Εκκλησία

Χριστούγεννα : Το Φως το της γνώσεως

Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών: Μήνυμα Χριστουγέννων 2023 - Το Φως το της γνώσεως: Χριστούγεννα καί πάλι σήμερα! Κορυφαία ἑορτή τῆς Χριστιανοσύνης. Ἐπέτειος τῆς κατά σάρκα γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας. Ἡ εἴσοδος τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ στά μονοπάτια τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Ἡ ἀποκάλυψη τῆς ἄπειρης ἀγάπης τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας σέ ὅλους ἐμᾶς τά λογικά πλάσματά Του. Ἡ ἀπαρχή τῆς θείας Οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τοῦ γένους μας.
Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών: Μήνυμα Χριστουγέννων 2023 - Το Φως το της γνώσεως: Χριστούγεννα καί πάλι σήμερα! Κορυφαία ἑορτή τῆς Χριστιανοσύνης. Ἐπέτειος τῆς κατά σάρκα γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας. Ἡ εἴσοδος τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ στά μονοπάτια τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Ἡ ἀποκάλυψη τῆς ἄπειρης ἀγάπης τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας σέ ὅλους ἐμᾶς τά λογικά πλάσματά Του. Ἡ ἀπαρχή τῆς θείας Οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τοῦ γένους μας.

Χριστούγεννα καί πάλι σήμερα! Κορυφαία ἑορτή τῆς Χριστιανοσύνης. Ἐπέτειος τῆς κατά σάρκα γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας. Ἡ εἴσοδος τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ στά μονοπάτια τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Ἡ ἀποκάλυψη τῆς ἄπειρης ἀγάπης τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας σέ ὅλους ἐμᾶς τά λογικά πλάσματά Του. Ἡ ἀπαρχή τῆς θείας Οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τοῦ γένους μας.

Οἱ πιστοί, πρωί-πρωί σήμερα, συναχθήκαμε στούς ἱερούς Ναούς μας γιά νά ἑορτάσουμε τή θεία γέννηση τοῦ Σωτῆρος Κυρίου μας. Νά τελέσουμε τό ὑπερφυές μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. Νά προσέλθουμε στό ποτήριο τῆς ζωῆς καί νά κοινωνήσουμε μέ πόθο «σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον». Καί ὅλοι μαζί μέ χαρά καί κατάνυξη νά ψάλουμε: «Ἡ γέννησίς σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως…».


Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας δέν εἶναι μόνο τό κορυφαῖο γεγονός τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Δέν τήν διαίρεσε σέ δύο κεφαλαιώδεις περιόδους, πρό Χριστοῦ καί μετά Χριστόν. Εἶναι καί πηγή τῆς ἀληθινῆς Θεογνωσίας. Ἀνέτειλε γιά ὅλο τόν κόσμο τό φῶς τῆς γνώσεως τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ.

Οἱ ἄνθρωποι πού προηγουμένως πίστευαν καί λάτρευαν τά εἴδωλα, ἀξιώνονται νά γνωρίσουν τόν ζῶντα καί ἀληθινό Θεό. Ὁ Θεός εἶναι Ἕνας. Ὁ Θεός εἶναι Τριαδικός. Ὁ Θεός εἶναι Πατέρας. Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. «Ξέρουμε», γράφει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης, «πώς ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἦρθε καί μᾶς ἔδωσε τήν πνευματική δύναμη γιά νά γνωρίσουμε τόν ἀληθινό Θεό» (Α’ Ἰω. 5,20).

Ἡ γνώση αὐτή δέν εἶναι ὑπόθεση τοῦ νοῦ ἀλλά τῆς καρδιᾶς. Εἶναι κοινωνία καί μετοχή στή ζωή τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἕνωση μαζί Του. Καί «εἴμαστε ἑνωμένοι μέ τόν ἀληθινό Θεό», συνεχίζει ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής, «μέσω τοῦ Υἱοῦ Του, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός, αὐτός εἶναι ἡ αἰώνια ζωή». Καί, ὅπως τονίζει στό Εὐαγγέλιό του ἀπευθυνόμενος πρός τόν Θεό Πατέρα Του, ἡ αἰώνια ζωή συνίσταται στό νά γνωρίζουν οἱ ἄνθρωποι «σέ τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν καί ὅν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν» (Ἰω. 17,3).


