Εκκλησία

Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς για την πανδημία

Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς για την πανδημία

Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς: «Ἀπολαμβάνομε» τά ἐπίχειρα τῆς σχάσεώς μας ἀπό τήν πηγή τῆς Ζωῆς καί καλούμεθα εἰς αὐτογνωσία καί μετάνοια.

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 26ῃ Νοεμβρίου 2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

«Πᾶσα παράβασις καί παρακοή ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν» (Ἑβρ.2,2). Σήμερον πού ἡ ἁμαρτία δέν ἀπενοχοποιήθη ἁπλῶς ἀλλά ἐθεσμοθετήθη ὡς ἔννομο δῆθεν ἀγαθό μέ τήν κίβδηλη νέα θρησκεία τοῦ δικαιωματισμοῦ καί κορυβαντιοῦμε καί ὑπεραιρόμεθα γιά τήν φερομένη αὐτοεπιβεβαίωση καί αὐτάρκειά μας, ἦλθε ἕνας ἀδιόρατος καί ἀσυνείδητος καί ἄλογος μικροοργανισμός νά συντρίψει τήν νέα Βαβέλ τοῦ πλανήτη καί νά ἀποδείξει ὅτι ἡ ἀληθινή ζωή δέν πηγάζει ἀπό τήν κτιστή πραγματικότητα, ἀλλά ἀπό τόν ὑπέρτατο Νοῦ, πού τελεσιουργεῖ ἐν ἐλευθερίᾳ καί ἀληθείᾳ τό μυστήριο τῆς ἀγάπης καί τῆς ζωῆς.

«Ἀπολαμβάνομε» τά ἐπίχειρα τῆς σχάσεώς μας ἀπό τήν πηγή τῆς Ζωῆς καί καλούμεθα εἰς αὐτογνωσία καί μετάνοια.

Στό πενθηφόρο αὐτό κλίμα ἡ τοπική Ἐκκλησία θά τιμήσει τήν ἑόρτιο μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Σεραφείμ Ἐπισκόπου Φαναρίου καί Νεοχωρίου, τοῦ καί Ἱερομάρτυρος, προστάτου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν μέ Θ. Λειτουργία τήν Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν Παναγίας Τριάδος Πειραιῶς συνιερουργούντων μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου, τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Αὐτῆς.

Ἐκ προοιμίου ἐκφράζομε εὐγνώμονας εὐχαριστίας εἰς ὅλους τούς ἀδελφούς πού θά ἤθελαν νά συμμετάσχουν εἰς τήν ἑόρτιο μνήμη τοῦ Ἁγ. Σεραφείμ, καθ’ ἥν ἄγει καί τήν ὀνοματική του ἑορτή ὁ Ποιμενάρχης μας καί παρακαλοῦμε ἐκ βάθους καρδίας ὅπως μνησθοῦν τῆς ἐλαχιστοτητός του εἰς τάς πρός τόν Θεό ἐντεύξεις των.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