Εκκλησία

H Ιερά Σύνοδος για τις ιστοσελίδες εκ­κλη­σι­α­στι­κών φο­ρέ­ων, κλη­ρι­κών και μο­να­χών

H Ιερά Σύνοδος για τις ιστοσελίδες εκ­κλη­σι­α­στι­κών φο­ρέ­ων, κλη­ρι­κών και μο­να­χών
Κατόπιν Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης κατά τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 7ης Μαρτίου 2024, πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 4 Ιουνίου 2024, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου, η όγδοη ενημερωτική Ημερίδα για τους Υπευθύνους των Γραφείων Τύπου και τους ασχολουμένους με την επικοινωνία των Ιερών Μητροπόλεων, για τα στελέχη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των 21 Ιερών Μητροπόλεων των Περιφερειών Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Κατόπιν Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης κατά τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 7ης Μαρτίου 2024, πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 4 Ιουνίου 2024, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου, η όγδοη ενημερωτική Ημερίδα για τους Υπευθύνους των Γραφείων Τύπου και τους ασχολουμένους με την επικοινωνία των Ιερών Μητροπόλεων, για τα στελέχη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των 21 Ιερών Μητροπόλεων των Περιφερειών Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Η Ημερίδα διοργανώθηκε σε υλοποίηση σχετικής αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Συνεδρίας της 2ας Ιουνίου 2016, περί διοργανώσεως Ημερίδων με τη φροντίδα της Συνοδικής Επιτροπής Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων και Διαφωτίσεως για τα ειδικά στελέχη των ανά Περιφέρεια Ιερών Μητροπόλεων. Έκτοτε έχουν διοργανωθεί επιτυχώς επτά Ημερίδες για τις Ιερές Μητροπόλεις των Περιφερειών: Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδος. Την οργάνωση και φιλοξενία της όγδοης Ημερίδας ανέλαβε η Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου.

Στην Ημερίδα παρέστησαν οι Μητροπολίτες Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, Πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής επί του Τύπου, Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων, Εκπρόσωπος Τύπου και Συνοδικός Σύνδεσμος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, και Περιστερίου κ. Γρηγόριος, ως και ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης.

Μετά την προσευχή, ο φιλοξενήσας την Ημερίδα Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Γρηγόριος, καλωσόρισε τους κληρικούς και λαϊκούς εκπροσώπους των Ιερών Μητροπόλεων.

Ακολούθως ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων ανέγνωσε το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου προς την Η’ Ημερίδα. Στο μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Η Τε­χνο­λο­γί­α και η Ε­πι­κοι­νω­νί­α στη σύγ­χρο­νη ε­πο­χή έχουν α­ναμ­φι­σβή­τη­τα α­να­πτυ­χθεί αλ­μα­τω­δώς ε­πη­ρε­ά­ζον­τας ό­λους τους το­μείς της αν­θρώ­πι­νης ζω­ής, γι’ αυ­τό και η Εκ­κλη­σί­α δεν ή­ταν δυ­να­τόν να α­πέ­χει α­πό τις νέ­ες τε­χνο­λο­γι­κές και ε­πι­κοι­νω­νι­α­κές ε­ξε­λί­ξεις. Ό­μως αυ­τή η αλ­μα­τώ­δης α­νά­πτυ­ξη έ­χει, ό­πως πα­ρα­τη­ρού­με κα­θη­με­ρι­νά, τό­σο θε­τι­κές, ό­σο και αρ­νη­τι­κές συ­νέ­πει­ες, τις ο­ποί­ες η Εκ­κλη­σί­α ό­φει­λε και ο­φεί­λει να λά­βει σο­βα­ρά υ­πό­ψιν, προ­τρέ­πον­τας εκ­κλη­σι­α­στι­κούς φο­ρείς, κλή­ρο και λα­ό να κά­νουν λε­λο­γι­σμέ­νη χρή­ση και ό­χι κα­τά­χρη­ση των κά­θε εί­δους τε­χνο­λο­γι­κών και ε­πι­κοι­νω­νι­α­κών Μέ­σων.

