρώπινης ματαιοδο­ξίας και της γνώσεως που κάποιοι άν­θρω­ποι νομίζουν ότι διαθέτουν, όπως συνέ­­βαινε με τους Γραμμα­τείς και τους Φαρισαίους που πίστευαν ότι οι μαθητές του Χριστού που ήταν απλοί αλιείς βρισκόταν στο σκο­τά­δι· και όπως συμβαίνει ακόμη και στις ημέρες μας, κατά τις οποίες κά­ποιοι πι­στεύουν ότι επειδή έχουν επιστη­μο­νικές γνώ­σεις κα­τέχουν την αλή­θεια και οι υπόλοιποι ζουν στο σκοτάδι».

Όμως όλοι αυτοί πλανώνται, διό­τι «ο Κύριος ήρθε ώστε το θει­κό του φως να επισκιάσει κάθε ματαιόδοξη ανθρώπινη σοφία, κάθε τε­χνητό καπνίζον φως, που εκπέμπουν άνθρωποι γεμάτοι υπερηφάνεια και έπαρση, που θε­ω­ρούν ότι με το μυαλό τους μπο­ρούν να κατα­νοήσουν όλη την αλήθεια. Αυτούς, που θεωρούν τους εαυτούς τους βλέποντες, ο Κύριος τους έκανε μη βλέποντες. Και τους απλούς ανθρώπους, που έχουν καθαρή καρδιά, που δέχο­νται το Ευ­αγ­γέλιο με πίστη, όπως τα μικρά παιδιά δέχονται τα λόγια των γονιών τους, ο Κύριος τους έκα­νε βλέποντες».

Μη βλέποντες είναι αυτοί, συ­νε­χίζει ο άγιος Λουκάς, οι ο­ποίοι με τη θέλησή τους εγκαταλείπουν τον Χριστό και το φως του, όπως έκα­ναν οι Ιουδαίοι που εγκατέ­λει­παν τον νόμο του Θεού και πα­ρα­συρό­ταν στην ειδωλολατρία. Για αυτούς έγραφε ο προφήτης Ιεζεκιήλ ότι «έχουσιν οφθαλμούς του βλέ­πειν και ου βλέπουσι και ώτα έχου­σι του ακούειν και ουκ ακού­ουσι». Και το ίδιο ισχύει και σήμερα, γιατί πολλοί είναι αυ­τοί που δεν επιθυ­μούν να γνωρίζουν το φως της Αληθείας, αυ­τοί που προτιμούν να μην πορεύ­ονται στον δρόμο του Χρι­στού αλλά στους δικούς τους δρόμους.

Όμως αυτοί οι δρόμοι είναι εξαι­ρετικά επικίνδυνοι για τους ανθρώπους, διότι, όπως γράφει ο προ­­­φήτης Ησαίας, ο Θεός λέγει ότι θα οδηγήσει τους τυφλούς σε δρόμο που δεν γνωρίζουν και όχι σε αυτόν που νομίζουν ότι έχουν επι­λέξει. Και από αυτόν τον δρόμο δεν υπάρχει καμία διέξοδος παρά μόνο η επιστροφή στον Χριστό, που μπο­ρεί να μετατρέψει το σκο­τάδι σε φως και να καθοδηγήσει τους αν­θρώπους που μπλέχτη­­καν στο σκο­τάδι σε ευθείς δρόμους.

Δεν υπάρχει όμως λόγος να τα­λαι­πωρούμεθα από την πνευμα­τική τύφλωση. «Ας στρέψου­με όλη μας την ύπαρξη προς το Αληθινό Φως», όπως μας προτρέ­πει ο άγιος Λουκάς. «Το μόνο που απαιτείται από μας είναι να απαρ­νηθούμε τους δικούς μας δρόμους, που μό­νοι μας επινοούμε, να παύ­σουμε να διευθετούμε τη ζωή μας όπως μας αρέσει, να ανα­γνωρί­σου­με την τυ­φλωσή μας και να στρα­φού­με με όλη μας την καρδιά προς τον Κύριο Ιησού Χρι­στό». Και ο Κύριος θα φωτίσει τις σκοτεινές μας καρδιές με το φως του, όπως φώτισε και τα μάτια και την καρ­διά του τυφλού.

Μητροπολίτης Βεροίας Παντελεήμων: «Ο Άγιος Λουκάς θα συνεορτάσει με την Μυροφόρο Αγία» | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | Μητροπολίτης Βεροίας | ειδήσεις | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία Μητροπολίτης Βεροίας Παντελεήμων: «Ο Άγιος Λουκάς θα συνεορτάσει με την Μυροφόρο Αγία» | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | Μητροπολίτης Βεροίας | ειδήσεις | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία Μητροπολίτης Βεροίας Παντελεήμων: «Ο Άγιος Λουκάς θα συνεορτάσει με την Μυροφόρο Αγία» | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | Μητροπολίτης Βεροίας | ειδήσεις | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία Μητροπολίτης Βεροίας Παντελεήμων: «Ο Άγιος Λουκάς θα συνεορτάσει με την Μυροφόρο Αγία» | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | Μητροπολίτης Βεροίας | ειδήσεις | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία