Εκκλησία

Εκκλησία | Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Ιερώνυμος : Ποιμαντορική εγκύκλιος επί τη εορτή των Χριστουγέννων

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων για το τραγικό περιστατικό στα Καλάβρυτα

Μητροπολίτης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Ιερώνυμος – Η Ποιμαντορική εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου επί τη εορτή των Χριστουγέννων

Ἐλέῳ Θεοῦ Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως

Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας 

Πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον, τούς Ἐντίμους Ἄρχοντας

καί τόν Εὐσεβῆ Λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί, παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

“Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν Υἱόν Αὐτοῦ τόν Μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον.”

«Σήμερον ὁ Ἄναρχος ἄρχεται καί ὁ Λόγος σαρκοῦται». Ἡ ἐκκλησία μας πλημμυρισμένη ἀπό τούς θεόπνευστους ὕμνους πρός τόν τεχθέντα Χριστόν, ἑορτάζει μέ κάθε τιμή τά Χριστούγεννα, τήν, κατά τήν ῥήση τοῦ Ἁγίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, “Ἑορτήν τῶν Ἑορτῶν”. Σήμερα οἱ ψυχές ἀγάλλονται ἀπό τή χαρά τῆς αἰωνίου λυτρώσεως, τήν ὁποία εὐαγγελίζεται ὁ χαριτόβρυτος ἐρχομός τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στή γή, μέσῳ τῆς θείας καί θαυμαστῆς Ἐνανθρωπήσεώς Του.

Σήμερα ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος γιά νά πληρωθεῖ τό “μέγα τῆς Οἰκονομίας Αὐτοῦ Μυστήριον”. Ὁ τεχθείς, ὑπό τῆς Παρθένου Μαρίας, Χριστός ἀποκτᾷ ἀνθρώπινη ὑπόσταση γιά νά ἐκπληρώσει τό φιλάνθρωπο σχέδιο τοῦ Θεοῦ, ἤτοι νά μᾶς ὁδηγήσει μέσῳ τῆς διδασκαλίας τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης καί θυσίας στή θέωση. 

Ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι κορυφαῖο καί μεγαλειῶδες ἱστορικό καί θεολογικό γεγονός καί διέπεται ἀπό ἀγάπη, προσφορά, ταπείνωση καί ἁπλότητα. Αὐτό εἶναι τό κέντρο τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ὅτι γίνεται ὁ Θεός ἄνθρωπος γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο Θεό. Καί στό σημεῖο αὐτό, τίθεται τό κρίσιμο ἐρώτημα: Ἐμεῖς εἴμαστε πραγματικά κοντά Του; Εἴμαστε πραγματικά διατεθειμένοι καί προετοιμασμένοι νά Τόν ὑποδεχθοῦμε ἀνοίγοντας διάπλατα τίς καρδιές μας σ’ Αὐτόν;

Σήμερα, ὡς εἴθισται, ἡ κάθε οἰκογένεια ἔχει φροντίσει νά ἔχει προετοιμάσει ἕνα πλούσιο γεῦμα, πολλά γλυκίσματα καί ἡ οἰκία της νά εἶναι στολισμένη. Οἱ δρόμοι καί οἱ πλατεῖες ἔχουν στολιστεῖ καί ἔχουν φωταγωγηθεῖ, προκειμένου, ὅπως λέγεται, νά ὑπάρχει ἡ κατάλληλη ἑορταστική ἀτμόσφαιρα. Ἄς ἀναρωτηθοῦμε ὅμως ἀδελφοί μου ἡ ψυχή μας νιώθει τή χαρά τῶν Χριστουγέννων; Πλημμυρίζει ἀπό ἀγάπη γιά τόν συνάνθρωπο; Αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη καί τήν ὑποχρέωση νά προσφέρουμε στόν πάσχοντα; Ἀγωνιοῦμε γιά τόν ἀναγκεμένο συνάνθρωπό μας ἤ ἁπλῶς αἰσθανόμαστε καλά ἐπειδή καταφέραμε νά ἀνταποκριθοῦμε στίς ὑλικές κυρίως ἀνάγκες, ἐντός τοῦ οἰκογενειακοῦ μας πλαισίου;

Ἀγαπητοί μου, ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί γιά νά εἴμαστε συμβατοί μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὀφείλουμε νά ἔχουμε τόν Χριστό στήν καρδιά μας καί νά ἀποζητοῦμε διαρκῶς καί ἀκαταπαύστως τόν πνευματικό ἀνακαινισμό μας. Εἶναι ἱερή ὑποχρέωσή μας νά διατηροῦμε τήν πίστη μας ἀμείωτη καί ἀκλόνητη, καί νά τήν μεταλαμπαδεύουμε στούς βαπτισθέντας εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος νέους μας, ὄχι μέ τυπικές νουθεσίες ἀλλά βιωματικά, μέσῳ τοῦ χριστιανικοῦ τρόπου ζωῆς μας, ἀποποιούμενοι τήν πρόκληση τῆς σύγχρονης κοσμικῆς ἀνθρωπολογίας καί κινούμενοι σέ ἕνα ἠθικό καί πνευματικό ἐπίπεδο πίστεως, ἀξιῶν καί προοπτικῆς, πού μέσα ἀπό τήν ταπείνωση, τήν προσευχή, τή μετάνοια, τήν ἐξομολόγηση καί τή μετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων ὁδηγεῖ μετά βεβαιότητος στή μέθεξη τῆς Θείας Χάριτος καί στήν αἰώνια ζωή κοντά στόν Θεό.

Ἔτσι, μέ τή δύναμη τῆς πίστεώς μας στόν Νηπιάσαντα Χριστόν, θά ὑψώσουμε τεῖχος ἀπόρθητον ἀπέναντι στή ζοφερή φυσιογνωμία τοῦ “σύγχρονου Ἡρώδη” πού βάλλεται κατά τῶν χριστιανῶν καί κυρίως τῶν νέων μας, μέσῳ τοῦ ἄκρατου ὑλισμοῦ, τῆς διαφθορᾶς, τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ, τῶν ἐφήμερων ἀπολαύσεων, τῶν ἀθεϊστικῶν ἀντιλήψεων καί τῆς ἄρνησης τῶν παραδόσεων.

Ἄς ἀποτελέσει λοιπόν, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ σημερινή ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἐφαλτήριο χαρᾶς, εἰρήνης, ἀγαλλίασης καί ἀδιάσειστης πίστης καί ἐλπίδας, πού ἀπορρέει ἀπό τήν πεποίθηση ὅτι ὁ Κύριος “ἐγεννήθη δι’ ἡμᾶς ἐκ Παρθένου, ὅτι εἶναι μεθ’ ἡμῶν πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν καί ὅτι προσδοκᾷ νά σκηνώσει ἐν ἡμῖν διά παντός”, ἐφόσον ἐμεῖς, ἀξιοποιῶντας τήν ἐλευθερία πού μᾶς ἔχει παραχωρήσει, Τόν καλέσουμε διά τῆς εἰλικρινοῦς προσευχῆς κοντά μας. Μήν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἀγάπη, ἄρα ὅπου ὑπάρχει πηγαῖα καί ἀνιδιοτελής ἀγάπη ὑπάρχει καί ὁ Χριστός.

Εὔχομαι σέ ὅλους εὐλογημένα, πνευματικά, κοσμοσωτήρια καί εἰρηνικά Χριστούγεννα!

Διάπυρος πρός Χριστόν τεχθέντα εὐχέτης πάντων ὑμῶν,

Ὁ Μητροπολίτης  

† Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἱερώνυμος

Διαβάστε μας στο