Προς τού­το, η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος σε δύ­ο Εγ­κυ­κλί­ους της, με θέ­μα­τα τη Μυ­στη­ρι­α­κή ζω­ή της Εκ­κλη­σί­ας και τα Ρα­δι­ο­τη­λε­ο­πτι­κά Μέ­σα Ε­νη­μέ­ρω­σης το 2004, και α­φε­τέ­ρου τη λει­τουρ­γί­α ι­στο­σε­λί­δων εκ μέ­ρους εκ­κλη­σι­α­στι­κών φο­ρέ­ων και εκ μέ­ρους κλη­ρι­κών και μο­να­χών το 2015, έ­θε­σε αν­τί­στοι­χα τους ό­ρους και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις, αλ­λά και τα ό­ρι­α, τό­σο γι­α τη ρα­δι­ο­τη­λε­ο­πτι­κή προ­βο­λή των λα­τρευ­τι­κών Συ­νά­ξε­ων, ό­σο και γι­α τη δη­μι­ουρ­γί­α και τή­ρη­ση σε­λί­δων στο δι­α­δί­κτυ­ο α­πό Μη­τρο­πό­λεις, Μο­νές, Ε­νο­ρί­ες και κλη­ρι­κούς. Και στις δύ­ο αυ­τές Εγ­κυ­κλί­ους το­νί­σθη­κε ι­δι­αί­τε­ρα ό­τι:

  1. Οι ρα­δι­ο­τη­λε­ο­πτι­κές με­τα­δό­σεις θε­ω­ρούν­ται α­πό την Εκ­κλη­σί­α μό­νον ως λύ­σεις α­νάγ­κης γι­α εμ­πε­ρί­στα­τους χρι­στι­α­νούς και γι’ αυ­τό δεν πρέ­πει να ε­κλαμ­βά­νον­ται σαν υ­πο­κα­τά­στα­τα της με­το­χής τους στη Θεί­α Λα­τρεί­α, η ο­ποί­α δεν εί­ναι ‘’θέ­α­μα’’ ή ‘’α­κρό­α­μα’’, ού­τε και ‘’πα­ρα­κο­λου­θεί­ται’’, αλ­λά ‘’με­τέ­χε­ται’’ α­πό τους πι­στούς, και
  2. μέ­σω της λει­τουρ­γί­ας ι­στο­σε­λί­δων δεν α­σκεί­ται ποι­μαν­τι­κή εκ μέ­ρους των Ε­φη­με­ρί­ων, γι­α­τί δεν εί­ναι δυ­να­τόν να υ­πο­κα­τα­στή­σει τη ζώ­σα, βι­ω­μα­τι­κή σχέ­ση των πι­στών με τον Ε­φη­μέ­ρι­ο και με­τα­ξύ τους εν­τός του πλαι­σί­ου της Ε­νο­ρί­ας, ως ε­νερ­γού κυτ­τά­ρου της εκ­κλη­σι­α­στι­κής ζω­ής. Ε­πί­σης δεν πρέ­πει σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση να δί­δε­ται η πλα­στή εν­τύ­πω­ση στους πι­στούς ό­τι η ε­πί­σκε­ψη στις ι­στο­σε­λί­δες α­να­πλη­ρώ­νει τη συμ­με­το­χή τους στη λει­τουρ­γι­κή ζω­ή ή ό­τι α­πο­τε­λεί εί­δος ή εκ­δή­λω­ση πί­στε­ως».

Ακολούθως, ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, Πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής επί του Τύπου, των Δημοσίων Σχέσεων και της Διαφωτίσεως, ευχαρίστησε το Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Γρηγόριο για τη φιλοξενία και απηύθηνε χαιρετισμό.