Ἡ γέννηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μᾶς χάρισε καί τό φῶς τῆς γνώσεως τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Μᾶς ἀποκάλυψε τά ρήματα τῆς αἰώνιας ζωῆς: «τά ρήματα ἅ δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς» (Ἰω. 17,8). Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ εἶναι φῶς πού φωτίζει τή ζωή μας καί μᾶς καθοδηγεῖ στήν ἐγκόσμια πορεία μας. Χωρίς τή γνώση τοῦ Εὐαγγελίου οἱ ἄνθρωποι δέν γνωρίζουμε ποιοί εἴμαστε, ἀπό ποῦ ἐρχόμαστε, πῶς ὀφείλουμε νά ζοῦμε, γιά ποῦ κατευθυνόμαστε.

Ὁδεύουμε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, στόν 21ο αἰώνα, 2023 χρόνια ἀπό τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας. Ἀπό τότε πού ἀνέτειλε «τό φῶς τῆς γνώσεως» γιά τόν ἀληθινό Θεό, γιά τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, γιά τό νόημα καί τόν σκοπό τῆς ἐπί γῆς ζωῆς μας. Καί τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι: Ἄραγε δεχτήκαμε αὐτό τό φῶς; Ἀποκτήσαμε ἀληθινή Θεογνωσία; Καταστήσαμε τό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου Του πυξίδα τῆς ζωῆς μας;

Πολύ φοβοῦμαι πώς ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου ἰσχύει κατεξοχήν γιά τήν ἐποχή μας: «Τό φῶς ἦρθε στόν κόσμο, οἱ ἄνθρωποι ὅμως ἀγάπησαν περισσότερο τό σκοτάδι παρά τό φῶς, γιατί τά ἔργα τους ἦταν πονηρά» (Ἰω. 3,19).

Καί ἡ πικρή αὐτή ἀλήθεια πού διαπιστώνει ὁ Εὐαγγελιστής, ἰσχύει σήμερα ὄχι μόνο γι᾽ αὐτούς πού δέν γνώρισαν τόν Χριστό καί τό Εὐαγγέλιό Του, ἀλλά καί γιά πολλούς ἀπό μᾶς τούς Χριστιανούς, πού βαπτιστήκαμε στό ὄνομά Του καί πού ἐνταχθήκαμε ὡς μέλη στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας Του.


Ἀδελφοί μου, ἄν θέλουμε νά εἴμαστε τίμιοι μέ τή συνείδησή μας, ὀφείλουμε νά διερωτηθοῦμε:

● Τί εἶναι γιά μᾶς ὁ Χριστός; Τόν πιστεύουμε; Τόν ἀναγνωρίζουμε ὡς ἀληθινό Θεό, σωτήρα καί λυτρωτή μας;

● Ποιά θέση δίνουμε στό Εὐαγγέλιό Του μέσα στή ζωή μας; Πόσο οἱ ἐντολές Του καθοδηγοῦν τή ζωή μας καί προσδιορίζουν τή συμπεριφορά μας;

● Χριστούγεννα σήμερα, κορυφαία ἐκκλησιαστική ἑορτή! Πῶς τήν βιώνουμε; Ταξιδεύοντας καί περιφερόμενοι σέ μεγαλουπόλεις τῆς Εὐρώπης; Ἀνεβαίνοντας στά χιονοδρομικά κέντρα γιά νά κάνουμε σκί; Διασκεδάζοντας ὅλη νύχτα σέ ρεβεγιόν; Τρώγοντας καί πίνοντας μέχρι σκασμοῦ καί ἱκανοποιώντας κάθε εἴδους πάθη μας;


Προσφιλέστατοι ἀδελφοί μου,

Θέτοντας τά παραπάνω ἐρωτήματα δέν ἔχω τήν πρόθεση νά μειώσω τή χαρά τῆς ἑόρτιας ἡμέρας. Τήν ἐπισκοπική ἀγωνία μου σᾶς καταθέτω καί τόν πόνο τῆς πατρικῆς μου καρδιᾶς μοιράζομαι μαζί σας.

Ἡ γέννηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ πού μᾶς χάρισε τό φῶς τῆς ἀληθινῆς Θεογνωσίας ἄς φωτίζει τίς καρδιές ὅλων μας. Ἄς ἀνακαινίζει τή ζωή μας. Καί ἄς καθοδηγεῖ τά βήματά μας κατά τό ἅγιο θέλημά Του!

Εὐφρόσυνα Χριστούγεννα!
Μέ πολλή πατρική ἀγάπη
ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ὁ Νέας Σμύρνης ΣΥΜΕΩΝ

orthodoxia.online→