Στη συνέχεια, ο πρώτος Εισηγητής, κ. Χαράλαμπος Κονιδάρης, Διευθυντής του Γραφείου Τύπου, Ενημερώσεως και Επικοινωνίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και Αναπληρωματικό Μέλος της Σ.Ε. επί του Τύπου, ανέπτυξε το θέμα: «Μ.Μ.Ε. και Εκκλησία». Ο κ. Κονιδάρης στην Εισήγησή του στόχευσε στον προσδιορισμό της ταυτότητας της Εκκλησίας, των Μ.Μ.Ε. και τη μεταξύ τους σχέση. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο, ένα σύγχρονο άμβωνα για την Εκκλησία για να προβάλλει το έργο της, όμως αυτά θα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε με κατάλληλο τρόπο, έχοντας πλήρη επίγνωση της αποστολής της Εκκλησίας και να τα χρησιμοποιούμε με φειδώ, σύνεση και διάκριση, χωρίς να εκκοσμικευόμαστε.

Μετά το διάλειμμα έλαβε τον λόγο ο δεύτερος Εισηγητής, κ. Αλέξανδρος Κατσιάρας, Γενικός Διευθυντής της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος Επικοινωνίας, Ενημερώσεως και Παιδείας της Ιεράς Συνόδου, Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας και Μέλος της Σ.Ε. επί του Τύπου, και εισηγήθηκε το θέμα: «Η υλικότητα – σωματικότητα στην Ορθόδοξη Θεολογία και στην ψηφιακή εποχή».

Ο κ. Κατσιάρας στην Εισήγησή του έκανε διάκριση ανάμεσα στην τεχνική και την τεχνολογία στον παραδοσιακό και τον σύγχρονο κόσμο, επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι «η Τεχνολογία εμφανίζεται με μεγάλη αυτοπεποίθηση μεταφυσικών διαστάσεων. Εμφανίζεται ως μία στάση του ανθρώπου που δοκιμάζει την ανακατασκευή εξ αρχής του κόσμου. Παρουσιάζεται ως δημιουργός και ως λύση των κακώς κειμένων και όλων των προβλημάτων, δηλαδή όπως μια θρησκεία, χωρίς φόβο Θεού. Παραφράζοντας την ρήση “τὰ ἀδύνατα παρ᾽ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ”, θα λέγαμε σήμερα: ‘’τὰ ἀδύνατα παρ’ ἀνθρώποις, δυνατὰ παρὰ τῇ τεχνολογίᾳ’’».

Μετά το πέρας της κάθε Εισηγήσεως επακολούθησε συζήτηση μεταξύ των Εισηγητών και των Εκπροσώπων των Ιερών Μητροπόλεων και παρατέθηκε γεύμα από την Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου.

H Ιερά Σύνοδος για τις ιστοσελίδες εκ­κλη­σι­α­στι­κών φο­ρέ­ων, κλη­ρι­κών και μο­να­χών | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | Εκκλησιαστικές ειδήσεις τώρα | ειδήσεις | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία H Ιερά Σύνοδος για τις ιστοσελίδες εκ­κλη­σι­α­στι­κών φο­ρέ­ων, κλη­ρι­κών και μο­να­χών | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | Εκκλησιαστικές ειδήσεις τώρα | ειδήσεις | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία H Ιερά Σύνοδος για τις ιστοσελίδες εκ­κλη­σι­α­στι­κών φο­ρέ­ων, κλη­ρι­κών και μο­να­χών | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | Εκκλησιαστικές ειδήσεις τώρα | ειδήσεις | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία H Ιερά Σύνοδος για τις ιστοσελίδες εκ­κλη­σι­α­στι­κών φο­ρέ­ων, κλη­ρι­κών και μο­να­χών | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | Εκκλησιαστικές ειδήσεις τώρα | ειδήσεις | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία H Ιερά Σύνοδος για τις ιστοσελίδες εκ­κλη­σι­α­στι­κών φο­ρέ­ων, κλη­ρι­κών και μο­να­χών | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | Εκκλησιαστικές ειδήσεις τώρα | ειδήσεις | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία H Ιερά Σύνοδος για τις ιστοσελίδες εκ­κλη­σι­α­στι­κών φο­ρέ­ων, κλη­ρι­κών και μο­να­χών | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | Εκκλησιαστικές ειδήσεις τώρα | ειδήσεις | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία